Prejsť na obsah
Výskum

Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav:      Katedra vodného hospodárstva krajiny
Kontaktná osoba:  doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD., Ing. Andrej Škrinar
Kontakt:               +421 2 5927 4623
e-mail:                  silvia.kohnova@stuba.sk, andrej.skrinar@stuba.sk
web stránka:         www.kvhk.sk

 

Charakteristika

Výskumno - experimantálne pracovisko vodného hospodárstva krajiny ponúka odborné znalosti v oblasti hydrológie, hydrometeorológie, hydromeliorácií, úprav a revitalizácií vodných tokov, erózie a ochrany pôdy, GIS a CAD aplikácií vo vodnom hospodárstve. Výskumné priority predstavujú matematické modelovanie hydrologických predpovedí, vodohospodárske plánovanie vrátane vyhodnotenia rizík hydrologických extrémov v rámci zmien vo využití krajiny a zmeny klímy.

Výskumná činnosť je interdisciplinárneho charakteru a je podporovaná laboratórnym a terénnym výskumom. Pracovisko v súčasnosti rieši nasledujúci okruh problematiky: revitalizácia tokov, problematika sucha a minimálnych prietokov, ekohydraulika, hospodárenie s vodnými zdrojmi v krajine a ich optimalizácia, obnova a ochrana krajiny z hľadiska vodohospodárskeho, interakcia klimatických zmien a vodného režimu, návrhové maximálne prietoky v podmienkach zmien odtokového režimu.

Laboratórium fyziky pôdy, ktoré slúži najmä na určovanie charakteristík pôdy – zrnitostné rozbory, určenie infiltračnej kapacity, hydraulickej vodivosti, pôdnych hydrolimít a vlhkostných retenčných kriviek, sa podieľalo  na experimentálnych meraniach za účelom regionalizácie hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska.

 

Projekty

 • Hlavčová, K. (zodp. riešiteľ): Development of a regional system of climate and rainfall-runoff models for the prediction of runoff under changed climate in the mountainous regions of Slovakia APVV-0303-11
 • Macura, V. (zodp. riešiteľ): Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy, VEGA 1/0243/11, doba riešenia 2011-2014 – spolupráca s ústavom zoológie SAV a FZKI SPU v Nitre
 • Skalová, J. (zodp. riešiteľ za SvF): Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu, APVV 0139-10, doba riešenia 2011 až 2014 – spolupráca s Ústavom hydrológie SAV Bratislava (nositeľ úlohy), SPU Nitra, Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy
 • Macura, V. (zodp. riešiteľ): Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine, VEGA 1/0585/08, doba riešenia 2008-2010– spolupráca s ústavom zoológie SAV a FZKI SPU v Nitre
 • Skalová, J. (zodp. riešiteľ za SvF): Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou, APVV-0271-07, doba riešenia 2008-2010, – spolupráca s Ústavom hydrológie SAV Bratislava (nositeľ úlohy), SPU Nitra, Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava.
 • Macura, V. (zodp. riešiteľ za SvF): Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody, APW-0335-06. (nositeľ úlohy: PriF UK  Bratislava),  doba riešenia - 2006 – 2009
 • Szolgay, J. (zodp. riešiteľ): RECARE: Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care,  projekt 7. RP, No. 603498, doba riešenia (2013-2018). Koordinátor projektu: Wageningen University, Holandsko

 

Publikácie 

 • Gaál, L. - Szolgay, J. - Kohnová, S. - Parajka, J. - Merz, R. - Viglione, A. - Blöschl, G. Flood timescales: Understanding the interplay of climate and catchment processes through comparative hydrology. In Water Resources Research. 2012, vol. 48, W04511, doi:10.1029/2011WR011509.
 • Macura, V., Škrinár, A., Kaluz, K., Jalčovíková, M. and Škrovinová, M. (2012): Influence of the morphological and hydraulic characteristics of mountain streams on fish habitat suitability curves. River Res. Applic., 28: 1161–1178. doi: 10.1002/rra.1518
 • Macura, V., Škrinár, A., et al. (2013): Restoration measures in the Porec catchment, In: Calcareous mires of Slovakia: Landscape setting, management and restoration prospects. Grootjans A., Šefferová Stanová, V., Jansen, A. (Eds.). Zeist: KNNV Publishing, 2012, s. 97--106. ISBN 978-90-5011-4417.
 • Fendeková, M., Ženišová, Z., Demeterová, B., Fendek, M., Fľaková, R, Gavurník, J., Krčmár, D., Macura, V., Némethy, P., Slivová, V. 2010. Hydrogeologické sucho. Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava, 190 s. ISBN 978-80-969342-7-0
 • Kohnová, S. - Hlavčová, K. - Szolgay, J. - Horvát, O. Scenario based modeling of hydrological change: Case studies in Slovak basins. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-169-6. 81 s.
 • Skalová, Jana - Štekauerová, Vlasta: Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. - 1.vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - 101 s. - ISBN 978-80-227-3431-8
 • Skalová, Jana - Jaroš, Branislav: Soil water regime assessment in Morava basin.
 • Cereal Research Communications. ISSN 0133-3720. Vol. 36, supplementum, Part I (2008), s. 243-246

 

Fotografie

terénne meranie
Obr. 1: Terénne meranie topografie koryta vodného toku

ichtyologicky prieskum
Obr. 1: Ichtyologický prieskum a meranie parametrov habitatu rýb

laboratorium fyziky pody
Obr. 3: Laboratórium fyziky pôdy – meranie nasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy

meranie bodov
Obr.4:  Laboratórium fyziky pôdy – meranie bodov vlhkostnej retenčnej krivky pôdy