Prejsť na obsah
Výskum

Tribologické laboratórium
Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Katedra/ústav:     Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Kontaktná osoba: prof. Ing. Miroslav Bošanský, PhD.
Kontakt:              02-5729 6426
e-mail:                 miroslav.bosansky@stuba.sk
web stránka:        http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3040

Charakteristika:

Tribologické laboratórium Ústavu dopravnej techniky a konštruovania je zamerané na riešenie problematiky tribologických charakteristík ozubených prevodov. Pozostáva z presných váh s nosnosťou do 2,5 kg a presnosťou 0,0001g, ultrazvukovej čističky a zo štyroch Niemanových stendov s uzatvoreným tokom výkonu, pričom dva sú určené na meranie pitingu a dva na meranie zadierania v ozubených prevodoch. V rámci riešenia problematiky v laboratóriu možno skúšať čelné súkolesia a planétové súkolesia aj s povlakmi alebo bez povlakov.

 

Projekty:

  • MVTP – ZR 2000- RF/ČR/SR/1- Diagnostika prevodových mechanizmov
  • Projekt APVT 20 – 007602 „Uplatnenie ekologických a tribologických princípov v súčasných konštrukciách, pohonných a prevodových sústavách“
  • Projekt VEGA 1/7278/20- Výskum a vývoj ozubených prevodov novej generácie a prevádzkových vlastností tribologických systémov z ekologického hľadiska
  • VEGA 1/3184/06: Optimalizácia tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov so zameraním na prenos výkonu
  • VEGA 1/0189/09 : Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov
  • VEGA 1/1035/12: Štúdium štruktúrnej a mechanickej stability nových vysokotvrdých povlakov na konštrukčných a nástrojových materiáloch
  • VEGA 1/0277/12: Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel

 

Publikácie:

Vereš, M., Bošanský, M.: Teória rovinného ozubenia, Vydavateľstvo STU Bratislava, 1999, ISBN 80 – 227 – 1226 – 4,

Bošanský, M., Vereš, M.: Korigovanie evolventného ozubenia, Vydavateľstvo STU Bratislava, 2001,s. 126, ISBN 80 – 227 – 1602 – 2,

Vereš, M., Bošanský, M., Gaduš, J.: Theory of Convex – Concave and Plane Cylindrical Gearing, Vydavateľstvo STU Bratislava 2006, 180 p., ISBN 80-227-2451-3,

Bošanský, M., Vereš, M., Tököly, P., Vanya, A.: Neštandardné ozubené prevody, Vydavateľstvo STU Bratislava 2012, 11590 p., ISBN 978-80-227-3713-5,

Bošanský, M., Vereš, M., Gaduš,J.: Possibilities of the Use of C-C Gearings in Agricurtural and Building Machines Working in Environments with Inceased Environmental Hzard, in Acta technologica agriculturae, Ročník 8, č. 3/2005, vedecký časopis pre mechanizáciu poľnohospodárstva, s. 78- 81, SPU Nitra, ISSN 1335 – 2555,

Bošanský, M., Kožuch, I., Vereš, M.: Cylindrical screw gearing withparalel axes of rotation, In.: Research in Agricultural Engineering, ISSN 1212-9151, Praha, 2007 Res.Agr.Eng., 53

Bošanský, M., Fedák, M.: Tvrdé povlaky ako alternatíva tepelného spracovania ozubených prevodov,  Acta technologica agriculturae, Nira  2009

Bošanský,M., Vanya,A., Čaplovič,Ľ., Hudáková,M., Sondor,J.: Evaluation of Properties of Selected Coatings on Aisi Grade 18Ni(250) Maraging Steel in Terms of their use in Gears, Advanced Materials Research Vol. 746 (2013) pp 179-185 Trans Tech Publications, Switzerland

Bošanský,M., Vanya,A., Vereš,M.: Evaluation of properties of Selected Coatings on Steel C60E in Terms of their Use in Gearing. Advanced Materials Research Vol. 716 (2013) pp 166-171 Trans Tech Publications, Switzerland

 

Fotografie:

celkový pohľad
Obr. 1: Celkový pohľad na laboratórium

sekcia hodnotia zadierania
Obr. 2: Sekcia pre hodnotenie zadierania

niemannov stand
Obr. 3 Niemannov stend