Prejsť na obsah
Výskum

Technicko-poradenské laboratórium pre využitie a následnú propagáciu slnečnej energie
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Kontakt:              0906 068 515
e-mail:                 maros.soldan@stuba.sk
web stránka:        http://www.solarlab.mtf.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium pre využitie a následnú propagáciu slnečnej energie spustilo svoju činnosť 30. marca 2007 ako súčasť laboratória využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie. Vzniklo v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA AT-SR.

Úlohou technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu slnečnej energie je:

  • iniciovať a sprostredkovávať spoluprácu medzi organizáciami na projektoch zameraných na výskum, vývoj a výstavbu zariadení, ktoré využívajú solárnu energiu,
  • organizovať pravidelné odborné semináre a workshopy zamerané na túto oblasť,
  • poskytovať poradenské služby pri tvorbe projektov na využitie solárnej energie - pomáhať pri implementácii týchto projektov.

Laboratórium obsahuje tepelný systém a fotovoltický systém. Srdcom fotovoltického systému sú fotovoltické panely (670Wp), ktoré menia energiu dopadajúceho slnečného žiarenia na jednosmerný elektrický prúd. Tento jednosmerný prúd je potom privádzaný do riadiacej a kontrolnej jednotky, ktorá vyhodnocuje prúdové charakteristiky a na základe zhody alebo nezhody s nastavenými parametrami riadi činnosť celého systému. Datalogger posiela informácie na internet, a tie potom slúžia na vyhodnocovanie činnosti celého zariadenia. Vyrobený jednosmerný prúd s požadovanými hodnotami relevantných charakteristík sa potom premieňa na prúd striedavý v meniči DC/AC, z ktorého je striedavý prúd pripojený priamo do rozvodu elektrického prúdu.

Tepelný systém obsahuje 4 kusy vákuových kolektorov HELIOSTAR TS400V s celkovou plochou kolektorov 8m2,  inštalované kolektory sú nasmerované smerom na južnú stranu so sklonom 45° voči zemi pre optimálny zisk tepelnej energie počas celého roka. V laboratóriu sa tiež nachádza snímač intenzity slnečného žiarenia a malá meteorologická stanica.

 

Projekty:

  • Projekt Iniciatívy spoločenstva INTERREG III A AT - SR č. 14150100019: Zriadenie technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu solárnej energie.
  • ITMS 26220220056 Hybridný elektrický zdroj pre technicko - poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie

 

Publikácie:

Fiala, Jozef - Michalíková, Anna: Bright copper plating using photovoltaic as an energy source.

  • In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 19, No. 31 (2011), s. 29-36utilization of photovoltaic.
  • In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 173-177, vol. 2

 

Fotografie:


Obr. 1 : Panely fotovoltického a tepelného solárneho systému


Obr. 2: Tepelný solárny systém