Prejsť na obsah
Výskum

SPECTROLab - Absorpčná molekulová spektroskopia a kolorimetria
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Katedra/ústav:     Ústav prírodných a syntetických polymérov
Kontaktná osoba: Prof. Michal Čeppan
Kontakt: tel.:        02-5932 5224
e-mail:                 michal.ceppan@stuba.sk
web stránka:        http://www.chtf.stuba.sk/kpaf/

Charakteristika:

Meranie absorpčných, remisných a reflexných spektier a kolorimetrických dát látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry v oblastiach spektra UV, Vis. NIR a IR, zahrňujúce rôzne transmisné a reflexné techniky merania: jednoduchá transmisia, jednoduchý odraz pod rôznymi uhlami, totálny odraz v IR, ATR, HATR (Diamant, Ge, ZnSe), difúzny odraz (UV-Vis, NIR a DRIFT), fotoakustika PAS, včítane spektrálnej IR mikroanalýzy pomocou FTIR mikroskopu VARIAN a prenosného vláknového spektrometra OceanOptics pre:

  • Chemická analýza funkčných skupín v objeme i tenkej povrchovej vrstve
  • Optické a spektrálne vlastností povrchov, tenkých vrstiev, fólií i práškových materiálov
  • Stanovenie hrúbky tenkých vrstiev do úrovne desiatok nanometrov
  • Kolorimetria všetkých typov materiálov, stanovenie farebných súradníc, farebnej odchýlky,   belosti a lesku.

 

Projekty:

5 RP EU Hiproloco – podiel pracoviska: analýza tenkých bariérových vrstiev

6 RP EU Sustainpack – podiel pracoviska: analýza nových typov fóliových materiálov

VEGA 1/0811/11: Stabilita farebných vrstiev grafických objektov kultúrneho dedičstva

VEGA 1/0818/13: Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch

KNIHA: Štátny projekt záchrany, stabilizácie a konzervovania tra­dičných nosičov informácií

APVV-0324-10 Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz

 

Publikácie:

Mikula, M., Čeppan, M., Vaško, K.: Gloss and Goniocolorimetry of Printed Materials, Color Research and Application 28, 5, 335-342 (2003)

Čeppan M., Fedák J., Dvonka V., Veselý M., Zmeškal O.: Fractal Spaces of Spectra Sets of Color Prints, J. Imag. Sci. Technol. 47 (2), 171-184 (2003)

T. Bertók, P. Gemeiner, M. Mikula, P. Gemeiner, J. Tkac: Ultrasensitive impedimetric lectin based biosensor for glycoproteins containing sialic acid. Microchim Acta 180  (2013) 151–9

R. Polnišer, M. Štolcová, M. Hronec, M. Mikula: Cu-Fe pyrophosphate catalysts for selective oxidation of methane, Applied Catalysis A: General 400 (2011) 122–130

Martin Kopani, Milan Mikula, Naozumi Fujiwara, Masao Takahashi, Emil Pinčík: The effect of KCN passivation on IR spectra of a-Si based structures, Applied Surface Science 258, 8406– 8408 (2012)                     

 

Spolupráca:

Kriminalistický ústav PZSR

Chemosvit a.s

Slovenská grafia

VUT Brno

UP Pardubice

Ústav polymérov SAV

Fyzikálny a Chemický ústav SAV

 

Fotografie: 


UV-Vis. spektrometer CECIL 3055          


Vláknový UV-Vis. NIR  spektrometer OceanOptics                              


FTIR mikro-spektrometer VARIAN                                        


Farebné súradnice L*a*b*.