Prejsť na obsah
Výskum

Skúšobné laboratórium svetelnotechnických zariadení
Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

Katedra/ústav:            Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Kontaktná osoba:        Mgr. Roman Dubnička
Kontakt:                      +421 2 602 94 572, +421 903 228 678
e-mail:                        roman.dubnicka@stuba.sk
web stránka:               http://sfei.sk/?page_id=217

Charakteristika:

Skúšobné laboratórium svetelnotechnických zariadení je jedným z akreditovaných skúšobných laboratórií podľa ISO/IEC 17025 v rámci Skúšobne FEI STU a zároveň výskumným pracoviskom v oblasti svetelnej techniky v rámci Oddelenia elektroenergetiky Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky. V laboratóriu sa vykonávajú akreditované skúšky svetelných zdrojov, svietidiel, ďalej v oblasti retroreflexie a fotometrie ako aj terénne merania intenzity osvetlenia pracovísk v oblasti hygieny, ktoré sú medzinárodne uznávané. Zároveň v laboratóriu prebieha výskum v oblasti svetelnej techniky, fotometrie a optických vlastností materiálov pričom práce sú publikované na významných domácich a zahraničných podujatiach prípadne časopisoch. V laboratóriu SL STZ sa nachádzajú rôzne zariadenia pre merania pričom z hľadiska výnimočnosti je najvýznamnejším zariadením guľový fotometrický integrátor s priemerom 3 metre čím sa radí medzi druhý najväčší fotometrický integrátor v Európe a tretí najväčší na svete.


Projekty:

Pracovníci laboratória sa podieľajú na výskumnom projekte Výskumného centra svetla a svetelnej techniky v spolupráci s jedným z najvýznamnejších producentov svietidiel  - firmou OMS v Dojči v rámci projektu ERDF Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky, ITMS 26220220150. Okrem iného laboratórium úzko spolupracuje s rôznymi firmami z praxe v oblasti svetelnej techniky, kde prostredníctvom konzultácií s odbornou verejnosťou možno prenášať poznatky z akademickej oblasti priamo do praxe. Na európskej úrovni je vytvorená úzka spolupráca s normalizačnými organizáciami CEN (Európska normalizačná komisia) a ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu), kde sa pracovníci v rámci jednotlivých pracovných skupín aktívne zapájajú do medzinárodnej normotvornej činnosti a tiež v rámci organizácie CIE (Medzinárodný výbor pre osvetľovanie) svojím aktívnym prístupom prostredníctvom národných reprezentantov prispievajú svojou odbornosťou v technických komisiách pri tvorbe medzinárodných dokumentov,. V problematike denného svetla bola vyvinutá spolupráca spolu s odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied z Ústavu stavebníctva a architektúry v Bratislave. V nedávnej dobe sa začala taktiež úzka spolupráca s maďarskou univerzitou Panónia vo Veszpréme. Spolupráca má priebežne výstupy spoločných publikácií na významnej svetovej medzinárodnej konferencií CIE. Momentálne prebiehajú rokovania spolupráce s viacerými globálnymi firmami  ako napr. General Electric v oblasti spolupráce skúšobníctva a v oblasti  svetelnej techniky.

 

Publikácie

  • DUBNIČKA R.:  Measurement of photometric quantities in practice, Lumen V4, Bratislava, 2012
  • DUBNIČKA R., GASPAROVSKY D., RUSNAK A.:  Comparison of Computed and Measured Values of the Indoor Lighting Parameters, XI. Lux et Color Vesprimiensis Szimpózium, Veszprém, 2012
  • DUBNICKA R., RUSNAK A., PIPA M.: USING OF CCD BASED FIBRE OPTIC SPECTRORADIOMETERS IN PHOTOMETRIC MEASUREMENTS UNDER DIFFERENT CONDITIONS, CIE Midterm session “Towards a new century of Light“, Paris: 2013
  • DUBNICKA R., GASPAROVSKY D., RUSNAK A.: Relation between the grid for calculation/measurement and resulting luminous parameters for illumination of indoor workplaces, CIE Midterm session “Towards a new century of Light“, Paris: 2013
  • DUBNICKA R., RUSNAK A., PIPA M.: Analysis of performance parameters of illuminance meters per CIE DS 023 quality indices for specific field measurements, CIE Midterm session “Towards a new century of Light“, Paris: 2013
  • KOMAR L.., RUSNAK A., DUBNICKA R.: Analysis of diffuse irradiance from two sky parts of sky vault divided by solar meridian using portable spectral sky-scanner, Solar Energy 96 (2013), pp. 1 – 9

 

Fotky:


 Obr.1: Guľový fotometrický integrátor s priemerom 3 metre


Obr. 2: Zrkadlový goniofotometer


Obr. 3: 3D vizualizácia krivky svietivosti svietidla