Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium využitia biomasy
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:      Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Kontakt:               0906 068 515
e-mail:                  maros.soldan@stuba.sk
web stránka:         http://www.solarlab.mtf.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium je špecializované na tradičné a netradičné prezentačné využitie obnoviteľných zdrojov energie – biomasy. V laboratóriu využitia biomasy sa nachádza prototyp zariadenia na produkciu bioetanolu a bioplynu, ktoré slúži na propagačné a vzdelávacie účely, to znamená, že prototyp je prístupný širokej i odbornej verejnosti. Cieľom je informovať o fermentačnom postupe výroby bioetanolu aj s demonštračnou ukážkou jednotlivých komponentov v zmenšenom meradle (strížny mlyn, sterilizátory, vodný kúpeľ, rotačná vákuová odparka IKA, laboratórna zostava pre výrobu bioetanolu, laboratórna zostava pre výrobu bioplynu).

 

Projekty:

Spomínané netradičné využitie biomasy je súčasťou projektu Európskej únie, ktorý spadá do strategického referenčného rámca 2007-2013, operačný program „Veda a výskum“. Projekt s názvom „Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie(ITMS 26220220056) bol  spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu bolo zhotovenie prototypu hybridného zdroja na báze OZE (hydropotenciál, slnečná energia, bioplyn a bioetanol z biomasy) pre dlhodobé testovanie a propagáciu.

 

Publikácie:

  • Bartošová, Alica - Soldán, Maroš - Sirotiak, Maroš - Blinová, Lenka - Michalíková, Anna: Application of FTIR-ATR spectroscopy for determination of glucose in hydrolysates of selected starches. - článok publikovaný v časopise Vedecké práce MTF STU, Year 2013, Volume 21, Special Number, str. 116-121. In: IDS 2013. International Doctoral Seminar 2013 [elektronický zdroj] : Proceedings of the 8th International Doctoral Seminar (IDS 2013), Dubrovnik, 13 - 15 May 2013. - Zagreb : University of Zagreb, 2013. - ISBN 978-953-6071-40-1. - CD-ROM, p.13-19
  • Blinová, Lenka - Boleman, Tomáš - Gerulová, Kristína: Impact of hydrolysis conditions on reducing sugars occurring in the hydrolyzate. In: Nauka, obrazovanije, proizvodstvo v rešeniji ekologičeskich problem (Ekologija-2011) : Sbornik naučnych statej. VIII Meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencija. Tom I, II. - Ufa : UGATU, 2011. - S. 310-317, tom I
  • Blinová, Lenka - Soldán, Maroš: Ultrasonic pretreatment of wheat straw utilization for bioethanol production. In: Nauka, obrazovanije, proizvodstvo v rešeniji ekologičeskich problem (Ekologija-2011) : Sbornik naučnychstatej. VIII Meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencija. Tom I, II. - Ufa : UGATU, 2011. - S. 15-21, tom II
  • Blinová, Lenka - Soldán, Maroš: Impact of pretreatment on reducing sugars occurring in the hydrolyzate. In: MAS XXI : Conferencia Científica Internacional de Medio Ambiente Siglo XXI. 8 al 11 de noviembre de 2011. VII Edición. – Las Villas : Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, 2011. - ISBN 978-959-250-693-0.
  • Blinová, Lenka - Hrušovský, Ivan - Soldán, Maroš: Utilization of biomass for bioethanol production. In: Nauka, obrazovanije, proizvodstvo v rešeniji ekologičeskich problem (Ekologija-2010) : Sbornik naučnych statej. VII Meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencija. Tom I, II. - Ufa : UGATU, 2010. - S. 34-39, Tom II

 

Fotografie:


Obr. 1  Laboratórna zostava pre výrobu bioplynu


Obr. 2  Laboratórna zostava pre výrobu bioetanolu