Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium vysokých napätí
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

Katedra/ústav:            Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Kontaktná osoba:        Ing. Attila Kment, PhD.
Kontakt:                     02–6029 1831
e-mail:                        attila.kment@stuba.sk
web stránka:               http://ueae.fei.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=181

Charakteristika:

Laboratórium vysokých napätí je pracovisko určené na pedagogickú, výskumnú a skúšobnícku činnosť v oblasti vývoja, prevádzky a skúšania izolačných systémov elektrických zariadení všetkých napäťových úrovní využívaných na Slovensku. V rámci pedagogickej činnosti pracovisko zabezpečuje predmety Technika vysokých napätí, Diagnostika a expertné systémy, Elektrické siete, Energetické zdroje a premeny a Elektrická časť elektrární. Zabezpečované predmety sú doplnené výrazným podielom laboratórnych cvičení.

Laboratórium má udržiavaný systém kvality a svojimi zabudovanými a mobilnými zdrojovými, meracími a skúšobnými zariadeniami vytvára základné predpoklady a poskytuje podmienky pre riešenie problematiky elektroenergetických zariadení v oblastiach základného, aplikovaného a špecializovaného výskumu a vývoja. Osvedčenie o akreditácii pre výkon skúšok priloženým vysokým napätím sa získalo v rámci Skúšobne Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v roku 2002.


Projekty a spolupráca:

Pracovníci laboratória spolupracovali na výskume smerujúcom k zvyšovaniu energetickej spoľahlivosti a bezpečnosti Slovenska, na vývoji systému na odstraňovanie námrazy zo zemných lán, na vývoji nových typov rozperiek a svoriek vvn vedení, na vývoji nového presného snímača prúdu pre vn a vvn aplikácie, a i. Vykonávajú sa tiež mechanické, elektromechanické a vibračné skúšky izolátorov všetkých typov, periodické overovacie merania stavu izolácie hydrogenerátorov, turbogenerátorov a vn motorov priamo na mieste, skúšky vn a vvn prístrojových transformátorov napätia a prúdu, bleskoistiek všetkých typov, priechodiek a izolátorov vn a vvn, ako aj vn a vvn ochranných a pracovných pomôcok. Pracovisko spolupracuje na vyšetrovaní poruchových stavov v prenosovej i rozvodnej sústave, spolupracuje so zahraničným výrobcom vn káblov, vykonáva osobitné skúšky a merania podľa potrieb energetiky. Značná pozornosť je venovaná aj zabezpečeniu metrológie vysokých napätí a spolupráci na normotvornej činnosti v rámci STN, EN aj IEC.

Riešením projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie s názvami Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy bolo komplexnými stavebnými úpravami vybudované Národne centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie STU.

Projekt s názvom Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, ktorého nositeľom je Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied umožnilo budovanie laboratória počítačovej simulácie a laboratória riadenia výroby, spotreby a merania kvality elektrickej energie. V daných priestoroch sa tiež buduje pracovisko Kompetenčného centra pre nové materiály pokročilé technológie a energetiku.

 

Vybrané publikácie:

Kment A., Pipa M., Eleschova Z., Belan A. : Development of portable, accurate current-measuring system on the basis of Rogowski coil - Actual state, (2010) International Conference on Electric Power Systems, High voltages, Electric machines, International conference on Remote sensing - Proceedings, pp. 235-238.

Kment A., Pipa M., Eleschova Z., Belan A. : HV power line modeling in demand of a measuring system development, (2009) Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Power Systems, PS '09, pp. 46-48.

Kment, A., Pipa, M., Janicek, F. : Present days at High-Voltage Laboratory of FEI STU in Bratislava, Proceedings of the 14th International Scientific Conference on Electric Power Engineering 2013, May 28-30, 2013, Kouty nad Desnou, Czech Republic, ISBN 978-80-248-2988-3

Pipa, M., Kment, A., Janicek, F. : Current state of Renewable energy sources laboratory at FEI STU in Bratislava, Proceedings of the 14th International Scientific Conference on Electric Power Engineering 2013, May 28-30, 2013, Kouty nad Desnou, Czech Republic, ISBN 978-80-248-2988-3

Pipa, M., Kment, A., Janicek, F. : Laboratory of National Centre for Research and Applications of Renewable Energy Sources, Proceedings of the 14th International Scientific Conference on Electric Power Engineering 2013, May 28-30, 2013, Kouty nad Desnou, Czech Republic, ISBN 978-80-248-2988-3

Kment, A., Pipa, M. : Development of portable high-voltage system for current measurement, Proceedings of 11th International Scientific Conference on Electric Power Engineering 2010, May 04-06, 2010 Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-214-4094-4

Arnold, P., Kment, A., Pipa, M., Janicek, F. : On-site Partial Discharges Measurement of XLPE Cables, In : Transaction on Electrical Engineering, ISSN 1805-3386, Vol. 1 (2012) No. 4, January 11, 2013, p. 107-110

Arnold, P., Kment A., Pipa, M., Janicek, F. : Insulation System Defects of Renewable Energy Sources, In: Proceedings of the workshop Increase of Energy Safety of the Slovak Republic, ISBN: 978-80-89402-63-2, 21-23.5.2013, Tatranské Matliare, p.5-8.

 

Fotografie:


Zariadenia Laboratória vysokých napätí :
vľavo : Transformátorová kaskáda 1200 kV, 1500 kVA;
v strede : Impulzný generátor 2500 kV, 100 kJ;
vpravo : Skúšobné vedenie s kombinovaným zemným lanom a meraním ťahu v ňom.


Zariadenia Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie:
vľavo : Kogeneračná jednotka 20 kWel na zemný plyn a bioplyn;
v strede : Experimentálna bioplynová stanica so suchou fermentáciou;
vpravo : Solárny koncentrátor s expanzným tlakovzdušným strojom Stirlingovho typu