Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium určovania posunov a pretvorení stavebných konštrukcií
Stavebná fakulta

Katedra/ústav:     Katedra geodézie
Kontaktná osoba: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Kontakt:              02-59274472, 02-59274472
e-mail:                 alojz.kopacik@stuba.sk

Charakteristika:

Laboratórium určovania posunov a pretvorení stavebných konštrukcií sa zaoberá s určovaním statických a dynamických posunov a pretvorení budov, priemyselných objektov a ich konštrukčných častí. Pracovníkmi laboratória bol navrhnutý a vyvinutý automatizovaný

merací systém na dlhodobý monitoring mostných objektov. Tento systém sa skladá

z viacerých subsystémov:

 • snímače zrýchlenia,
 • snímače naklonenia,
 • univerzálna meracia stanica na meranie 3D polohy vybraných bodov mostných objektov,
 • kontaktné snímače teploty konštrukcie,
 • meteorologická stanica, na sledovanie atmosférických podmienok,
 • časový server, na časovú synchronizáciu jednotlivých subsystémov.

Laboratórium rieši výskumné projekty využitím modernej prístrojovej techniky. Okrem hore uvedeného systému sa zaoberá určovaním posunov a pretvorení pomocou terestrického laserového skenovania, fotogrametrickými metódami a technológiou družicovej radarinterferometrie INSAR.

 

Projekty, spolupráca:

 • APVV-0236-12 Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentami.
 • VEGA 1/0706/09 Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov.
 
 
Publikácie:
 • KOPÁČIK, A. et al. 2013. Dynamic deformation monitoring of a technological structure. In: Geodetski list. ISSN 0016-710X, 2013, Vol.67(90), No. 3, p. 161-174.
 • KOPÁČIK, A. et al. 2013. Deformation monitoring of bridge structures using TLS.  In: 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring [CDROM]. Nottingham : University of Nottingham, 2013. 8 p.
 • KOPÁČIK, A. et al. 2012. Spectral Analysis of Structural Deformation - A Case Study. In: Journal of Applied Geodesy. ISSN 1862-9024, 2012,  Vol. 6, Iss. 3-4, p. 159-166.
 • KOPÁČIK, A. et al. 2011. New Trends of Automated Bridge Monitoring. In: Reports on Geodesy.  ISSN 0867-3179, 2011,  No. 1 (90), p. 173-181.
 • ERDÉLYI, J. 2011. Determination of Bridge Structure Deformation using TLS. In: Reports on Geodesy.  ISSN 0867-3179, 2011,  No. 1 (90), p. 115-121.

 

Fotografie:

automatizovany meraci systemmost Apollo
Obr.1 Automatizovaný merací systém na moste Apollo

urcovanie posunov
Obr.2 Určovanie posunov mosta Slobody pomocou terestrického laserového skenovania