Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium termomechaniky
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Katedra aplikovanej mechaniky/ÚVSM
Kontaktná osoba: doc.RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Kontakt:              0906 068 601
e-mail:                maria.behulova@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium termomechaniky je zamerané na realizáciu meraní prekaliteľnosti materiálov Wolsonovou skúškou. Laboratórium je vybavené manipulačným zariadením a muflovou pecou pre ohrev vzoriek. Záznam priebehu teplôt vo vzorkách je realizovaný meracím modulom NI-USB 9211 a termočlánkami typu K.

 

Projekty:

  • „Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov“ (VEGA 1/1041/11)
  • „Kvantifikovanie chladiacich vlastností ochladzovacích prostredí v oblasti tepelného spracovania s podporou počítačového modelovania dominantne termálnych technologických procesov“ (VEGA 1/0721/08)
  • „Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie“ (VEGA 1/0837/08)

 

Fotografie:


Experimentálna zostava na realizáciu skúšok prekaliteľnosti: (1) elektrická odporová pec, (2) riadenie pece a frekvenčný menič, (3) držiak so vzorkou, (4) riadiace PC, (5) kaliace medium, (6) manipulátor.