Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium technických zariadení budov
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav:      Katedra technických zariadení budov
Kontaktná osoba:  Ing. Juraj Januška, PhD.
Kontakt:               0907 466 869
e-mail:                  juraj.januska@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium TZB sa nachádza vo výškovej budove Stavebnej fakulty na 23. poschodí. Je v ňom umiestnené zariadenie  na ktorom je možné simulovať hydraulické pomery vo vykurovacej sústave s klasickými vykurovacími telesami, podlahovým vykurovaním a s ohrievačom vzduchotechnickej jednotky, pričom je možné meniť okrajové podmienky ako sú teplota vykurovacej vody v primárnom okruhu, teplotu vykurovacej vody v sekundárnom okruhu a tlakové pomery v sústave. Ďalším vybavením laboratória sú prenosné meracie prístroje slúžiace na meranie potrebných fyzikálnych veličín ako sú hmotnostný prietok, diferenčný tlak,  teplota vykurovacej vody, teplota a vlhkosť interiéru. Na komplexné doplnenie sledovania teplotných zmien v TZB je laboratórium vybavené zostavou termovíznych kamier.  Zariadenie je využívané prevažne  na  výučbu študentov a pre experimentálne merania  študentských vedeckých prác. 

Pracovníci katedry TZB úspešne zvládajú úlohy základného a aplikovaného výskumu, v súčasnosti pracujú na významných grantových úlohách, spolupracujú so zahraničnými výskumnými ústavmi, výrazne sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní odborníkov z praxe organizovaním dištančných kurzov, konferencií a seminárov a na normotvornej činnosti. Katedra vypracovala celý rad expertíznych a odborných prác, energetických auditov a vedecko-technických projektov

 

Najvýznamnejšie projekty:

  • Energeticky efektívne systémy techniky prostredia využívajúce obnoviteľné zdroje energie a uplatňujúce automatizačnú techniku pre inteligentné budovy. Projekt VEGA , Prof. Petráš, 2011-13
  • Progresívne riešenia zdravotnotechnických inštalácií a vetracích systémov pri tvorbe vnútorného prostredia v budovách d cieľom znižovania ich energetickej náročnosti. Projekt VEGA,  Doc. Peráčková, 2011-13
  • Projekt Kompetenčné centrum STU Inteligentné technológie pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb ITMS 26240220072, Prof. Petráš, 2013

 

Publikácie:

  • Petráš, D. – Lulkovičová, O.- Takács, J.- Bašta, J. Kabele, K.: Vykurovanie rodinných a bytových domov. Jaga group, Bratislava, 2005
  • Petráš, D. – Lulkovičová, O.- Takács, J., Füri, B.: Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémzy. Jaga group, Bratislava, 2009

 

Spolupráce s praxou:

  • Kalús, D. a kol. : Experimentálne merania a analýza OZE v RD, EHBstav Bratislava, 2013, zmluva 24.000 Eur
  • Takács, J. a kol.: Aktualizácia EA, hodnotenie erget. náročnosti  dostavby, Termál, s.r.o. Veľký Meder, 2013, zmluva 12.600 Eur
  • Petráš,D. a kol. Energetický audit budovy CARLTON- II časť, Bratislava 2012, zmluva 12.600 Eur

 

Fotografie:

sustava vykurovania
Obr. 1: Fotografia sústavy vykurovania

vyrez podlahoveho kurenia
Obr.2: Výrez podlahového kúrenia

regulacny panel
Obr. 3: Fotografia regulačného panelu- rozvádzača a zdroja tepla- elektrokotla