Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium stavebnej mechaniky
Stavebná fakulta

Katedra/ústav:           Katedra stavebnej mechaniky
Kontaktná osoba:       prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Kontakt:                    02-59274364
e-mail:                       norbert.jendzelovsky@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium stavebnej mechaniky pozostáva z nasledovných častí:

Dynamická meracia aparatúra – pozostáva z 5 snímačov zrýchlenia, 3 snímačov sily, budiaceho kladivka, veľkého budiaceho kladiva s pružinou, zosilňovačov, prevodníka, diaľkomera, prenosného notebooku, príslušenstva a potrebného softvéru. Táto aparatúra je vhodná na zisťovanie dynamických parametrov stavebných konštrukcií (amplitúdy kmitania, vlastné frekvencie), ale aj na určovanie rýchlosti šírenia vĺn v stavebných materiáloch a v podloží. Aparatúra je vybavená aj náhradnými zdrojmi energie, čím je vhodná aj na merania priamo in-situ (až 3 hod. 30 minút). Keďže ide o analyzovanie rýchlych dejov, vzorkovacia frekvencia snímania môže byť aj niekoľko tisíc vzoriek za sekundu. Snímanie môže byť nastavené buď na konkrétny časový úsek, alebo dokonca aj ako nepretržité snímanie. Táto aparatúra môže byť použitá ako na výskumné účely tak aj na riešenie konkrétnych problémov v praxi.

Interferometrický radar IBIS-S - je zariadenie určené len na výskumné účely.  Prenosný interferometrický radar s vysokou mobilitou predstavuje inovatívne riešenia pre statické a dynamické monitorovanie konštrukcií (mosty, budovy, pamiatky, veže, atď.). Možnosti využitia prenosného interferometrického radaru sú: testovanie zaťaženia a posunutí, meranie rezonančných frekvencií konštrukcií, analýza tvarov kmitania, real-time monitorovanie deformácií konštrukcií.

Optické laboratórium - slúži ku skúmaniu optických metód ako napr.: holografia, interferometria, fotoelasticimetria, metóda kaustík, a pod., a ich využitia k vyšetrovaniu napätosti stavebných konštrukcií, najmä v súvislosti s vznikom a rozvojom trhlín a defektov v nich. Zdroj svetla: laser a biele svetlo. Skúmané stavy sú nielen statické ale aj dynamické. Problematika porúch a trhlín na stavebných konštrukciách, najmä v súvislosti s krehkým lomom, je v súčasnosti stále aktuálna a optické metódy ako potvrdil výskum, je jedna z ciest k riešeniu lomových charakteristík v okolí koreňa trhlín.

Súčasťou meracej aparatúry katedry je aj BLWT veterného tunela, konkrétne predný merací priestor. V prednom priestore s laminárnym prúdením sa zisťuje rýchlosť a tlak vetra s použitím prístroja Digitálne ALMEMO sonda FVAD 35 TH5K2 a tiež Tlakový scanner (16 kanálov) Scanivalve DSA3217/16 (Pressure scanners, rozsah do 2,5 kPa), a difrenčných tlakových snímačov. Rozloženie tlaku vetra na objektoch a konštrukciách je možné sledovať aj v priestore s turbulentným prúdením ako aj sledovať rýchlosť vetra v okolí objektov.

 

Spolupráca:

Tvorba národných noriem v oblasti dynamického namáhania konštrukcií od seizmicity a od vetra, expertízy posudkov a projektov na významné stavby na Slovensku i v zahraničí, napr. pevnostné overenie únosnosti cestných mostov, statika zakladania budovy INCHEBA Bratislava, návrh základov vodnej elektrárne v Gabčíkove, statické a dynamické overenie budovy NBS v Bratislave, návrh tlmičov na sieť televíznych veží a stožiarov a návrh optimálneho tvaru stožiarov pre firmu Eurotel, analýza havárie vrát plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo, komplexná analýza objektov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach na havarijné a seizmické zaťaženie, návrh seizmického spevnenia objektu veľvyslanectva v Bukurešti, rekonštrukcia zámku v Rusovciach a Karácsonyiho paláca, dynamika základov kompresorov fy. Hitachi a Siemens v objekte CCR Ref. Slovnaft Bratislava, experimentálne merania chvenia budovy Reduty v Bratislave a objektu papierní v Ružomberku.

Členstvo v odborných organizáciách, komisiách a spoločnostiach:

Pracovníci katedry sú aktívnymi členmi domácich a zahraničných odborných spoločností, ako napr. European Association for Earthquake Engineering, Poľsko – Slovensko - Českej komisie pre stavebníctvo pri Sliezskej filiálke Poľskej akadémie vied, European Society of Biomechanics, Östereichische Gesellschaft für Erdbebenengineurweses und Baudynamik, TU Wien, Technical Commitee CEN/TC 250/ SC 8, ako aj domácich normotvorných komisií SÚTN TK č. 15. Zaťaženie stavebných konštrukcií a TNK č. 111 Uplatňovanie a používanie Eurokódov.

 

Projekty VEGA a APVV:

 • KRÁLIK, J. a kol.: VEGA 1/1039/12. Spoľahlivosť nosných konštrukcií za uváženia havarijných stavov zaťaženia. Zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární

 • HUBOVÁ, O. a kol.: VEGA 1/0480/13. Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU

 • KOLEKOVÁ, Y. a kol.: VEGA 1/0748/13. Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových tlačených L-profilov

 • JENDŽELOVSKÝ, N. a kol.: VEGA 1/0544/15. Predikcia správania sa stavebných konštrukcií pri špeciálnom dynamickom zaťažení

 • RAVINGER, J. a kol.: VEGA 1/0272/15. Stabilita a dynamika preskokov štíhlych stien a plochých škrupín

 • SOKOL, M. a kol.: APVV-0236-12. Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentami

 

Publikácie:

 • Ravinger, J.: Structural Mechanics. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2010. 102 s. ISBN 978-80-227-3316-8.
 • Psotný, M.: Geometrické imperfekcie v nelineárnom riešení prútových sústav. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2011. 74 s. ISBN 978-80-227-3475-2.
 • Sokol, M. - Tvrdá, K.: Dynamika stavebných konštrukcií. Nakladateľstvo STU Bratislava, 2011. 212 s.  ISBN 978-80-227-3587-2.
 • Ravinger, J.: Stability & Vibration. Nakladateľstvo STU Bratislava, 2012. 135 s.  ISBN 978-80-227-3703-6.
 • Marton, P.: Dynamik Freileitungsmasten. Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2013. 124 s. ISBN 978-80-227-4017-3.
 • Marton, P.: Static & Vibration of Multilayer Structures. Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2013. 82 s. ISBN 978-80-227-4069-2.
 • Aeroelasticita [elektronický zdroj] : Statické a dynamické účinky vetra na stavebné konštrukcie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 92 p. ISBN 978-80-227-3886-6.

 

Fotografie:

dynamicka meracia aparatura
Obr.1: Dynamická meracia aparatúra

interferometricky radar
Obr.2:
Interferometrický radar IBIS-S

opticke laboratorium
Obr. 3: Optické laboratórium

laser
Obr. 4: Hélium-neónový laser