Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium spájkovania 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Ústav materiálov  / Ústav výrobných technológií  (spoločné pracovisko)
Kontaktná osoba: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Kontakt:              0906 068 332
e-mail:                 jan.lokaj@stuba.sk

 
Charakteristika:

Spoločné Laboratórium spájkovania Ústavu materiálov a Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave bolo vybudované vďaka financiám z predchádzajúcich projektov VEGA (č. 1/1000/09 a 1/2594/12). Laboratórium sa zaoberá prípravou spájok potrebných pre metalurgické spájanie rôznych typov kovových materiálov. V laboratóriu je v súčasnosti možné pripravovať rôzne zliatiny prevažne na báze Sn a to tavením vysokočistých kovov v elektrickej indukčnej alebo odporovej peci v ochrannej atmosfére vysoko čistého inertného plynu (Ar alebo N). Zároveň je realizovaný vývoj a príprava spájky na báze Al - Zn pre spájkovanie Mg zliatin.

Súčasťou laboratória sú dve elektrické indukčné pece, z ktorých jedna je prispôsobená na tavenie materiálu v čistej atmosfére ochranného plynu. Ďalej sa tu nachádzajú dve priemyselné elektrické odporové pece, z ktorých jedna je prispôsobená na tavenie, resp. žíhanie vzoriek v ochrannej atmosfére inertného plynu. V laboratóriu je k dispozícií vákuová komora s výhrevnou grafitovou platňou, v ktorej je možné sledovať roztekavosť a kontaktný uhol roztavených zliatin v závislosti od ich teploty. Zároveň je v laboratóriu inštalované zariadenie na vysokofrekvenčný indukčný ohrev, ktorým bolo realizované napr. naváranie kovových práškov na oceľový substrát.

Laboratórium ďalej obsahuje rôzne príslušenstvo potrebné pre plnohodnotnú prácu pri výrobe a príprave vzoriek, ako napr. presná drôtová píla, pásová píla, stolová fréza, korundové kelímky, termočlánky, pinzety a pod.

Laboratórium spájkovania obsahuje nasledovné zariadenia:

 • Zariadenie pre snímanie teploty zliatiny v čase (termická analýza)
 • Ultrazvukový generátor UZP 2
 • Vysokofrekvenčný generátor Rajmont HFR 15 (výkon 15 kW, nominálna frekvencia 50 - 500 kHz)
 • Precízna váha Radwag
 • Ultrazvuková kompaktná čistička UCE
 • Infrateplomer Testo 845
 • 2 x elektrická indukčná pec
 • 2 x priemyselná elektrická odporová pec
 • Zariadenie na radiačný ohrev
 • Vákuová komora
 • Spájkovacia stanica DIG 20 A 84
 • Lineárna mechanická píla
 • Presná drôtová píla
 • Stolová vŕtačka
 • Fréza FPX-20E

 

Projekty:

 • VEGA 1/2594/12 - Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami.
 • VEGA 1/0515/14 - Príprava a štúdium vlastností environmentálne prijateľných spájok  dopovaných prvkami vzácnych zemín a nanočasticami.
 • VEGA 1/0068/14 - Korózna odolnosť progresívnych kovových zliatin na báze zinku, hliníka a cínu.
 • VEGA 1/0811/14 - Využitie komplexnej termickej analýzy a výpočtovej termodynamiky pri štúdiu procesov v progresívnych materiálových systémoch.

 

Spolupráca:

 • České Vysoké Učení Technické v Prahe, Fakulta strojní. Spolupráca v oblasti spájkovania a navárania s využitím vysokofrekvenčného indukčného ohrevu.
 • Thermosolar Žiar n. Hronom. Spolupráca v oblasti spájkovania komponentov solárnych kolektorov vyrobených z mosadze a Al zliatin.
 • Invensys. Analýza novej a použitej zliatiny bezolovnatej spájky s nízkym obsahom Ag.

 

Fotografie:

vysokofrekvencny generatorvysokofrekvencny generator
Obr. 1. Vysokofrekvenčný generátor HFR 15

muflova pec

Obr. 2: a) Indukčná vákuová pec, b) muflová pec, c) komora muflovej pece

generator UZ energie
Obr. 3: Ultrazvukový generátor

aparatúra na spájkovanie
Obr. 4: Aparatúra na prípravu spájok v ochrannej atmosfére s indukčným ohrevom