Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium RTG práškovej difrakčnej analýzy
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Katedra/ústav:     Oddelenie keramiky, skla a cementu /
                          Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kovár, PhD.
Kontakt:              0918 669 219
e-mail:                 vladimir.kovar@stuba.sk

Charakteristika:

Hlavnou náplňou laboratória je kvalitatívna ako aj kvantitatívna (metódou vnútorného štandardu) röntgenová fázová analýza polykryštalických materiálov vrátane minerálov, katalyzátorov, keramických či kovových materiálov. Táto metóda slúži na nedeštruktívnu a  spoľahlivú identifikáciu kryštalických látok, ich fázovú analýzu a aj na výpočet mriežkových parametrov.

Pracovisko je vybavené RTG prístrojom typu STADI STOE P s CoKα žiarením a lineárnym pozične citlivým detektorom. Prístroj umožňuje merať vzorky v rozsahu uhlov 2Q od 3-5°do 120°.

Vzorky dodávané do laboratória je možné pomlieť a zhomogenizovať v guľovom mlyne, tepelne spracovať až do teploty 1600°C.

 

Publikácie, spolupráca:

TOMÁŠ IFKA, MARTIN T. PALOU, ZORA BAZELOVÁ, THE INFLUENCE OF CaO AND P2O5 OF BONE ASH UPON THE REACTIVITY AND THE BURNABILITY OF CEMENT RAW MIXTURES, Ceramics – Silikáty 56 (1) 76-84 (2012)

Pavel Fellner, Jana Jurišová, Jana Kozánková, Ladislav Pach, Preparation of needle—like aragonite particles from calcium nitrate solution in batch and flow reactors, Acta Chimica Slovaca, Vol. 5, No. 1, 2012, pp. 5—11, DOI: 10.2478/v10188-012-0001-7

 

Realizované projekty:

Názov

Od

Do

Druh

Garant

 Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)

2010

2011

VEGA

J. Lokaj

 Charakterizácia odolnosti skla voči zvetrávaniu - identifikácia a kvantifikácia parametrov ovplyvňujúcich zvetrávanie skla. (APVT-51-010402, E6)

2004

2004

APVV

M. Jamnický

 Koloidné kryštály pre fotoniku. (2/3200/23)

2003

2005

VEGA

L. Pach

 Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov. (APVV-0218-11)

2012

2015

APVV

E. Smrčková

 Nové technológie výroby slnečných kolektorov. (4/2006/08)

2008

2009

RAV MŠ SR

J. Lokaj

 Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. (1//1380/04)

2004

2006

VEGA

V. Kovár

 Superiónovo vodivé oxidové sklené a sklokeramické kompozitné materiály obsahujúce katióny medi. (1/9141/02)

2002

2004

VEGA

M. Jamnický

 Vplyv fosforečnanu trivápenatého a apatitov z alternatívnych palív na zloženie, štruktúru a reaktivitu slinkových minerálov a vlastnosti portlandského cementu. (1/0571/08)

2008

2010

VEGA

M. T. Palou

 Vplyv očkovacích prísad na vývoj fázového zloženia a mikroštruktúry počas hydratácie sulfoaluminátových cementov. (1/0245/03)

2003

2005

VEGA

M. T. Palou

 Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov.... (29021)

2009

2009

-- Iný domáci --

M. T. Palou

 Vývoj bioanorganických a biokompozitných materiálov pre medicínske aplikácie. (1/0934/11)

2011

2013

VEGA

M. T. Palou

 

Fotografie:


Obr. 1: Röntgenový práškový difraktometer typu Stadi STOE P


Obr.2: Detailný pohľad na usporiadanie zdroja žiarenia CoKα a lineárneho pozične citlivého detektora