Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium recyklácie sekundárnych surovín do palív, mazív a asfaltov
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

Katedra/ústav:     Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Kontaktná osoba: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD
Kontakt:               02-5932 5406
e-mail:                 pavol.daucik@stuba.sk
web stránka:        http://www.chtf.stuba.sk/ktrp/

Charakteristika:

Laboratórium rieši využitie sekundárnych surovín ako prísad, ktoré zlepšujú kvalitatívne a úžitkové vlastnosti palív, mazív, asfaltov a plastov.

Výskum palív je zameraný na prípravu nitrátových prísad, ktoré zlepšujú spaľovacie vlastnosti (cetánové číslo) dieselových palív.

Zlepšenie úžitkových vlastností a stanovenie zloženia sú  predmetom výskumu mazív. Skúmajú sa antioxidačné  a polymérne prísady zlepšujúce kvalitatívne parametre mazív (reologia, stabilta, korózia).

Do oblasti využitia sekundárnych surovín a odpadov prispieva laboratórium aj aplikáciou odpadových polymérov, gumovej drviny a kyslých smôl do asfaltových kompozícií.  Laboratórium sa v súčasnosti zameriava na devulkanizáciu gumovej drviny s cieľom  pripraviť modifikovaný asfalt vysokej kvality. V procese devulkanizácie gumovej drviny  by mohol katalytický účinok kyslých smôl (gudrónov) ako kyslej zložky v asfaltovo gumovej zmesi priniesť úžitok. Výskum kyslých gudrónov je venovaný neutralizácii, extrakcii a prepracovaniu kyslých gudrónov na asfaltickkú hmotu. Neutralizácia gudrónov (odstránenie korozívnych vlastností) je nevyhnutná vo väčšine prípadov manipulácie s nimi. Premena gudrónov na asfaltickú hmotu je jednoduchá, ale takéto materiály svojimi úžitkovými  vlastnosťami na ich samostatné použitie nevyhovujú. Preto navrhujeme použiť upravené sulfónované odpady  ako prísady pri devulkanizácii gumovej drviny v asfaltoch tak, aby výsledné zmesi s asfaltom mali vhodné úžitkové vlastnosti. Katalytický účinok kyslých gudrónov ako kyslej zložky v asfaltovo gumovej zmesi môže v procese devulkanizácie gumovej drviny  priniesť úžitok. V tejto oblasti  je možné rozvinúť devulkanizačný proces o nové chemické činidlá a ich kombinácie priamo v asfaltovej matrici. Použitie oxidov kovov  a elementov vo forme nano-materiálov v kombinácii s odpadovou gumovou drvinou  a organickými kyselinami (mastné kyseliny alebo aj sulfonačné ropné odpady - guróny) je novou a perspektívnou cestou. Moderné technológie sa touto cestou spájajú so zneškodnením nebezpečných odpadov.

Analyticke metódy sú zamerané na palivá, oleje a ťažké produkty. Laboratórium má vybudované analytické metódy  podľa európskych noriem.  Popri plynovej chromatografii sa používa kvapalinová chromatografia, hmotnostná spektroskopia (GC-MS) deferenciálna skenovacia kalorimetria a spektrálne metódy (UV, IR, NMR).

 

Projekty:

APVV-20-036705 Využitie odpadových polymérnych a olejových materálov vo výrobe asfaltov

 

Publikácie:

Michalica P.,Daučík P.,Zanzotto L.:Compositional Changes Occurring During the Oxidative Aging of Two Selected Asphalts from Diferent Sources, Petroleum and Coal 50 (2), 1-10, 2008. ISSN 1337-7027

Daučík P., Višňovský J., Ambro J., Hájeková E.: Temperature Dependence of the Viscosity of Hydrocarbon Mixtures. Acta Chimica Slovaca, Vol. I, 2008, 43-57

Hudec P., Horňáček M., Smiešková A., Daučík P.:  Chemical Recycling of Waste Hydrocarbons in Catalytic Cracing., Petroleum and Coal 51 (1), 51-58, 2009. ISSN 1337-7027

Daučík Pavol, Hadvinová Marcela, Višňovský Jozef : METHODS FOR DETERMINATION OF AFFINITY BETWEEN AGGREGATE AND BITUMEN, 45th International Petroleum Conference, June 13, 2011, Bratislava, Slovak Republic

Pavol Daučík, Marcela Hadvinová, Jozef Višňovský, Temperature Dependence of the Dynamic Viscosity of Asphalt - Polymer Mixtures, Petroleum and Coal 2011 53 (4) 238-243,2011 ISSN 1337-727

 

Prihláška patentu:

PP50018-2013 Prísada na zlepšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív