Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium prevádzkovej životnosti konštrukcií a nedeštruktívnej diagnostiky materiálov
Strojnícka fakulta STU

Ústav:                 Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Kontaktná osoba: Ing.Vladimír Chmelko, PhD.
Kontakt:              0905 594147, 02-5729 6225
e-mail:                 vladimir.chmelko@stuba.sk
web stránka:        http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3038

Vybavenie laboratória

 • štvorkanálový elektrohydraulický pulzátor so štyrmi externými valcami a odpruženým roštom pre riadené prevádzkové skúšky konštrukcií a skúšobný rám pre cyklické a statické skúšky materiálov
 • hydraulický lis s maximálnou silou 1000kN
 • dynamická meracia aparatúra od National Instruments s 24-imi tenzometrickými kanálmi, 4-mi akcelerometrickými kanálmi a 4-mi napäťovými kanálmi
 • optický tvrdomer, mikrotvrdomer a kamerový tvrdomer TIV
 • Photostress Plus System LF/Z-2
 • LabVIEW full development system
 • 3D kamerový systém merania deformácií a vibrácií DANTEC

 

Možnosti laboratória:

 • statické, dynamické a únavové skúšky materiálov
 • simulácia prevádzkových zaťažení strojných súčastí a častí konštrukcií s možnosťou riadenia zaťažovania silou, zdvihom a lokálnou pomernou deformáciou s ľubovoľným časovým priebehom zaťaženia
 • meranie skutočných zaťažení konštrukcií a ich dynamických vlastností v prevádzke pomocou tenzometrických a akcelerometrických snímačov
 • nedeštruktívne metódy merania deformácií a napätí a ich rozvoj
 • identifikácia vlastností materiálových modelov
 • metalografická  a fraktografická analýza materiálov (identifikácia tepelného spracovania, chemického zloženia, analýza lomových plôch)

  

Najvýznamnejšie projekty

 • Diagnostika stupňa únavového poškodenia cyklicky namáhaných ocelí meraním mikrotvrdosti konštitutívnych fáz. VEGA 2008-2010
 • Monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií. EKOFOND 2009-2010
 • Diaľkový monitoring únavového poškodenia komponentov potrubných dvorov kompresorových staníc. Úloha VaV: NST/07028 SPP 2007-2008
 • Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí. Úloha VaV: NST/09013-UN-NAKL eustream 2009-2011
 • Analýza zdrojov kmitania PD strojov  R5 a R6 na KS01 Veľké Kapušany -  návrh  metód ich hodnotenia a tlmenia. Úloha VaV: NSE/1034-UN-PV01 eustream 2011-2012
 • Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení - ITMS 26240220081 Operačný program Výskum a vývoj

 

Spolupráce s praxou:

 • Posúdenie zvyškovej únavovej životnosti vysokotlakých potrubí na výrobniach PE 1-7. Slovnaft a.s., 1997
 • Pevnostná expertíza príčin havárie tranzitného plynovodu v lokalite Kamenné Kosihy, SPP š. p., 2001
 • Analýza najviac namáhaných častí Kaplanových turbín a posúdenie ich zvyškovej životnosti. Slovenské elektrárne – divízia VET Trenčín, 2000-2002
 • Účinky napäťových skúšok na potrubie (stresstest), SPP š. p. , 2001-2002
 • Expertíza stavu trás recirkulácie TJ a TH čerpadiel 3.bloku JE V2 s cieľom určiť zvyškovú životnosť trás recirkulácie a navrhnúť doporučenia, ktoré zabezpečia životnosť minimálne 40 rokov. Jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice, 2001.
 • Oprava koróznych vád metódou záplat., SPP-distribúcia, 2002.
 • Posúdenie únavovej spoľahlivosti a bezpečnosti potrubných dvorov, Divízia Slovtransgaz 2002
 • Expertízne posúdenie materiálu reaktora PE L-7 v.č. FC-4-0434 po jeho vyradení z prevádzky.. Slovnaft, a.s. 2002.
 • Hodnotenie vplyvu poruchy ukotvenia na únavovú životnosť a bezpečnosť PD. Divízia Slovtransgaz SPP,š.p. 2003
 • Analýza príčin havárií ložísk motorov na tranzitnom ropovode. Transpetrol,a.s. 2003
 • Vývoj a skúšky ťahača rady KHD, Knott, GmbH, 2006
 • Posúdenie namáhania vodiacich tyčí lisu BMM2 a BMM4 v reálnej prevádzke. Posúdenie možných rizík prevádzky ramena lisu KBS2. Inergy Automotive  systems, a.s. 2007, 2011
 • Pevnostné posúdenie vybraných komponentov „Mosta Košická“. Pevnostné posúdenie mostového dilatačného uzáveru MZ1120 estakády Považská Bystrica. Doprastav, a.s. 2004, 2009
 • Štúdia preverenia tlakovej a únavovej bezpečnosti potrubných rozvodov TK8 Nafta,a.s. – vývoj a realizácia monitorovacieho systému. 2013-2014

 

Najvýznamnejšie publikácie

 • Chmelko, V.Krššák,P.: Experimentálne a numerické určenie deštrukčných tlakov v potrubiach s koróznym poškodením. SLOVGAS 1/2006, volume XV., s.12-14
 • Chmelko, Vladimír - Garan, Martin - Krššák, Peter: Monitorovanie bezpečnosti prevádzky potrubných úsekov I. In: SLOVGAS. - ISSN 1335-3853. - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 12-14
 • Chmelko, V.: On-line monitoring the Operation Safety on Pipeline. In: Transport & Logistics. - ISSN 1451-107X. - Mimoriadne číslo 8 (2010), s. 31-38
 • Chmelko, V.- Šulko,M.- Garan,M.: Kmitanie potrubí na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov. SLOVGAS 1/2012, Vol. 21., s.20-23
 • Chmelko, V.- Šulko,M.- Garan,M.: On-line Monitoring the Operation Safety on Pipeline with the corrosion defect and soil slip underlay. In: Transport & Logistics. - ISSN 1451-107X. - Mimoriadne číslo 11 (2012), s. 27-33
 • Margetin,M.-Chmelko,V.:  Experimental Quantification of the Fatigue Stress Notch Factor on MIG BUTT Welded S355 Steel Specimen. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series,No. 1, 2013, vol. LVIII, s.45-50
 • ŠULKO,M.: Fatique damage detection by hardness tests, In:Strojné Inžinierstvo 2003.Bratislava, Slovak University of Technology 2003, pp.5.- 6.

 

Spolupráca s SAV:

Ústav materiálov a mechaniky strojov – vývoj nedeštruktívych metód hodnotenia únavovej životnosti materiálov

 

Spolupráca so zahraničnými inštitáciami:

Institut fur Mechanik Universität der Bundeswehr – postgraduálne a graduálne stáže

RTI ZČU Plzeň – postgraduálne stáže a pozvané prednášky

 

Fotografie:


Celkový pohľad: vľavo hydraulický lis, stred a vpravo elektrohydraulický systém INOVA


Detail aparatúry Photostress a rámu pre cyklické a dynamické skúšky materiálov