Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium pneumatiky a elektropneumatiky
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Technologických zariadení a systémov / UVSM
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Holubek, PhD.
Kontakt:              0918 646 035
e-mail:                radovan.holubek@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium je zamerané na oblasť mechanizovaných a automatizovaných systémov ovládaných tlakovým vzduchom a elektrickou energiou. Laboratórium je vybavené rôznym typom pneumatických a elektropneumatických prvkov a panelmi, na ktorých je možné zostavovať, simulovať a odskúšať navrhnuté pneumatické / elektropneumatické (logické) obvody rôzneho druhu v rôznych odborných predmetoch ako napr. Mechanizácia a automatizácia, Teória automatov a Montážne stroje a zariadenia. V laboratóriu sa nachádzajú panely s možnosťou zapájania logických úloh pomocou didaktických pneumaticko-elektropneumatických prvkov, Montážno-demontážny „Pick and Place“ manipulátor, karteziansky manipulátor s použitím inteligentných pneumatických osí a využitie variantov programovania elektrických pohonov na základe logického riadenia využitím rôznych typov PLC a kontrolerov.

Montážno demontážny „Pick and Place“ manipulátor

Pomocou tohto pneumatického manipulátora karteziánskej štruktúry je možné uskutočňovať montáž a demontáž  v rámci jedného pracoviska, riadeného pomocou PLC. Využitie filozófie veľkosériovej výroby nasadením jednoúčelového manipulátora.

Karteziánsky pneumatický montážno demontážny robot

Využitie filozofie kusovej a malosériovej montáže za pomoci využitia pneumatických osí riadených pomocou PLC.

V laboratóriu pneumatiky a elektropneumatiky sa taktiež nachádzajú 2 paneli, na ktorých sú umiestnené:

  • elektrický pohon s jednosmerným motorom,
  • servopohon s riadením,
  • krokovým pohonom s riadením

 

Projekty:

  • KEGA  3/7131/09 Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov

 

Publikácie:

  • Holubek, Radovan: Possibility of the process monitoring during assembly and disassembly components. In: Applied Mechanics and Materials. - . - ISSN 1660-9336. - Vol. 474. - , 2014, s. 206-211 
  • Matúšová, Miriam - Hrušková, Erika - Košťál, Peter: Spatial arrangement of information and power flows in pneumatics and electro pneumatics laboratory. In: Annals of MTeM for 2009 & Proceedings of the 9th International Conference Modern Technologies in Manufacturing : 8th - 10th October 2009, Cluj-Napoca, Romania. - Cluj-Napoca : Technical University of Cluj-Napoca, 2009. - ISBN 973-7937-07-04. - S. 169-172 
  • Mudriková, Andrea - Košťál, Peter - Matúšová, Miriam: Building of a production system program control laboratory. - registrovaný: Web of Science. In: Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium. - ISSN 1726-9679. - Vol. 20, No. 1 Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium "Intelligent manufacturing & automation: Focus on theory, practice and education" 25 - 28th November 2009, Vienna, Austria. - Vienna : DAAAM International, 2009. - ISBN 978-3-901509-70-4, s. 0603-0604

 

Fotografie:


Obr. 1: Panel s elektrickými pohonmi


Obr.2: Pick and place manipulátor


Obr. 3: montážno demontážny manipulátor