Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium nosných konštrukcií
Stavebná fakulta

Katedra/ústav:      Katedra betónových konštrukcií a mostov
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Kontakt:               02-59274546, 02-59274546
e-mail:                  juraj.bilcik@stuba.sk


Charakteristika:

Výskumné aktivity katedry betónových konštrukcií a mostov sú zamerané najmä na nasledujúce oblasti:

 • životnosť a trvanlivosť betónových konštrukcií a pravdepodobnostná analýza,
 • ultra vysoko hodnotný betón,
 • štíhle stĺpy a spoľahlivostná analýza,
 • predpäté betónové konštrukcie a sekundárne účinky na dodatočne predpätých spojitých viacpoľových konštrukciách,
 • rekonštrukcie a zosilňovanie betónových konštrukcií, použitie CFRP materiálov,
 • spriahnuté konštrukcie, stĺpy s vysokou odolnosťou a pretlačenie dosiek,
 • vodonepriepustné betónové konštrukcie,
 • požiarna odolnosť betónových a murovaných konštrukcií.

Väčšina experimentálnych meraní je realizovaná v laboratóriách nosných konštrukcií, ktoré sú súčasťou Centrálnych laboratórií SvF.


Projekty:

 • Spoľahlivosť a odolnosť betónových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0696/14): 2014 – 2016 – VEGA – Zodp. riešiteľ: Ľ. Fillo
 • Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií (1/0583/15): 2015 – 2017 – VEGA – Zodp. riešiteľ: J. Bilčík
 • Diagnostika najstarších železobetónových mostov postavených na Slovensku (1/0690/13): 2013 – 2015 – VEGA – Zodp. riešiteľ: J. Halvonik
 • Historické skúsenosti a súčasné požiadavky na navrhovanie betónových mostov s vedomostným transferom získaných poznatkov do odbornej praxe (APVV-0442-12): 2013 – 2016 – APVV – Zodp. riešiteľ: J. Halvonik

 

Najvýznamnejšie publikácie ostatného obdobia:

 • Gajdošová, Katarína - Bilčík, Juraj: Full-Scale Testing of CFRP-Strengthened Slender Reinforced Concrete Columns. In: Journal of Composites for Construction. - ISSN 1090-0268. - Vol.17, No. 2 (2013), s. 239-248
 • Bilčík, Juraj - Halaša, Igor: Špeciálne požiadavky na vodonepriepustné časti betónových konštrukcií budov. In: Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace. - ISSN 1213-3116. - Roč.13,č.1 (2013), s. 80-83
 • Bilčík, Juraj - Chandoga, Milan: Zesilování a utěsnení betonových konstrukcí vnějším předpětím. In: Realizace staveb. - ISSN 1802-0631. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 18-20
 • Borzovič, Viktor - Laco, Ján: Bond stress-slip behaviour prestressing units coated with corrosion protection. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - ISSN 1213-1962. - Roč.13, č. 2 (2013), s. 11-18
 • Gramblička, Štefan: Chyby a poruchy nosných konštrukcií stavieb. In: Stavebnictví. - ISSN 1802-2030. - Roč. 7, č. 5 (2013), s. 50-54
 • Harvan, Ivan: Šmyková odolnosť betónových bezprievlakových dosiek podľa Eurokódu 2. In: Stavebnictví. - ISSN 1802-2030. - Roč. 7, č.11-12 (2013), s. 52-57
 • Paulík, Peter: Vybrané betónové mosty postavené na území Slovenska. In: Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace. - ISSN 1213-3116. - Roč.13,č.4 (2013), s. 43-47
 • Benko, Vladimír: The seismic design of bridges.Pushover analysis. In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.61,č.6 (2013), s. 134-136
 • Bilčík, Juraj: Additional enhancing the punching shear resistance of flat slabs. In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.61,č.6 (2013), s. 104-107
 • Gajdošová, Katarína - Brondoš, Jakub - Bilčík, Juraj: Full-scale testing og concrete elements strengthened with CFRP. In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.61,č.6 (2013), s. 113-117
 • Gramblička, Štefan - Veróny, Peter: Transverse reinforcement in reinforced concrete columns. In: SSP - Journal of civil engineering. - ISSN 1336-9024. - Vol. 8, Issue 2 (2013), s. 41-50
 • Halaša, Igor - Bilčík, Juraj: Betón pre vodonepriepustné betónové konštrukcie (biele vane). In: Stavebné hmoty. - ISSN 1336-6041. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 30-32
 • Halvoník, Jaroslav - Dolnák, Juraj: Longterm prestress losses in pretesioned members cast from HPC. In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.61,č.6 (2013), s. 113-117
 • Hudoba, Igor - Mikuš, Ján - Dovál, Martin: Možnosti využitia novej generácie betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. In: Stavebné materiály. - ISSN 1336-7617. - Roč. 9, č. 2 (2013), s. 24-26
 • Ignačák, Miroslav - Šoltész, Július: Innovative approach to the assement of base slabs,industrial floors and concrete pavements in early stage. In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.61,č.6 (2013), s. 130-133
 • Ignačák, Miroslav - Šoltész, Július: Vplyv hydratačného tepla na základové dosky v rannom štádiu. In: Stavebné materiály. - ISSN 1336-7617. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 24-25
 • Paulík, Peter: Najzaujímavejšie betónové mosty na Slovensku 1.časť: Prvé železobetónové mosty. In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.61,č.2 (2013), s. 24-29
 • Paulík, Peter - Hudoba, Igor: The air permeability of high performance fiber reinforced concrete. In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.61,č.6 (2013), s. 154-159

 

Realizované experimentálne overovanie:

experimentalna analyza
Experimentálna analýza spojitých predpätých nosníkov spriahnutých so železobetónovou doskou. Zaťažovacia skúška spojitého dvojpolového predpätého nosníka.

nelinearne posobenie
Nelineárne pôsobenie spriahnutých betónových nosníkov. Deformovaný nosník pred porušením.

dodatocne predpaty nosník
Dodatočne predpätý experimentálny nosník osadený v skúšobnom zariadení, tesne pred vykonaním experimentu s cieľom zistiť vplyv sekundárnych účinkov predpätia a veľkosť napätí v súdržnosti predpínacich jednotiek.

skusky spriahnutych stlpovSkúšky spriahnutých oceľobetónových stĺpov
Skúšky spriahnutých oceľobetónových stĺpov. Čiastočne obetónované prierezy, použitie vysokopevnostných betónov.

skusobna zostava
Overovanie zosilnených prvkov. Skúšobná zostava: (a) krátkych stĺpov, (b) štíhlych stĺpov, (c) nosníkov zaťažených nárazovým zaťažením.

vplyv agresivneho prostredia na beton
Vplyv agresívneho chemického prostredia na správanie sa vysokopevnostného vláknobetónu /VPVB/ v podmienkach dlhodobého ohybového namáhania


Vplyv korózie na súdržnosť medzi betónom a výstužou. Máčanie betónových vzoriek vo vode (príprava na urýchlenú skúšku korózie výstuže).

termodynamicky model
Vypracovanie termodynamického a pevnostného konečnoprvkového modelu pre analýzu vplyvu faktorov ovplyvňujúcich veľkosť teplotného zaťaženia, vznik a rozvoj trhlín na betónových konštrukciách. Model je vhodným nástrojom predovšetkým pre analýzu plošných betónových konštrukcií s dôrazom na funkčnosť a trvanlivosť ako sú napríklad základové dosky bielych vaní, priemyselné podlahy a cementobetónové kryty vozoviek. Experimentálne meranie vývoja hydratačného tepla na 3m hrubej základovej doske novej lisovne v areáli VW Slovakia. Aplikácia termočlánkov.


Projekt priepustného betónu v spolupráci s University of Auckland (New Zealand) a miestnymi dodávateľmi betónu s cieľom vytvoriť normu pre tento typ betónu. Experimenty zamerané na testovanie účinkov rôznych metód zhutnenia, opakovateľnosť štandardných testovacích metód, s cieľom dosiahnuť čo najmenší rozptyl a tiež porovnanie medzi laboratórnym zhutňovaním a zhutňovaním v reálnych podmienkach. Na obrázkoch: Priepustný betón – jadrový vývrt z testovacích panelov – University of Auckland, Nový Zéland, Testovací panel z priepustného betónu University of Auckland, Nový Zéland