Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium modelovej simulácie
Fakulta architektúry STU v Bratislave

Katedra/ústav:        Ústav urbanizmu a územného plánovania
Kontaktná osoba:    doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.
Kontakt:                 02-5727 6261, 0915 502 868
e-mail:                    kardos@fa.stuba.sk
web stránka:           http://www.fa.stuba.sk/a2k20.html?page_id=2750

Charakteristika:

Laboratórium modelovej simulácie Je špecializovaným pracoviskom FA pre analógovo-digitálnu modelovú simuláciu na báze architektonickej endoskopie. Opto-elektronické zariadenie umožňuje prevádzať interaktívny situačný prieskum v prostredí fyzického modelu alebo výtvarného artefaktu pozorovaním na obraznom výstupe mediálneho reťazca. Cieľom modelovej simulácie v architektúre je poskytnúť účastníkovi kontinuálny dynamický zážitok priestorovej scenérie v reálnom čase a v reálnom modelovom priestore v prirodzenom horizonte. Laboratórium je členom spoločnosti Európska spoločnosť pre architektonickú endoskopiu (EAEA).

 

Projekty a spolupráca:

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov vedúceho laboratória:

 • Kardoš, P.: Ikonické metódy analýzy a perceptuálnej verifikácie priestorových prejavov dominánt introurbánnej štruktúry. In: Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry. Súbor teoretických prác, zostavil Prof. Ing. arch. F. Trnkus, PhD. Vydavateľstvo STU v Bratislave 1999, ss. 124-132, ISBN 80-227-1302-3
 • Kardoš, P.: Rozvoj mediálnej komunikácie v tvorivých procesoch architektúry a v procesoch valorizácie mestského prostredia. R. č. 1/0333/03, spoluriešiteľ: Doc. Ing. arch. Vitková, Ľ., PhD.
  -  Vydaný Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2005 (RNDr. S. Dubnička,  DrSc., predseda VEGA MŠ SR a SAV), 2003-05
 • Kardoš, P.: Imagination – Simulation – Experimentation in Urban Design. Voobraženije - modelirovanije - eksperimentirovanie v gradostroiteľnom projektirovanii. Preklad do ruského jazyka. In: Architecture and Modern Information Technologies: International Electronic Scientific - Educational Journal of Scientific - Technological and Educational Aspects of Modern Architectural Education and Designing With the Usage of Video and Computer. ISBN 1998-4839. - č.1 / 2007, s. 1-4. In: http://www.marhi.ru/AMIT/Dec07Kard/Kard.php
 • Kardoš, P.: Nekonvenčné princípy a metódy exaktnej evaluácie transformačných procesov urbanistických štruktúr. Grantový projekt VEGA č. 1/4213/07 (1/1)
  -  Vydaný Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2009

Výber najvýznamnejších prác:

 • Kardoš, P.: Perceptuálna evaluácia transformačných procesov kryštalizácie urbanistických priestorových štruktúr a urbánneho verejného prostredia. Číslo projektu VEGA: 1/7084/20, FA STU, Bratislava, 2000-02
 • Kardoš, P.: Rozvoj mediálnej komunikácie v tvorivých procesoch architektúry a v procesoch valorizácie mestského prostredia. Reg. č. 1/0333/03. Spoluriešitelia: doc. Dr. Ing. arch. Ľubica Vitková, Ing. arch. Viola Krupová. Doba riešenia 2002-2005
 • Kardoš, P.: Imagination – Simulation – Experimentation in Urban Design (Imaginácia – simulácia – experimentovanie v urbanistickej tvorbe). In: International Electronic Scientific-Educational Journal on Scientific-Technological and Educational-Methodical Aspects of Modern Architectural Education and Designing With the Usage of Video and Computer Technologies “AMIT”, No. 1, 2007, 4 s., ISSN-1998-4839, http://www.marhi.ru/AMIT/
 • Kardoš, P.: Nekonvenčné princípy a metódy exaktnej evaluácie transformačných procesov urbanistických štruktúr. Grant VEGA č. 1/4213/07, 2007-2009. Hodnotenie VEGA: 89,1 bodov

 

Publikácie:

 • Kardoš, P.: „Modelová simulácia v urbanizme“. Vysokoškolské skriptá. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2001, 103 s., ISBN 80-227-1627-8 
 • Kardoš, P.:  Formovanie mestského prostredia. In: Trajektórie územného rozvoja. Monografia. Edítori: Finka, M., Petríková, D. Bratislava, Road, 2006. - ISBN 978-80-88999-31-7. - časť. 8, ss. 127 – 15
 • Kardoš, P.: The light and color significance in urban environment perception. In: Simulation of Architectural Space – Color and Light, Methods, and Effects. R. Franke/E. Maase Editors. 4th Conference of the European Architectural Endoscopy Association. TU Dresden, 2001. ISBN 3-86005-267-5. pp. 50-56.
 • Kardoš, P.: Perceptual Evaluation of the Spatial Manifestations of Urban Structures – Developments. In: Digital-Analogue Environmental Simulation. New Impulses in Planning Processes. Prof. J. Alexander Schmidt, Natascha Schlömer (Editors). 5th Conference of European Architectural Endoscopy Association, University of Essen (SRN), 2002, ISBN 3-922602-85-1, pp. 192-203.
 • Kardoš, P.: Laboratórium modelovej simulácie. In: Know-how katalóg 2007 : CD databázy expertíz STU. STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2718-1 (www.stuba.sk/expertizy). - CD
 • Kardoš, P.: Analógovo-digitálne generatívne modelovanie mestotvorných štruktúr. In: Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu : sborník z mezinárodní konference, Brno-Slévárna Vaňkovka 22.-23. května 2007. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3478-3. - ss. 54-60
 • Kardoš, P.: Imagination – Simulation – Experimentation in Urban Design (Imaginácia – simulácia – experimentovanie v urbanistickej tvorbe). In: International Electronic Scientific-Educational Journal on Scientific-Technological and Educational-Methodical Aspects of Modern Architectural Education and Designing With the Usage of Video and Computer Technologies “AMIT”, SPECIAL EAEA, 2008, 7 s.,. ISSN-1998-4839, http://www.marhi.ru/AMIT/2008/spec08/index.php
 • Kardoš, P., Plachtinská P: Creativity of Urban Design Supported by Spatial Composition. In: Aesthetic+Design : 21.Biennial Congress of IAEA, Dresden, 2010, Proceedings - ISBN 978-3-86780-183-6. - s. 1-10 (CD – vydanie)

Citačný ohlas na práce

 • Kardoš, P. (Vlkovič, R. – Hanuliaková, J. – Lakatová, A.): Slovak Technical University of Bratislava, Slovakia, Imaging Imagination Workshop - Design and Visualisation, s. 170-171. In: Jan v.d. DOES, J. - BREEN, J. - STELLINGWERFF, M.: Architectural and Urban Simulation Techniques in Research and Education. Developments of analogue and digital eye level visualisation, Faculty of Architecture Delft University of Technology, Part Imaging Imagination Workshop, Delft University Press, 1998, pp.170-171
 • Kardoš, P.: Slovak Technical University of Bratislava Slovakia: Cyclist’s, Pedestrian’s and Cardriving Experiences. „Imaging Imagination Workshop“ Video Compilation. In: Jan van der Does: Video Compilation of the Third EAEA Conference Delft. Faculty of Architecture TU Delft, 1998
 • Kardoš, P.: Modelová simulácia v urbanizme. Vysokoškolské skriptá, 103 s. Vydavateľstvo STU v  Bratislave, 2001. ISBN 80-227-1627-8. In: Franke, R.: Raum (ab) bilden. Forschungsarbeit RONALD FRANKE ARCHITEKTEN, Dresden 2007, ss. 82, 145 a 150.
 • Kardoš, P.: Urbanistický priestor, urbánne prostredie, priestorová simulácia. Habilitačná práca, STÚ Bratislava, 1998 In: Pospíšil, J: Model – tvůrčí zobrazovací prostředek v architektuře a urbanismu. Fórum architektury & stavitelství, VI/2002, s. 45
 • Kardoš, P.: Digitálna endoskopická fotografia na pracovnom modeli m 1:1000 / Digital endoscopic photography at a working model, scale 1:1000. In: Architektúra & Urbanizmus. Ročník XXXVII, 2003, č. 1 - 2, ISSN 0044 8680. Obrázok na titulnej strane.
 • Kardoš, P.:  http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Search?search=kardos&paint=1&_form=AdvancedSearchForm
 • Kardoš, P.: Zaradenie Laboratória modelovej simulácie  do siete high-tech laboratórií STU. In: www.stuba.sk/svk1/vyskum/index.php , október 2003
 • Kardoš, P., Urland, A.:  Conference Workshop: Spatial Simulation and Evaluation – New Tools in Architectural and Urban Design  (6th European Architectural Endoscopy Association Conference, Bratislava, 2003). In: OHNO, Ryuzo: The Activities of European Architectural Endoscopy Association. City Planning Review, Vol. 56/No. 6, p. 008. Tokyo, 2007
 • Kardoš, P.: Certifikát GA ČR za vykonávanie expertíznej činnosti pre Českú vedeckú spoločnosť v roku 2005 ako externého spolupracovníka Výboru pre technické vedy, Praha, 21.12.2005
 • Kardoš, P.: Laboratory of Model Simulation – Laboratórium modelovej simulácie, gestor doc. P. Kardoš. In: *STRINet 2006 – Ročenka výskumno-vývojovej a inovačnej siete STU v Bratislave, 3. Inovatívne laboratóriá, ss. 148-49, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2006, ISBN 978-80-227-2614-6
 • Kardoš, P.: Imagination – Simulation – Experimentation in Urban Design. In: International Electronic Scientific-Educational Journal on Scientific-Technological and Educational-Methodical Aspects of Modern Architectural Education and Designing With the Usage of Video and Computer Technologies “AMIT”, No. 1, 2007,  MARCHI, Moskva. ISSN-1998-4839, http://www.marhi.ru/AMIT/Dec07.php
 • Voobraženije - modelirovanije - eksperimentirovanie v gradostroiteľnom projektirovanii. Preklad do ruského jazyka. In: Architecture and Modern Information Technologies: International Electronic Scientific - Educational Journal of Scientific - Technological and Educational Aspects of Modern Architectural Education and Designing with the Usage of Video and Computer. ISBN 1998-4839. - č.1 / 2007, s. 1-4. http://www.marhi.ru/AMIT/Dec07Kard/Kard.php
 • Imagination – Simulation – Experimentation in Urban Design (Imaginácia – simulácia – experimentovanie v urbanistickej tvorbe). In: International Electronic Scientific-Educational Journal on Scientific-Technological and Educational-Methodical Aspects of Modern Architectural Education and Designing With the Usage of Video and Computer Technologies “AMIT”, SPECIAL EAEA, 2008, 7 s.,. ISSN-1998-4839, http://www.marhi.ru/AMIT/2008/spec08/index.php
 • Imagination – Simulation – Experimentation in Urban Design . Voobraženije - modelirovanije - eksperimentirovanie v gradostroiteľnom projektirovanii.  In: International Electronic Scientific-Educational Journal on Scientific-Technological and Educational-Methodical Aspects of Modern Architectural Education and Designing With the Usage of Video and Computer Technologies “AMIT”, No. 1, 2007, Abstrakt 1 s., ISSN-1998-4839, http://www.marhi.ru/AMIT/Dec07_abstr/Kardos_abstract.php 
 • Kardoš, P.: Informačný poster Laboratória modelovej simulácie FA STU v Bratislave, súčasti siete inovatívnych laboratórií STU v programe *STRINet. In: http://www.strinet.sk/buxus/generate_page.php?page_id=330
 • Kardoš, P.: Nekonvenčné využitie médií vo výuke architektonickej a urbanistickej tvorby. In: SCHOLA 2001, 4. medzinárodná vedecká konferencia KIPP, MTF STU v Bratislave, 2001. ISBN 80-227-1610-3, ss. 127-130.
 • Kardoš, P.: The Visual Context of Architectural and Urban Design Processes. In: 7th EAEA Conference Proceedings. Media Art Dortmund, 2006. ISBN-13978-3-00-019070-4. Conference CD
 • Kardoš, P.: Portfólio Laboratória modelovej simulácie. Bratislava : FA STU , 2009. In: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-urbanizmu-a-uzemneho-planovania/laboratorium-modelovej-simulacie.html?page_id=2750

 

Spolupráca:

 • Kardoš, P.: Program identity mestskej štruktúry (Identity Program of Urban Structure). Projekt  bilaterálnej spolupráce č. 10/04/MVTS, zahraničný koordinátor: Prof. Dr-Ing. J. Alexander Schmidt, UNI Duisburg-Essen, spoluriešiteľ Doc. Ing. arch. Dr. A. Urlandová, 2004-06
 • Kardoš, P.: 7 Works in: Cumulative Index of Computer Aided Architectural Design (CUMINCAD): http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Search?search=kardos&paint=1&_form=AdvancedSearchForm
 • Kardoš, P.:  Sekvencie v profesionálnom modeli  Vydrica. Autori: Bogár, Králik, Urban – Ateliér A a U. Laboratórium modelovej simulácie pre prax, Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2013

 

Fotografie:


1.    Simulacne zariadenie    Opto-elektronické simulačné zariadenie s grafickým výstupom na monitore PC alebo dataprojektore.


2.    Interakcia –Endoskopu    Interakcia endoskopu v prezentačnom modeli M 1:200


3. Záznam z overovania mestskej atmosféry v profesionálnom modeli riešenia bratislavského Podhradia v rámci spolupráce s praxou.