Prejsť na obsah
Výskum

prevádzkové meranie pracovného strojaLaboratórium mobilných pracovných strojov
Strojnícka fakulta STU

Ústav:                 Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Kontaktná osoba: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Ing. Gregor Izrael, PhD.
Kontakt:              02-5729 6482, 02-5729 6460, 02-5729 6462
e-mail:                 ladislav.gulan@stuba.sk, gregor.izrael@stuba.sk
web stránka:        http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3040 


Charakteristika:

Laboratórium mobilných pracovných strojov sa nachádza v priestoroch ťažkého pavilónu Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Súčasťou laboratória, je experimentálne zariadenie (stend, obr. 1 ) na meranie zaťaženia v pracovných zariadeniach nakladačov (navrhnutý pre typ stroja s označením LOCUST L903). Pomocou tohto zariadenia možno realizovať statické zaťažovacie skúšky v zmysle ustanovení noriem ISO 14 397-1 a ISO 14 397-2. Pracovné zariadenie nakladača možno zaťažovať prostredníctvom hydraulického agregátu (so schopnosťou dodávania rovnakého tlaku i prietokového množstva ako reálny stroj, obr. 2) a odozvu tohto silového pôsobenia nasnímať pomocou tenzometrických snímačov a meracej aparatúry (NI Daq). Snímače sú umiestnené vo vytipovaných miestach, kde sa predpokladá najväčšia koncentrácia napätia. Zariadenie slúži hlavne na overovanie napätostného stavu pracovného zariadenia, ale aj overovanie kinematiky pracovného zariadenia pri optimalizačných úloh. Hydraulický agregát možno využiť aj na pohon iných testovaných zariadení, napr. moduly pohonu mobilného pracovného stroja.

 

Projekty:

- APVT-99-014304: Numerická simulácia únosnosti konštrukcií v oblasti veľkých deformácií a plasticity materiálu s viactelesovým kontaktom na základe bezpečnostných predpisov.

- APVT-20-003102:  Komplexný interaktívny výpočtový systém na objektivizáciu konštruovania modulov pracovných strojov.

- APVV- 0100-06: Výskum modulovanej platformy pre orientovaný segment mobilných pracovných strojov

- VEGA 1/0301/12: Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov

 

Publikácie:                                                 

- Gulan, Ladislav - Mazurkievič, Izidor: Mobilné pracovné stroje : Teória a metódy projektovania. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - 180 s. -ISBN 978-80-227-3026-6

- Mazurkievič, Izidor - Gulan, Ladislav - Izrael, Gregor: Mobilné pracovné stroje : teória a konštrukcia základných modulov. - 1. vyd. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. - 301 s., 280 obr., 19 tab. s. - ISBN 978-80-227-3968-9

- Izrael, Gregor - Bukoveczky, Juraj - Gulan, Ladislav: Influence of nonstandard loads onto life of chosen modules of mobile working machines. In: Machine Design. - ISSN 1821-1259. - Vol. 3 , No. 1 (2011), s. 13-16

- Slovák, Pavol - Gulan, Ladislav: Strength verification of a boom loader module. In: Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. -ISSN 1584-2673. - Tom XI, Fasc. 3 (2013), s. 37-40

- Jánošík, Ľudovít - Bukoveczky, Juraj - Gulan, Ladislav: Využitie zaťažovacích spektier v procese návrhu zjednodušených skúšok stavebných strojov. In: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. - ISSN 0039-2472. - Roč. 59, č. 3 (2008), s. 163-174

- Izrael, Gregor - Bukoveczky, Juraj - Gulan, Ladislav: Utilisation of modeling, stress analysis, kinematics optimisation, and hypothetical estimation of lifetime in the design process of mobile working machines. - DOI:10.2478/v10228-011-0004-1. In: Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava. - ISSN 1338-1954. - Vol. 19/2011. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011, s. 23-28

- Izrael, Gregor - Gulan, Ladislav - Bukoveczky, Juraj: Laboratórne overenie najúčinnejšieho smeru zaťaženia výložníka. In: Sborník 39. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů [elektronický zdroj] : Horní Bečva,ČR, 5.-6. 9. 2013. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013. - ISBN 978-80-248-3124-4. - CD-ROM, [6] s.

- Izrael, Gregor - Bukoveczky, Juraj - Gulan, Ladislav: Neštandardné prevádzkové zaťaženia a ich vplyv na životnosť vybraných modulov mobilných pracovných strojov. In: Sborník přednášek 37. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : Brno /Česká republika/ 14.-15. 9. 2011. - Brno : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství, 2011. -ISBN 978-80-214-4323-5. -S. 3-6

- Jánošík, Ľudovít - Izrael, Gregor - Bukoveczky, Juraj - Gulan, Ladislav: Využitie tenzometrických snímačov pri overovaní základných technických parametrov prototypov mobilných pracovných strojov. In: 34. ročník mezinárodní konference Kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : Sborník příspěvků. - Kravaře/ČR/, 24.-26.9. 2008. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008. - ISBN 978-80-248-1820-7. - nestr.

- Gulan, Ladislav - Bukoveczky, Juraj - Izrael, Gregor: Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov znalostného systému na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie mobilných pracovných strojov : Úžitkový vzor č. 6357, Dátum zápisu a sprístupnenia verejnosti: 20.11. 2012. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012.

- Bukoveczky, Juraj - Gulan, Ladislav - Schmidtová, Carmen - Jánošík, Ľudovít - Mráz, Marián: Tenzometrické meranie teleskopického výložníka stroja UTM 11.34. - Bratislava : STU v Bratislave SjF KČS, 2005. - 25 s.

- Bukoveczky, Juraj - Gulan, Ladislav - Izrael, Gregor - Pulkovník, Vladimír: Výskum rozloženia napätí a optimalizácia tvaru pracovného zariadenia šmykom riadeného nakladača. - Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011. - 21 s.

 

Spolupráca:

  • IDČ Kovačič, s. r. o.:

- Pevnostná kontrola typového radu polohovadiel - Adaptívne manipulčné zariadenie MZ 800, Katedra častí strojov SjF STU Bratislava. December 1999

  • PPS Group Detva, a. s.:

- Pevnostná kontrola modulu pracovného zariadenia HON 200Z, Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU, Bratislava 2011

  • CSM Tisovec, a. s.:

- Tenzometrické meranie a vyhodnotenie prevádzkového zaťaženia teleskopického výložníka UTM 11.34. Katedra častí strojov, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, august 2005, Bratislava

  • WUSAM, a. s. Zvolen:

- Metodika posudzovania modulárnych konštrukcií mobilných pracovných strojov. Katedra častí strojov SjF STU Bratislava, Bratislava, 1999

  • WAY Industries Krupina, a. s.:

- Tenzometrické meranie nakladačov LOCUST L903, LOCUST L1203, LOCUST L1203 TELSPEED

  • Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU, Bratislava 2008

- Výskum rozloženia napätí a optimalizácia pracovného zariadenia šmykom riadeného  nakladača, Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, december 2011

 

Fotografie:

skusobny stend
Obr. 1. Skúšobný stend

hydraulicky agregat
Obr. 2. Hydraulický agregát

prevádzkové meranie pracovného stroja
Obr. 3. Prevádzkové meranie pracovného stroja