Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium mikroskopickej analýzy
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Katedra/ústav:      Ústav prírodných a syntetických polymérov
Kontaktná osoba:  Doc. Milan Mikula
Kontakt: tel.:         02-5932 5222
e-mail:                  milan.mikula@stuba.sk
web stránka:         http://www.chtf.stuba.sk/kpaf/

Charakteristika:

Optická a sondová (AFM, STM) mikroskopia

Snímanie optickým a fluorescenčným mikroskopom Leica DM2700 M s Hi-Res digitálnou kamerou s možnosťou snímania s rozšírenou hĺbkou ostrosti a 3D zobrazenia. Osvetlenie LED, resp. UV pre fluorescenciu.

Zobrazenie nanoštruktúry povrchu pomocou mikroskopie atomárnych síl, AFM mikroskopom Veeco CP II v kontaktnom a nekontaktnom (Tappi) móde, včítane módu tunelového prúdu STM (pre vodivé vzorky)

  • Mikroskopická obrazová analýza, meranie tvarových charakteristík textúry povrchu, častíc, stanovenie veľkosti častíc, a počet analyzovaných častíc na mikro a nano-úrovni.
  • Morfológia povrchov, objektívne stanovenie drsnosti a hrúbky vrstvy
  • Zobrazenie prírodných a organických látok fluorescenčnou mikroskopiu.


Projekty:

5 RP EU Hiproloco – podiel pracoviska: analýza tenkých bariérových vrstiev

6 RP EU Sustainpack – podiel pracoviska: analýza nových typov fóliových materiálov

VEGA 1/0811/11: Stabilita farebných vrstiev grafických objektov kultúrneho dedičstva

VEGA 1/0818/13: Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch

APVV-0324-10 Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz

 

Publikácie:

Mikula, M., et al.: Surface and Adhesion Changes of Atmospheric Barrier Discharge Treated Polypropylene in Air and Nitrogen, J. Adhesion Sci. Technol. 17, 15, 2097-2110 (2003)

Čeppan M., Fedák J., Dvonka V., Veselý M., Zmeškal O.: Fractal Spaces of Spectra Sets of Color Prints, J. Imag. Sci. Technol. 47 (2), 171-184 (2003)

V. Jančovičová, M. Mikula, B. Havlínová, Z. Jakubíková: UV-curing conditions and kinetics and gloss of urethane acrylate coatings, Progress in Organic Coatings 76 (2013) 432– 438

K. Vaško, K. Noller, M. Mikula, S. Amberg-Schwab, U. Weber: Multilayer coatings for flexible high-barrier materials, Cent. Eur. J. Phys. 7(2), 371-378 (2009)

 

Spolupráca:

Kriminalistický ústav PZSR,  Chemosvit a.s., Slovenská grafia

VUT Brno, UP Pardubice, Ústav polymérov SAV,  Fyzikálny a Chemický ústav SAV

 

Fotografie:


Obr.1: AFM mikroskop Veeco CP II


Obr. 2: Optický mikroskop Leica DM2700 M