Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium mechaniky zemín a skalných hornín
Stavebná fakulta

Katedra/ústav:       Katedra geotechniky
Kontaktná osoba:  Doc. Ing. Ivan Slávik, PhD., Doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Kontakt:                   02-59274672, 02-59274624  
e-mail:                      ivan.slavik@stuba.sk , jana.frankovska@stuba.sk 
web stránka:           www.katedrageotechniky.sk

Charakteristika:

Laboratórium mechaniky zemín a skalných hornín slúži na vedeckovýskumnú a expertíznu činnosť v oblasti prieskumu, navrhovania a realizácie základov budov, inžinierskych, dopravných, vodných a environmentálnych stavieb. V laboratóriu sa nachádzajú počítačovo riadené prístroje s digitálnym zberom dát na experimentálne overovanie mechanických vlastností a priepustnosti zemín a skalných hornín. Výskumné pracovisko sa zaoberá aj hodnotením zosuvných území a stability prírodných a umelých svahov. Katedra Geotechniky sa už vyše 50 rokov systematicky zaoberá problematikou štúdia vývoja  a aktivity zosuvov na území Slovenska. Pracovisko je schopné svojim prístrojovým vybavením:

 • zostaviť  mapu zosuvného územia,
 • preskúmať rozsah zosuvného územia, stanoviť hĺbku šmykových plôch, hĺbku hladín podzemných vôd, 
 • stanoviť  vlastnosti zemín a hornín tvoriacich zosuvné územie,
 • navrhnúť sanačné opatrenia nestabilných svahov,
 • monitorovať aktivitu a účinnosť sanačných opatrení.

 

Projekty:

Výskumné projekty:

 • Vplyv dlhodobého zaťaženia na bezpečnosť hrádzí vodných diel.
 • Predikcia a verifikácia geotechnických aspektov environmentálnych záťaží a stavieb.
 • Vplyv stanovenia geotechnických vlastností zemín na efektívny návrh sanácie zosuvov.
 • Prognóza vývoja deformácií geotechnických konštrukcií v závislosti na stave ich napätosti.
 • Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií.

Dizertačné práce:

 • Predikcia deformácií horninového prostredia pri zakladaní výškových budov.
 • Navrhovanie mikropilót.
 • Nové prístupy riešenia nestacionárneho režimu prúdenia priesakových vôd hrádzami vodných stavieb.
 • Interakcia horninového prostredia s konštrukciou tunela.
 • Monitoring zosuvov na dopravných a vodných stavbách.
 • Vplyv technológie na únosnosť pilót

Spolupráca s praxou:

 • Inžinierskogeologický a geotechnický prieskum pre všetky typy stavieb.
 • Posúdenie aktivity zosuvných území, ich monitoring a návrh sanačných opatrení.
 • Experimentálne overovanie vlastností horninového prostredia.
 • Expertízna činnosť pri navrhovaní, posudzovaní a realizácii základových konštrukcií stavebných objektov.
 • Expertízna činnosť pri navrhovaní a prevádzke priehrad, nádrží a vodohospodárskych sústav, skládok a odkalísk.
 • Expertízna činnosť pre projekty zamerané na ochranu životného prostredia.  
 • Národné slovenské technické normy, revízia národných noriem, preklady a implementácia európskych a medzinárodných noriem v oblasti geotechniky

 

Publikácie:

 • Frankovská, Jana - Andrejkovičová, Slávka - Janotka, Ivan: Effect of NaCl on hydraulic properties of bentonite and bentonite - palygorskite mixture.  Geosynthetics International.  ISSN 1072-6349. Vol.17, No. 4 (2010), p. 250-259
 • Honty, Miroslav - De Craen, Mieke - Wang, Lian - Madejová, Jana - Czímerová, Adriana - Pentrák, Martin - Stríček, Igor - Van Geet, Maarten: The effect of high pH alkaline solutions on the mineral stability of the Boom Clay - Batch experiments at 60°C.  Applied Geochemistry.  ISSN 0883-2927.  Vol. 25, No. 6 (2010), p. 825-840
 • Kopecký, Miloslav - Ondrášik, Martin - Antolová, Darina: Horizontal drains as effective measure for landslide emediation.  Studia geotechnica et mechanica.  ISSN 0137-6365.  Vol.35, No. 1 (2013), p. 129-141
 • Kopecký, Miloslav - Hruštinec, Ľuboš - Ondrášik, Martin - Frankovská, Jana: Unstable slopes at the reservoir dam Nová Bystrica.  AGH Journal of mining and geoengineering. - ISSN 1732-6702. - Vol 34, No. 2 (2010), p. 389-394
 • Adamcová, Renáta - Frankovská, Jana - Durmeková, Tatiana: Engineering geological clay research for a radioactive waste repository in Slovakia.  Acta geologica slovaca.  ISSN 1338-0044. Vol. 1, No. 2 (2009), p. 23-32
 • Baliak, František - Stríček, Igor: Special purpose engineering geological maps of slope failures in Slovakia.  AGH Journal of mining and geoengineering,  Vol. 34, No. 2 (2010), p. 61-68
 • Súľovská, Monika: Expected and actual seepage through the bodies ang subsoils of earth dams.  Slovak Journal of Civil Engineering.  ISSN 1210-3896.  Vol. 16, No. 1 (2008), p. 19-28
 • Minárik, Marián: Reevaluation of Methods for Estimating the Permeability of Selected Slovac Dams. Slovak Journal of Civil Engineering.  ISSN 1210-3896.  Vol. 13, No. 1 (2005), p. 1-5
 • Hakáč, Ján - Bednárová, Emília: Time Series for Prediction of the Seepage Water Level of the Liptovská Mara Dam.  DAM Engineering.  ISSN 0-617-00563-X.  Vol.21, Iss. 3 (2011), p. 235-247

 

Fotografie:

celustove smykove pristroje
Obr. 1: Čeľusťové šmykové prístroje s automatizovaným systémom riadenia

kruhovy smykovy pristrojkruhovy smykovy pristroj
Obr. 2:  Kruhový  šmykový prístroj

pristroj na stanovenie pevnosti
Obr. 3:Prístroj na stanovenie pevnosti pri bodovom zaťažení v záreze pre diaľnicu

prieskum zosuvneho uzemia
Obr.4: Prieskum zosuvného územia v Kapušanoch