Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium katedry kovových a drevených konštrukcií
Stavebná fakulta

Katedra/ústav:      Katedra kovových a drevených konštrukcií
Kontaktná osoba:  Ing. Tomáš Klas, PhD., Ing. Martin Magura, PhD.
Kontakt:               02-59274378, 02-59274378
e-mail:                  tomas.klas@stuba.sk; martin.magura@stuba.sk


Charakteristika:

V oblasti pedagogickej činnosti katedra zabezpečuje širokú škálu disciplín súvisiacich s návrhom kovových , drevených  a sklených konštrukcií a mostov so zameraním na aplikáciu najnovších výsledkov vedy zohľadňujúcich nielen bezpečnosť, ale aj životnosť a spoľahlivosť konštrukcií.
Vedecko-výskumná a expertízna činnosť katedry je zameraná na výskum, návrh, realizáciu, diagnostikovanie a rekonštrukcie nosných konštrukcií a mostov z ocele, oceľobetónu, dreva, hliníka, skla, membrán, lán a ich kombinácií. Predmetom výskumu sú vlastnosti materiálov, pôsobenie prvkov a spojov, stabilitné problémy, tenkostenné sústavy, vývoj nových typov progresívnych konštrukčných sústav a efektívne využitie dreva a jeho kompozitov. Laboratórium katedry disponuje moderným prístrojovým vybavením na experimentálne overovanie materiálových vzoriek a prvkov nosných konštrukcií.


Projekty, publikácie, spolupráca:

  • Lokálne deformácie potrubia a ich kategorizácia z hľadiska rizikovosti plynovodu – výskumno-vývojová úloha pre spoločnosť Eustream a.s., ktorá sa zaoberala bezpečnosťou a prevádzkyschopnosťou potrubí tranzitného plynovodu.
  • Analýza skutočného pôsobenia potrubných vedení v územiach ohrozených zosuvom pôdy výskumno-vývojová úloha pre spoločnosť Eustream a.s., ktorá sa zaoberala bezpečnosťou a prevádzkyschopnosťou potrubí tranzitného plynovodu prechádzajúceho zosuvnými územiami na Slovensku.
  • Monitorovanie skutočného pôsobenia potrubných vedení v rizikových územiach novým typom snímačov výskumno-vývojová úloha pre spoločnosť Eustream a.s., ktorá sa zaoberala overením metodiky dlhodobého merania potrubí v zsovuných územiach pomocou troch typov tenzometrických snímačov. Dva typy boli komerčného pôvodu, jeden typ bol patentovaný SAV .
  • Diagnostika a monitoring exponovaných oceľových konštrukcií slinkového sila PC1 – výskumno-vývojová úloha pre spoločnosť Holcim a.s., ktorá sa zaoberala bezpečnosťou a prevádzkyschopnosťou rekonštruovaného slinkového sila.
  • Overovanie odolnosti sklených nosníkov experimentálny a teoretický výskum na nosníkoch zo skla.
  • Experimentálne meranie odolnosti a tuhosti drevených väzníkov s oceľovými doskami s prelisovanými tŕňmi experimentálny a teoretický na drevených priehradových väzníkoch v spolupráci s firmou Tectum Novum Zemné.
  • Tenzometrické meranie konštrukcie krovu  nad presbytériom Katedrály sv. Martina  v Bratislave počas termosanácie a určenie vplyvu termosanácie na nosnú konštrukciu krovu Experimentálne merania na drevenej nosnej konštrukcii počas termosanácie v spolupráci s firmou Thermo Sanace s.r.o., Ostrava, Česká Republika.

 

Fotografie:

terenne meranie oceloveho potrubia
Obr. 1 Terénne experimentálne meranie napätosti oceľového potrubia DN1200/15,9 tranzitného plynovodu Eustream a.s. v lokalite Posádka pomocou mobilnej meracej aparatúry, ktorou katedra KKDK disponuje.

experimentalne meranie na sklenych nosnikoch
Obr. 2 Experimentálne meranie na sklených nosníkov pomocou zaťažovacieho rámu a lisu v laboratóriách Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU.

dlhodobe meranie na drevenych nosnikoch
Obr. 3 Dlhodobé experimentálne meranie na drevených priehradových nosníkoch v prevádzke firmy Tectum Novum Zemné.