Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória/výskumného pracoviska: 
Fakulta: Stavebná fakulta

Katedra/ústav:      Katedra geodetických základov
Kontaktná osoba:  Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Kontakt:               +421 2 59274534, +421 2 59274534
e-mail:                  renata.duraciova@stuba.sk

Projekty:

 • Predikcia archeologických lokalít (APVV-0249-07, 2008 - 2011)
  Projekt sa zaoberá vývojom a publikáciou Predikčnej mapy archeologických lokalít (PMAL) z modelového územia metódami predikčného modelovania s aplikáciou environmentálnych a sociálnych parametrov ovplyvňujúcich rozmiestnenie archeologických lokalít. Jedným z hlavných riešených problémov projektu je neurčitý charakter parametrov ovplyvňujúci rozmiestnenie archeologických lokalít, ktorý si vyžaduje použitie fuzzy logiky pri štatistických analýzach. PMAL významným spôsobom prispeje k efektívnej ochrane kultúrno-historického dedičstva na Slovensku.
 • Hodnotenie kvality v doméne katastra nehnuteľností (VEGA 1/4025/07)
  Projekt rieši modelovanie kvality priestorovej databázy vo zvolenej doméne v zmysle jej špecifikácie. Definuje princípy hodnotenia kvality priestorových dát – parametre kvality, metódy ich hodnotenia a spôsoby dokumentácie v zmysle medzinárodných štandardov série ISO 19100. Navrhnuté postupy vizuálne modeluje s využitím UML pre objektovo orientovaný prístup k zvolenej doméne. Model kvality je previazaný s modelom metadát špecifikovaných podľa STN EN ISO 19115:2005 Geografická informácia – Metadáta.

Publikácie: 

 • LIESKOVSKÝ, J. - ŠPULEROVÁ, J. - DOBROVODSKÁ, M. - LIESKOVSKÝ, T. - KENDERESSY, P. - KOLEDA, P. Factors affecting preservation of the traditional agricultural landscapes in Slovakia. In GEOMED 2013 : 3rd International Geography Symposium. Abstracts.Kemer,Turkey,10.-13.6.2013. Istanbul: Inkilap Publishing, 2013, s. 202. ISBN 978-605-62253-7-6.
 • ĎURAČIOVÁ, R. Querying Uncertain Data in Geospatial Object-relational Databases Using SQL and Fuzzy Sets. In: Slovak Journal of Civil Engineering Vol. 21, No. 4. 2013, pp. 1-12, ISSN 1210-3896.
 • LIESKOVSKÝ, T. – ĎURAČIOVÁ, R. – KARELL, L. Selected Mathematical Principles of Archaeological Predictive Models Creation and Validation in the GIS Environment. In: Interdisciplinaria Archaeologica: Natural Sciences in Archaeology Vol. 4, Iss. 2., 2013, pp. 33-46, ISBN 2336-1220.
 • ĎURAČIOVÁ, R. – LIESKOVSKÝ, T. – STOPKOVÁ, E. – KROČKOVÁ, K. The Benefit of Fuzzy Logic to Protection of Cultural and Historical Heritage In GIS Ostrava 2013 Geoinformatics for City Transformations. Symposium. Ostrava, ČR, 21.-23.1.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, pp. 255-268. ISBN 978-80-248-2951-7.
 • LIESKOVSKÝ, T. – CHALACHANOVÁ, J. – ĎURAČIOVÁ, R. – BLAŽOVÁ, E. Archeologické predikčné modelovanie z pohľadu geoinformatiky. Bratislava: REMPrint, s.r.o., 2011, 187 p. ISBN 978-80-970741-0-4.
 • LIESKOVSKÝ, T., KUZMA I. Analysis of roundel visibility in GIS environment. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 41, 2007, ISBN 978-80-89315-00-0.

 

Spolupráca:

 • SAHI – Slovenský archeologický a historický inštitút – spolupráca v oblasti archeológie a dokumentácie kultúrno-historického dedičstva na Slovensku a zahraničí
 • Inštitút pre blízkovýchodnú archeológiu na Slobodnej univerzite v Berlíne -  spolupráca na archeologickom výskume lokality Tell Fecherie, Syria
 • Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - spolupráca na archeologickom výskume lokality Uaxactun a oblasti Petén, Guatemala
 • Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – spolupráca v oblasti archeológie a dokumentácie kultúrno-historického dedičstva
 • Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre – spolupráca v oblasti archeológie a dokumentácie kultúrno-historického dedičstva