Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium fotogrametrie a diaľkového prieskumu
Stavebná fakulta

Katedra/ústav:      Katedra geodézie
Kontaktná osoba:  Ing. Marek Fraštia, PhD.
Kontakt:               02-59274398, 02-59274398
e-mail:                  marek.frastia@stuba.sk

Charakteristika:

Laboratórium fotogrametrie a diaľkového prieskumu je vybavené modernou HW/SW technikou umožňujúcou riešiť problematiku blízkej, leteckej, UAV fotogrametrie ako aj aplikácií diaľkového prieskumu. Zaoberá sa 3 základnými oblasťami výskumu:

 1. Priestorová rekonštrukcia rôznorodých objektov z ich pozemných snímok (stavebné konštrukcie, objekty pamiatkovej ochrany a kultúrneho dedičstva, horninové prostredie, priemyselné výrobky atď.).
 2. Automatizované mapovanie krajiny z leteckých obrazových záznamov, pričom sa využívajú tak pilotované, ako aj bezpilotné platformy.
 3. Spracovanie družicových obrazových záznamov a radarová interferometria InSAR.

 

V rámci uvedených technológií riešime problematiku presných 3D modelov objektov veľkosti od niekoľko mm po stovky metrov, meranie posunov a pretvorení stavebných dielcov, monitoring zosuvných lokalít, zvislých posunov stavebných konštrukcií a zemského povrchu, tvorby digitálnych výškových modelov krajiny a ďalšie.

 

Projekty:

 • VEGA 1/0680/10 Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu.
 • VEGA 1/0142/10 Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami.
 • VEGA 1/0133/14 Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií.

 

Publikácie:

 • Fraštia, M. - Pašteka, R. - Kušnirák, D. - Pánisová, J. - Wunderlich, T.: Microgravity and ground-penetrating radar investigations of subsurface features at the St. Catherine's Monastery, Slovakia. In: Archaeological Prospection [online]. - ISSN 1099-0763. Vol.20, Issue 3 (2013), s. 163-174
 • Pánisová, J. - Fraštia, M. - Papčo, J. - Pašteka, R.: The calculation of building corrections in microgravity surveys using close range photogrammetry.In: Near surface geophysics. ISSN 1569-4445.  Vol.10, No. 5 (2012), s. 391-399
 • Baliak, F. - Fraštia, M. - Chlepková, M.: Photogrammetric measurements in geotechnic. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. ISSN 1213-1962. Roč.10, č. 2 (2010), s. 1-8
 • Bartoš, P. - Gregor, V. - Fraštia, M.: Photogrammetric evaluation of the Vyhne rock cliff stability. In: Mineralia Slovaca. ISSN 0369-2086. Vol. 32, No. 4 (2000), s. 425-428
 • Marčiš, M.: Quality of 3D models generated by SFM technology. In: Slovak Journal of Civil Engineering. ISSN 1210-3896. Vol. 21, No. 4 (2013), s. 13-24

 

Fotografie:

fotogrametricky monitoring
Obr.1 Fotogrametrický monitoring stability horninového prostredia

bezpilotny system UAS
Obr.2 Určovanie poklesov zemského povrchu vplyvom poddolovania pomocou bezpilotných systémov UAS