Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium elektrických sietí
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Kontaktná osoba: Ing. Peter Janiga, PhD.
Kontakt:               02-6029 1811
e-mail:                 peter.janiga@stuba.sk
web stránka:        http://ueae.fei.stuba.sk/

Charakteristika:

Zameraním laboratória elektrických sietí je štúdium elektrických dejov a parametrov v elektrizačnej sústave. Laboratórium poskytuje študentom možnosť simulovať na modeli rôzne prevádzkové stavy ako napríklad skraty, zemné spojenia, Ferrantiho jav, manupulácie v 400 kV rozvodni, fázovanie generátora k sieti. Model je riešený v mierke 1 : 1 000, poskytuje reálny prehľad o elektrických veličinách v elektrizačnej sústave. Fyzikálny model umožňuje študentom overovať si svoje teoretické poznatky a získavať skúsenosti blížiace sa k reálnym stavom v sieti.

Model elektrizačnej sústavy tvorí z 11 blokov:

 • generátor – panel generátora s meraním napätia, prúdu, frekvencie a dodávaného výkonu. Panel obsahuje synchromeranie pre možnosť fázovania k sieti,
 • blokový transformátor – transformátor s meraním fázového posunu medzi primárnym a sekundárnym vinutím,
 • rozvodňa 400 kV s dvoma prípojnicami a jednou pomocnou prípojnicou model rozvodne s ovládaním vypínačov a odpájačov, ako v reálnej rozvodni. Model umožňuje manipuláciu medzi dvoma prípojnicami, pomocnou prípojnicou a piatimi vývodmi,
 • dve paralelné vedenia 400 kV – dve paralelné vedenia modelované pomocu Steinmetzovho článku,
 • rozvodňa 400 kV s možnosťou pripojenia tvrdej siete a odberov – rozvodňa so synchromeraním pre pripájanie k sieti,
 • transformátor 400/110 kV
 • vedenie 110 kV – vedenie modelované pomocou gama článku,
 • transformátor 110/22 kV – transformátor s možnoťou nastavenia veľkosti impedancie v uzle,
 • rozvodňa 22 kV s náhradou časti vn siete – rozvodňa s možnosťou pripájania náhrady časti vn siete, ktorá umožňuje simulovať reálne prevádzkové stavy,
 • dve paralelné vedenia 22 kV – model dvoch paralelných vedení s vyvedenými svorkami vo vybraných dĺžkach vedení pre možnosť merania a simulovania zemných spojení a skratov. Panel obsahuje merania elektrických veličín na začiatku aj konci vedení,
 • rozvodňa 22 kV – panel slúži pre pripojenie ďalších meraní a zariadení simulujúcich záťaž siete.

 

Publikácie:

Oravský, I., Cintula, B., Volčko, V., Janiga, P.: Porovnanie vypočítaných a nameraných parametrov vedení na laboratónom modeli elektrizačnej sústavy. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Vol. 6, Iss. 12. ISSN 1338-0087.

Volčko, V., Eleschová, Ž., Beláň, A., Janiga, P., Viglaš, D., Smitková, M.: Modeling of Power Autotransformer. Recent Advances in Energy, Environment and Economics : 3rd International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE'12). Paris, France December 2-4, 2012. - [S.l.] : WSEAS Press, 2012. - ISBN 978-1-61804-139-5. - S. 451-456

Volčko, V., Eleschová, Ž.: Matematický model trojvinuťového autotransformátora. ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. - Bratislava : FEI STU, 2012. - ISBN 978-80-227-3697-8. - CD-ROM, s. 126-131

 

Fotografie:


Obr.1 Model generátora a blokového transformátora


Obr.2 Model siete 400 kV


Obr.3 Model siete 110 kV a 22 kV