Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium dynamiky strojov
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Katedra/ústav:     Katedra aplikovanej mechaniky/ÚVSM
Kontaktná osoba: doc.Ing. Milan Naď, CSc.
Kontakt:              0906 068 613
e-mail:                 milan.nad@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium dynamiky strojov je zamerané na:

  • experimentálne merania v oblasti stanovenia dynamických vlastností mechanických sústav ako aj pohonov a prevodových sústav,
  • experimentálne stanovenie tribologických vlastností materiálov klzných dvojíc,
  • tenzometrické merania namáhania konštrukcií (statické i dynamické),
  • experimentálnu modálnu a frekvenčnú analýzu (systém Pulse),
  • akustické merania, meranie hluku a vibrácii,
  • numerické analýzy metódou konečných prvkov.

V laboratóriu sú využívané unikátne zariadenia Dynamický dynamometer pre simuláciu zaťažovacích stavov dynamických sústav (pohon – prevodový systém – technologické zariadenie) a zariadenie Tribotestor M89 na stanovenie tribologických vlastností materiálov klzných uzlov pri širokom rozsahu veľkosti a priebehu zaťaženia. Laboratórium je vybavené systémom PULSE firmy Bruel&Kjaer s modulmi pre FFT, Envelope Analysis, Order Analysis a modulom pre časový zber údajov. Zariadenie je možné využiť na analýzu vibrácii, hluku a meranie modálnych a tlmiacich vlastností materiálov. Na akustické merania sa využíva hlukomer Bruel&Kjaer 2250 s modulom pre FFT a frekvenčnú analyzu. Meranie zaťažení, deformácií, posunutí, natočenia a tenzometrických meraní je možné realizovať pomocou QuantumX MX840 firmy HBM. Ďalšie vybavenie laboratória: analytické váhy ABT100-5M a EG4200-2MN, dvojkanálový osciloskop HAMEG MH1507, generátor impulzov RIGOL DG1022, dva elektrodynamické budiče so zosilovačmi, bezkontaktný/kontaktný otáčkomer DT2230, termokamera Flir i7, drsnomer TR200, tenzometrická aparatúra M2000.


Projekty:

V posledných rokoch bolo laboratórium využité pri riešení projektov VEGA:

  • „Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov.“ (VEGA 1/0390/11)
  • „Numerická, symbolická a experimentálna analýza nekonzervatívnych systémov“ (VEGA 1/0389/11)
  • Experimentálne a simulačné metódy dynamickej analýzy mechatronických susbsystémov technologických zariadení (VEGA 1/0256/09)

 

Publikácie:

V roku 2010 vyšla monografia v zahraničnom vydavateľstve: Naď, M.: Modification of Modal Characteristics of Vibrating Structural elements“, Hochshule Anhalt, Köthen a v roku 2012 vyšla monografia v zahraničnom vydavateľstve: Ďuriš, R., Murín, J.: A Solution for 1D Non-linear Problems for Finite Elements With Full Stiffness Matrices“, Universitätsverlag Ilmenau.

 

Spolupráca:

Laboratórium je využívané aj pri riešení úloh v spolupráci s firmami ŽOS Trnava a.s.; ZF SACHS Slovakia, a.s.; VUJE, a.s.; metal design slovakia a.s.

 

Fotografie:


Obr. 1: Technologická časť zariadenia Dynamometer


Obr. 2: Zariadenie na meranie tribologických vlastností Tribotester M89