Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav: 
Kontaktná osoba: 
Kontakt:
e-mail: 

Katedra dopravných stavieb
Ing. Silvia Cápayová, PhD.
tel. 02-59274355
silvia.capayova@stuba.sk

Charakteristika:

Výskum v Laboratóriách dopravných stavieb sa zameriava na overenie vlastností cestných stavebných materiálov, návrh a overenie vlastností cestných stavebných zmesí a na diagnostiku a mechaniku vozoviek. Samostatnou oblasťou je úsek bezpečnosti a plánovania v dopravnom staviteľstve. V rámci projektov „Univerzitný vedecký park“ a „Univerzitný vedecký park III“ sa realizuje obnovenie experimentálnej základne v oblasti výskumu dopravných stavieb v objektoch Stavebnej fakulty STU v Bratislave a v projekte Centra výskumu Trnávka.

 

 • Laboratórium 1  – Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, blok A, - 2. poschodie

Výskum cestných stavebných zmesí, predovšetkým zmesí stmelených asfaltovými spojivami a ich vstupných materiálov (kamenivo, asfaltové spojivo).
 

 • Laboratórium 2Technická 5, Bratislava - Trnávka

I. Výskum cestných stavebných materiálov je orientovaný na materiály používané do konštrukcie zemného telesa, konštrukcie vozovky, prípadne do konštrukcií objektov dopravných stavieb. Ide predovšetkým o klasické materiály ako sú zemina, kamenivo, asfaltové spojivá a hydraulické spojivá. Ďalej to môžu byť recyklované materiály, druhotné suroviny (napr. ojazdené pneumatiky), energetické odpady (napr. popolček, vysokopecná troska) prípadne iné materiály.

II. Výskum cestných stavebných zmesí je orientovaný na nestmelené zmesi a zmesi stmelené hydraulickými alebo asfaltovými spojivami určené do konštrukcie zemného telesa alebo konštrukcie vozovky.

III. Diagnostika a mechanika vozoviek - Hodnotenie a experimentálne overovanie  povrchových vlastností konštrukcií vozoviek (drsnosť, rovnosť atď.). Stanovovanie charakteristík prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej výkonnosti vozoviek, zvyškovej životnosti vozoviek, mechanickej účinnosti a únavy materiálov.

IV. Bezpečnosť, plánovanie a dopravné inžinierstvo – zber základných a doplňujúcich dopravných charakteristík,  experimentálne overovanie časo-priestorových variácií dopravného prúdu  a medzioblastných dopravných vzťahov na mikro a makro úrovni, hodnotenie kvality dopravného priestoru z hľadiska bezpečnosti, výkonnosti a environmentálnej únosnosti komunikácií, dopravnej infraštruktúry a verejného priestoru v intra- a extraviláne, priebežné monitorovanie dopravných procesov a ich využitie pre posudzovanie, navrhovanie a dimenzovanie v plánovacej a projekčnej činnosti. Posudzovanie a navrhovanie bezbariérových inžinierskych stavieb.

 

Projekty:

Najvýznamnejšie projekty za posledných 5 rokov:

 • VEGA Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore  (1/2013 – 12/2015, zodp. riešiteľ: doc. Ing. K. Bačová, PhD.)
  Varianty návrhov a obnovy konštrukcií spevnených dopravných plôch so zvláštnym dôrazom aj pre chránené územia. Energeticky úsporné spevnené dopravné plochy s dlhou životnosťou. Mechanika konštrukcií vozoviek na dopravných plochách. Opätovné použitie materiálov v systéme hospodárenia s vozovkami. Efektívnosť a energetická náročnosť technológií obnovy spevnených dopravných plôch. Výskum a monitorovanie parametrov kvality verejných dopravných priestorov, výskum a návrh typológie reintegrácie verejných priestorov dopravných stavieb. Prieskumy podmienok vhodnosti implantácie organizačných a stavebných opatrení pre upokojenie dopravy v urbánnych štruktúrach.
 • VKM AT-SK  Dopravný model (200 9-2013,  zodp. riešiteľ: prof. Ing. B. Bezák, PhD.)
  Model umožňuje komplexné intermodálne modelovanie nárokov individuálnej, verejnej hromadnej a nemotoristickej dopravy a ich vzájomných väzieb v spoločnom cezhraničnom priestore východné Rakúsko/ západné Slovensko ako segmentu regiónu CENTROPE (AT-SK-CZ-HU). Je nástrojom pre modelovanie súčasných a výhľadových nárokov dopravy na regionálnej a nadregionálnej úrovni pre rozhodovanie dotknutých orgánov a inštitúcií na miestnej, urbánnej a regionálnej úrovni (miestne zastupiteľstvá, Magistrát, Ministerstvo, Vláda SR, odborné inštitúcie), ako aj využitie v teoretickej oblasti modelovania dopravných procesov.  
 • ROSEMAN (2009-2013,  zodp. riešiteľ: prof. Ing. B. Bezák, PhD./Ing.P.Rakšányi, PhD.-od 2010)
  Manažment zvyšovania dopravnej bezpečnosti (Road Safety Inspection) v urbánnom prostredí, prieskumy v modelových obciach Rakúska a Slovenska;  Prieskumy stavu povedomia o dopravnej bezpečnosti a úrovni znalosti predpisov; Best Practice katalóg príkladov a riešení investične nenáročných dopravno-bezpečnostných opatrení (DBO); Návrh a postavenie DBO v modelových  lokalitách: Kostolište, Malacky, Hohenau an der March, informačné kampane; Skúmanie účinnosti DBO po ich realizácii. Overenie metodiky bezpečnostných inšpekcií ciest RSI a účinnosti navrhnutých dopravno-bezpečnostných opatrení DBO na zvýšenie povedomia odbornej a laickej verejnosti v procese BECEP. 
 • SPECTRA-CETIS - CEntre of Transportation Infrastructure in Settlements (2007-2010,  zodp. riešiteľ: prof. Ing. B. Bezák, PhD.)
  Vybudovanie Centra pre dopravnú infraštruktúru sídiel pre tvorbu špičkových poznatkov v oblasti inteligentných technológií plánovania, projektovania, výstavby, prevádzky a obnovy dopravnej infraštruktúry a vytvorenie kapacít pre zber špecifických prevádzkových, funkčných, materiálových a konštrukčných charakteristík, ich analýzu a trvalé monitorovanie ich časovo-priestorových variácií na báze vyspelých moderných informačno-komunikačných technológií, ich využitie pre stanovenie súčasných a prognózovanie výhľadových dopravných nárokov sídiel v stredoeurópskom cezhraničnom regióne pre optimalizáciu priestorových štruktúr osídlenia a zvyšovanie kvality života obyvateľov. 
 • City and Traffic 2013 (2012-2013, zodp. riešiteľ: Ing. M. Ondrovič, PhD.)
  Študentský workshop podporujúci medzinárodnú spoluprácu študentov, výmenu poznatkov o dopravnom plánovaní a projektovaní a vytvára sieť takto zameraných študentov v rámci Európy. Workshop je zameraný na tvorbu živých, atraktívnych a bezpečných dopravných plôch v mestách s dôrazom na pešiu a cyklistickú dopravu. Výstupy workshopu sú prezentované verejnosti a slúžia na otvorenie diskusie o budúcnosti usporiadateľského mesta. 
 • VEGA Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy (1/2010 – 12/2011, zodp. riešiteľ: doc. Ing. K. Bačová, PhD.)
  Plánovanie, navrhovanie a hodnotenie energeticky úsporných a environmentálne únosných pozemných komunikácií a dopravných plôch. Výskum parametrov kvality dopravných a urbanistických riešení a energetickej náročnosti pozemných komunikácií a dopravných plôch s dôrazom na urbánne aj krajinné prostredie. Energetická a ekonomická náročnosť cestných stavebných materiálov a procesov pri stavbe a obnove vybraných konštrukcií vozoviek pozemných komunikácií a dopravných plôch.

 

Publikácie:

10 najvýznamnejších publikácií za posledné roky:

 • BEZÁK, BYSTRÍK - ĽOS, PETER: Cezhraničný prieskum mobilitného správania sa obyvateľov. In XIV. Dopravně - inženýrské dny: Mezinárodní seminář. Dopravně - inženýrský pohled na rozvoj a stávající stav pozemních komunikací ČR a SR. Hustopeče, ČR, 5.-6.6.2013. Brno: Česká silniční společnost, 2013, s. 6. ISBN 978-80-02-02466-8.
 • BEZÁK, BYSTRÍK – EMBERGER, GÜNTER - SCHUMICH, MICHAEL - LETH, ULRICH: Central European Cross Border Transport Model (CECBTM). In WCTR 2013: 13th World Conference on Transport Research.Rio,15.-18.7.2013. [B.m.], 2013, s. 19.
 • BAČOVÁ, KATARÍNA - SITÁRIK, JOZEF: Pavement structures on extremely loaded roads in urban areas. In QUAERE 2013. Vol. III: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové, ČR, 20.-24.5.2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 2757--2764. ISBN 978-80-9052-43-7-8.
 • ZUZULOVÁ, ANDREA -GSCHWENDT, IVAN: Climate conditions and their impact on road pavement design. In Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields. Volume 2: Proceedings of the Ninth International Conference. Trondheim, Norway, 15.-27.6.2013. Trondheim: Akademika Publishing, 2013, s. 523--535. ISBN 978-82-3210286-0.
 • ŠTEFUNKOVÁ, SILVIA - ZUZULOVÁ, ANDREA: The Possibilities of Energy Saving for Road Construction Materials. In QUAERE 2013. Vol. III: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové, ČR, 20.-24.5.2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 2528--2533. ISBN 978-80-9052-43-7-8.
 • NEMČEK, MILOSLAV: Návrhová rýchlosť vs bezpečnosť cestnej premávky. In Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Senec,SR,18.-20.9.2013. Kongres STUDIO,spol. s.r.o., 2013, s. 50--54. ISBN 978-80-89565-09-2.
 • ŠTEFUNKOVÁ, SILVIA - ŽÁK, JOSEF - VAVŘIČKA, JIŘÍ: Comparison of Low-temperature Bituminous Mixtures Selected Properties. In Road and rail infrastructure II. CETRA 2012 : 2nd International Conference.Dubrovnik,Croatia,7.-9.5.2012. Zagreb: University of Zagreb, 2012, s. 351--356. ISBN 978-853-6271-50-1.
 • BEZÁK, BYSTRÍK - KAPUSTA, VLADIMÍR - NEUMANNOVÁ, MIROSLAVA - RAKŠÁNYI, PETER - MACHCINÍK, ŠTEFAN: Safety of the Road System. In Roads for a better life mobility, sustainability and development: XXIVth World Road Congress.Mexico City,26.-30.9.2011. 2011.
 • BAČOVÁ, K. - GSCHWENDT, I. - BOROS, Z. - STAŇO, R. - KOMAČKA, J: Quality of Road Infrastructures. In: Roads for a Better Life : Mobility, Sustainability and Development : 24th World Road Congress. Mexico City, 26.-30.9.2011, 2011. – unpaginated.
 • ONDROVIČ, MILAN: Technické podmienky. Navrhovanie debarierizačných opatrení na pozemných komunikáciách. In Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Vyhne,SR,21.-23.9.2011. 2011, s. 52--55. ISBN 978-80-970356-8-6.

 

Spolupráca:

 • Spolupráca s praxou:
  • Doprastav a.s., Bratislava; Strabag s.r.o., Bratislava;  Skanska SK a.s., Bratislava; CHÉMIA – SERVIS, a.s., Bratislava,  CESTY NITRA, a.s., Colas Hungária Zrt. Budapešť;
 • Domáce univerzity:
  • Stavebná fakulta ŽU v Žiline,
  • Stavebná fakulta TU Košice,
 • Zahraničné univerzity:
  • Česká republika:
   • Fakulta stavební ČVUT v Prahe,
   • Fakulta stavební VUT Brno,
   • Fakulta stavební VŠB-Ostrava,
   • Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice,
  •  Grécko:
   • Hellenic Institute of Transport, Thessaloniki
  •  Litva:
   • Transporto inžinerijos fakultetas, Vilnius Gedimino Technikos Universitetas, Vilnius
  • Nemecko:
   • Cologne University of Applied Science, Kolín,
   • Bauhaus-Universität Weimar, Weimar
  • Maďarsko:
   • Budapest University of Technology and Economics, Budapešť,
   • Széchenyi István University, Győr,
  • Poľsko:
   • Politechnika Wrocławska, Wrocław
   • Politechnika Krakowskiej, Krakow
  • Rakúsko:
   • Technische Universität Wien,
   • Universität für Bodenkultur Wien,
  •  Slovinsko:
   • Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru, Maribor.
 

Fotografie:

experimentalne overovanie vlastnosti cestnych materialov
Foto1: Experimentálne overovanie vlastností cestných stavebných materiálov

workshop
Foto2: Workshop Mesto a doprava


Foto3: Modelovanie dopravy v prostredí VISUM – VKM AT – SK Dopravný Model