Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium digitálnych ochrán
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:      Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Kontaktná osoba: Ing. Boris Cintula, PhD.
Kontakt:                  02-6029 1521
e-mail:                     boris.cintula@stuba.sk 
web stránka:          http://ueae.fei.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium digitálnych ochrán je zamerané na  skúšanie a meranie elektrických ochrán resp. zariadení slúžiacich na zabezpečenie ich správnej činnosti. Toto laboratórium slúži k potrebám aplikovaného výskumu ako aj zabezpečeniu vzdelávacieho procesu zameraného na problematiku chránenia elektrických systémov.

V laboratóriu sa nachádzajú:

 • Pracovisko na skúšanie generátorových ochrán

Pracovisko zahŕňa synchrónny generátor poháňaný asynchrónnym komutátorovým motorom, synchronizačný pult a elektrický rozvádzač slúžiaci na variabilné prepojenie jednotlivých ochrán a prístrojových transformátorov. Tento rozvádzač je zobrazený na obr. 1.

Prevedenie pracoviska umožňuje:

  • simulovať rôzne prevádzkové stavy synchrónneho generátora,
  • sledovať vplyv parametrov generátora na nastavenie ochrán,
  • vykonávať primárne skúšky ochrán,
  • vykonávať sekundárne skúšky ochrán.

Pracovisko je ďalej vybavené generátorovými terminálmi Siemens Siprotec 7UM62 a ABB RET 670 obsahujúce rôzne typy generátorových ochrán a multifunkčným zariadením na priame skúšanie všetkých druhov ochrán Omicron CNC 56.

 

 • Pracovisko na skúšanie dištančných ochrán

Pracovisko sa skladá z rozvádzača a skúšobnej súpravy ABB KZ4. Použitím skúšobnej súpravy je pracovisko určené predovšetkým na skúšanie dištančných typov ochrán. Súprava umožňuje jednofázovú a aj trojfázovú skúšku všetkých druhov dištančných ochrán, pričom pri súčasnom požití panela a skúšobnej súpravy je možné skúšať aj zložité ochrany s impedančným popudovým článkom a uhlovo-závislým meraním.

 

 • Pracovisko na skúšanie prúdových a napäťových ochrán:

Toto pracovisko umožňuje sekundárne skúšky ochrán s prúdovými alebo napäťovými meracími členmi. Pracovisko sa skladá z elektrického rozvádzača a zdroja ABB Z11. Zdroj umožňuje skúšanie ochrán regulovaným prúdom 0-100A/ 0-200A, alebo regulovaným napätím 0-380 V. V laboratóriu sa nachádzajú ďalšie vývojovo staršie, ale funkčné a prakticky zhodné zdroje, takže je možné vykonávať aj trojfázové skúšky ochrán. Ďalej spomínaný rozvádzač bol upravený, z dôvodu umožnenia signálu štart pre meranie času vypínacej charakteristiky ochrán.

                                              

Spolupráca:

Laboratórium bolo vybudované v spolupráci s externými firmami Siemens, ABB, Liv Elektra, Slovenské elektrárne, Schneider Electric.

 

Publikácie:

Beláň, A., Heretík, P., Kováč, M., Dimenzovanie prístrojových transformátorov prúdu pre rychlé ochrany. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Vol. 5, Iss. 11. s. 9. ISSN 1338-0087.

Heretík, P., Beláň, A., Kováč, M., Volčko, V., Proposal of Current Transformers for Rapid Protection Relay. In ELITECH´13 [elektronický zdroj] : 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 5 June 2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 5. ISBN 978-80-227-3947-4.       

Heretík, P., Beláň, A., Kováč, M., Volčko, V., Protecting of PV Power Plant/Model of Current Transformer. In Elektroenergetika 2013 : 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná, Slovakia, September 18-20, 2013. Košice: Technical University of Košice, 2013, s. 488--491. ISBN 978-80-553-1441-9.        

Heretík, P., Kováč, M., Farkas Smitková, M., Beláň, A., Volčko, V., Heretík, P., Research on Transformer Interaction Caused by Inrush Current and Parametric Study of this Phenomenon. International Journal of Energy Vol. 7, Iss. 3. s. 72--81. ISSN 1998-4316.

Heretík, P., Kováč, M., Rozdielová ochrana transformátora a analýza jej činnosti pri abnormálnych dejoch v elektrizačnej sústave. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Vol. 6, Iss. 1. s. 9. ISSN 1338-0087.                           

Volčko, V., Eleschová, Ž., Kováč, M., Heretík, P., The Influence of Transformer Impedance on Short Circuit Current. In ELITECH´13 [elektronický zdroj] : 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 5 June 2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 3. ISBN 978-80-227-3947-4.                              

Janíček, F., Lazorík, S., Lenďák, F., Rzavský, P., Návrh rekonštrukcie laboratórií digitálnych ochrán. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku Roč. 19, mimoriadne č. : ELOSYS, Trenčín, 15.-18.10.2013. s. 128--131. ISSN 1335-2547.

 

Diplomové práce:

Heretík, P., Vplyv parametrov výkonových a prístrojových transformátorov na činnosť diferenciálnych ochrán. Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2012. 116 s.

Skoupý, R., Návrh laboratória moderných elektrických ochrán. Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2013. 59 s.

Belko, L., Vplyv parametrov generátora na nastavenie a skúšky generátorových ochrán. Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2013. 64 s.

 

Fotografie:


Obr. 1 Pracovisko na skúšanie generátorových ochrán


Obr. 2 Pracovisko na skúšanie dištančných ochrán


Obr. 3 Pracovisko na skúšanie prúdových a napäťových ochrán