Prejsť na obsah
Výskum

Príklad automatizovaného systému skladovaniaLaboratórium automatizačnej techniky
Materiálovotechnologická fakulta

Katedra/ústav:     Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Kontakt:              0918 646 061, 0906 068 720
e-mail:                 pavol.tanuska@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium je primárne určené na výskum v oblasti návrhu riadiacich systémov a algoritmov riadenia pre procesnú a diskrétnu automatizáciu s využitím moderných technologických prostriedkov. Svojím vybavením však slúži aj na výskum v oblasti optimalizácie a vizualizácie procesov riadenia napríklad v skladových systémoch a v doprave. V neposlednej rade je výskum smerovaný aj na využitie inteligentných metód riadenia v oblasti automatizácie budov a riadenia s PLC.

 

Projekty a spolupráca:

 1. Návrh a realizácia riadiaceho systému kondicionovacej komory. Realizované pre ZF SACHS, a.s. 2014.
 2. Návrh systému včasného varovania relevantných zákazníkov pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. v rámci programu zahraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko (DEWALOP). 2013.
 3. Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne. Realizované pre Qintec, s.r.o. Trnava. 2012 – 2014.
 4. Vypracovanie koncepcie riadiaceho a informačného systému BSC RAO. Realizované pre VUJE a.s. 2011.
 5. Vypracovanie odborného posudku na vybrané plány kvality relevantných technických zariadení. Realizované pre Úrad jadrového dozoru SR. 2010.
 6. Porovnanie požiadaviek na zabezpečenie kvality bezpečnostných systémov a prevádzkových riadiacich systémov jadrových zariadení. Realizované pre Úrad jadrového dozoru SR. 2010
 7. Návrh architektúry a implementácia riadiaceho systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva SVYP-440. Realizované pre JAVYS a.s. 2009.
 8. Návrh architektúry a implementácia riadiaceho systému pre podporu vykonávania a vyhodnocovania experimentov v rámci metodiky pre zisťovanie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva. Realizované pre JAVYS  a.s. 2009.
 9. Návrh a implementácia riadiaceho systému píly na rezanie EPS. Plastika a.s. 2008.
 10. Implementácia aplikačného programového vybavenia pri realizácií montážnej linky sedadiel vodiča a spolujazdca vo FAURECIA Španielsko. 2008.
 11. Návrh a realizácia informačného systému ISTROCOUNT – modul TIMESHEET. Realizované pre Istropolitana D´arcy, spol. s r.o. 2007.
 12. Modifikácia funkcionalít a softvéru pre tele-dozimetrický systém. Realizované pre SE-EBO, a.s. 2007.
 13. Návrh a realizácia meracieho a vyhodnocovacieho pracoviska s využitím laseru Sick LMS400 pre VW Slovakia a.s. Realizované pre PIR s.r.o. 2006.
 14. Správa databázy a softvéru pre spracovanie dát z Teledozimetrického systému EBO ATDS. Realizované pre LRKO SE-EBO, a.s. 2006.
 15. Návrh a implementácia IS na vedenie správy a pohľadávok. Realizované pre Gordic Consulting, s.r.o. 2005.
 16. Technická pomoc pri analýze nameraných výsledkov meraní spínačov 6 kV typu HL 4/8 a VD4. Realizované pre SE-EBO, a.s. 2004.
 17. Technická pomoc pri automatizovanom spracovaní nameraných údajov dávkového príkonu pri monitorovaní okolia el. SE-EBO pomocou monitorovacích vozidiel, zobrazenie nameraných údajov, polohy vozidla a archivácia údajov na riadiacom počítači. Realizované pre SE-EBO, a.s. 2003.
 18. Návrh metodiky a následná realizácia automatizácie evidencie a vyhodnocovania vybraných údajov. Realizované pre SE-EBO, a.s. 2001.
 19. Integrovaný informačný systém havarijného riadenia JE Bohunice. Realizované pre VUJE a.s. 2001.
 20. Identifikácia príčin nespoľahlivosti záznamového zariadenia dvojhodnotových stavov na 3. a 4. bloku JE Bohunice. Realizované pre SE-EBO, a.s. 2001.
 21. Návrh metodiky a následná realizácia vyhodnocovania výsledkov profylaktických meraní. Realizované pre SE-EBO, a.s. 2000.


Fotografie:


Obr. 1 Pracovisko určené na výskum v oblasti logického riadenia a optimalizácie riadenia skladovej logistiky.


Obr.2 Pracovisko určené na výskum v oblasti vývoja CNC riadenia s využitím PLC, optimalizácie trajektórie koncového bodu efektora s kompenzáciou zaťaženia s využitím adaptívneho riadenia a inteligentných metód riadenia.


Obr. 3 Pracovisko určené na výskum v oblasti riadenia spojitých technologických procesov, vizualizácie procesov, riadenia budov a vyžitia inteligentných metód riadenia v PLC.