Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium analytických metód
Fakulta: Materiálovotechnologická  fakulta STU

Katedra/ústav:     Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Kontakt:              +421 906 068 515
e-mail:                 maros.soldan@stuba.sk
web stránka:        http://www.solarlab.mtf.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium je špecializované na stanovenie organických látok, a to na plynovom chromatografe MS GC AGILENT 5975C s Triple-Axis HED-EM detektorom a vysokocitlivom FT IR spektrofotometri Varian 660 MidIR v prevedení duálneho prevedenia detektorov MCT/DTGS + Varian 610 single detector Microscope Mapping – jednodetektorový s Fouierovou transformáciou signálu, diamantové Gladi ATR.

 

Projekty:

  • APVV LPP-0171-07 Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých, 2008-11
  • VEGA 1/0352/09 Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím  odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov, 2009-2011
  • KEGA 3/6431/08 Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy ( s TUZVO Zvolen), 2008-2010
  • ITMS kód projektu 26220220056 Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie, 2010-2012

 

Publikácie:

  • Soldán, Maroš [60%] - Sirotiak, Maroš [20%] - Michalíková, Anna [20%]: Catalytic ozonization of phenol with the use of alternative catalysts. - registrovaný: Scopus. In: Advanced Materials Research. - Clausthal-Zellerfeld : Trans Tech Publications. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 781-784 : The 3rd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials (CEAM 2013), 6 - 7 July 2013, Guangzhou, China. - , 2013, s. 207-210
  • Soldán, Maroš [50%] - Bartošová, Alica [25%] - Ševčíková, Janka [25%]: CrVI adsorption using black nickel mud as adsorbent. - registrovaný: Scopus. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 726-731 : The 2rd International Conference on Energy and Environmental Protection (ICEEP 2013), 19 - 21 April 2013, Guilin, China (2013), s. 58-61
  • Soldán, Maroš [50%] - Balog, Karol [25%] - Kobetičová, Hana [25%]: Evaluation of Catalytic Properties of Red Mud. - ITMS 2622022005. - registrovaný: Scopus. In: Advanced Materials Research. - Clausthal-Zellerfeld : Trans Tech Publications. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 749 : 2013 International Conference on Bio-Medical Materials and Engineering (ICBME 2013), 26 - 27 March 2013, Hong Kong, China. - , 2013, p. 99-105
  • Soldán, Maroš [60%] - Čaplovič, Ľubomír [20%] - Galbičková, Blanka [10%] - Gerulová, Kristína [10%]: Evaluation of the Structure of Industrial Wastes. - registrovaný: Scopus. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 664 : 2012 International Conference on Environmental and Materials Engineering (EME 2012), Seoul Korea, 9 - 10 December 2012 (2013), s. 185-190
  • Soldán, Maroš [100%]: Removing Dangerous Phenolic Compounds by Advanced Oxidation Processes. - 1st ed. - Köthen : Hochschule Anhalt, 2010. - 72 s. - ISBN 978-3-86011-032-4, scientific monograph

 

Fotografie:


Obr. 1: Spektrofotometer Varian 660 MidIR s IR mikroskopom


Obr. 2:Plynový chromatograf MS GC AGILENT 5975C