Prejsť na obsah
Výskum

Laboratóriá stavebných materiálov
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav: 
Kontaktná osoba: 
Kontakt:
e-mail: 

Katedra materiálového inžinierstva
doc. Ing. Vladimir Pavlík, PhD.; Ing. Alena Struhárová, PhD.
tel. 02-5927 4691, 02-5927 4685
vladimir.pavlik@stuba.sk, alena.struharova@stuba.sk

Charakteristika:

Laboratórium zahŕňa tri kooperujúce pracoviská - Laboratórium maltovín a betónu, Laboratóriá pre skúšky fyzikálnych a chemických vlastností stavebných materiálov a Laboratórium pre röntgenovú difrakčnú fázovú analýzu, riadkovaciu elektrónovú mikroskopiu a termickú analýzu. Laboratóriá sú zamerané na výskum, vývoj a skúšky maltovín, stavebných materiálov na báze cementu, vápna a sadry a ďalej tiež keramiky, tehliarskych výrobkov a ďalších materiálov.

Výskumná a expertízna činnosť v poslednom období bola zameraná na oblasti:

 • modifikácia vlastností cementových kompozitov chemickými prísadami a minerálnymi prímesami;
 • využitie odpadov a recyklovaných materiálov v stavených materiáloch;
 • ovplyvňovanie pórovej štruktúry tehliarskeho črepu prísadami
 • meranie tepelno-technických parametrov stavebných materiálov pri rôznych teplotných a vlhkostných podmienkach;
 • vývoj mált pre obnovu historických objektov;
 • štúdium priebehu hydratačných a karbonatačných procesov vo vápenno-puzolánových spojivách s prímesou metakaolínu, zeolitu a popolčeka;
 • kórózia cementových kompozitov v agresívnych roztokoch kyselín a amónnych solí;
 • posudzovanie príčin a rozsahu poškodenia betónu, mált a omietok pri agresívnom pôsobení vonkajšieho prostredia

 

Projekty:

 1. Zníženie energetickej náročnosti budov aplikáciou  druhotných surovín z chemického a potravinárskeho priemyslu pri výrobe tehliarskych výrobkov, Projekt VEGA č. 1/0045/15, MŠVVaŠ SR, 2015-2017. 
 2. Štúdium spevňovacích procesov historických a súčasných mált. Projekt VEGA 1/0534/13,  MŠVVaŠ SR, 2013-2015. 
 3. Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov. Projekt VEGA 1/0517/11, Ministerstvo školstva SR, 2011-2013.
 4. Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe.  Projekt VEGA 1/0472/11, MŠVVaŠ SR, 2011-2013.
 5. Štúdium vlastností mált na báze vápenných a vápenno-puzolánových spojív pre obnovu historických objektov. Projekt VEGA 1/0621/08, MŠVVaŠ SR, 2008-2010.
 6. Monitorovanie pórovej štruktúry tehliarskeho črepu počas zmrazovania a rozmrazovania. Projekt VEGA 1/0538/08, MŠVVaŠ SR, 2008-2010.
 7. Využitie recyklovaného kameniva pri výrobe cementových kompozitov. Projekt VEGA 1/0554/08, MŠVVaŠ SR, 2008-2010. 
 8. Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na veľkosť redukčného jadra. Projekt VEGA 1/2139/05, MŠVVaŠ SR, 2005-2007.
 9. Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na jeho mrazuvzdornosť. Projekt VEGA 1/9057/02, MŠVVaŠ SR, 2002-2005.
 10. Recycling of Industrial Waste Sludges into Building Materials. Bajza, A. et. al.: COPERNICUS Project No. CIPA - CT 94-0181. Slovak Technical University, Faculty of Civil Engineering, Bratislava, 1997. 

  

Vybrané publikácie v časopisoch a zborníkoch

 1. Šveda M., Kerestúr M., Sokolář R., Nevřivová L., Unčík S: Determination of suitable raw materials for preparation of frost resistant  brick body and its evaluation according to pore size distribution.  In: Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 123, 2015, No. 9, pp. 868-873.
 2. Unčík, S., Struhárová, A., Hlavinková, M., Sabová, A., Balkovic, S.: Effect of bulk density and moisture content on the properties of autoclaved aerated concrete. In: Cement wapno beton. Vol. XVIII/LXXX, No. 4, 2013,  189-196
 3. Struhárová, A.: Chemical Grouting method and Its Effectiveness for Protection of Autoclaved Aerated Concrete Masonry. In: Advanced Materials Research. Vol. 923, 2014, 112-116.
 4. Šveda, M. Sokolář, R.: Effect of firing temperature on the irreversible expansion, water absorption and pore structure of a brick body during freeze-thaw cycles. In: Materials Science. Vol. 19, No. 4, 2013, 465-470
 5. Struhárová, A.: Effect chemical grouting method on the protection of autoclaved aerated concrete masonry against water and moisture. In: 17th Conference on Environment and Mineral Processing: Ostrava, ČR, 6.-.8.6.2013. Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013,  21-23
 6. Matulová, K., Unčík, S.: Effect of expansive cement and waste gypsum on shrinkage of concrete. In: ATF 2013: Book of proceedings of 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013.  Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2013, 302-307
 7. Pavlík, V., Užáková, M.: Use of zeolite dust in lime mortars. Proc. 17th Conference on the Environment and Mineral Processing. Ostrava, ČR, 6.-.8.6.2013. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2013, 45-50
 8. Kmecová, V., Unčík, S.: Effect of basalt powder on the rheology of fresh concrete and hardened concrete properties. In: TEAM 2012: Proceedings of the 4th International Scientific and Expert Conference. Slavonski Brod: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2012, 57-60
 9. Unčík, S., Struhárová, A., Hlavinková, M., Sabová, A.: Measuring the thermo-technical parameters of aerated autoclaved concrete by dynamic method. In: 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete: "Securing a sustainable future". Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011, 391-396.  
 10. Ledererová, M.: Use of Some Wastes as Substitutes for Natural Materials in Construction. In: Organization, Technology and Management in Construction. Proceedings of 10th International Conference. Šibenik, Croatia 7.-10.9.2011. Croatian Association for Construction Management, Zagreb, Croatia, 2011.
 11. Unčík, S., Struhárová, A., Hlavinková, M., Sabová, A.: Effect of Bulk Density and Moisture Content on the Thermo-Technical Properties of Aerated Autoclaved Concrete. In: Organization, Technology and Management in Construction. Proceedings of 10th International Conference. Šibenik, Croatia 7.-10.9.2011. Croatian Association for Construction Management, Zagreb, Croatia, 2011.
 12. Pavlík, V., Bajza, A., Rouseková, I., Unčik, S, Dubík, M.: Degradation of concrete by flue gases from coal combustion. Cement and Concrete Research 2007, Vol. 37, Iss. 7, 1085-1095.
 13. Pavlík V.: Effect of carbonates on the corrosion rate of cement mortars in nitric acid. Cement and Concrete Research 2000; Vol. 30, 481–489.
 14. Pavlík, V.: Effect of air pollution on external lime and lime-cement facades of cultural heritage buildings. In: Quality, environment, health protection and safety management development trends: Proceedings. International scientific conference. Neum, Bosnia and Herzegovina, 2.-6.9.2008. - Brno : Tribun EU, 2008, 225-230
 15. Šveda, M.: Mathematical correlations between properties of brick at various equilibrium humidity content  (Part 2), Materials Science, Vol. 13, 2007, No. 1, 52-56
 16.  Šveda, M.: Mathematical correlations between properties of brick in a dried state   (Part 1), Materials Science, Vol. 12, 2006, No. 3, 230-236
 17. Šveda, M.: The effect of black coring on the properties of bricks. Tile & Brick International, Manual 2006,  30 – 36
 18. Šveda, M.: Effect of water absorption on frost resistance of clay roofing tieles. British Ceramic Transactions, Vol. 102, 2003, No. 1, 43-44
 19. Bajza, A., Hudoba, I.: Concrete technology in former East European countries: Chalenges & Opportunities. In: Cement and Concrete trends and Challengens: Special Volume. Westerville: American Ceramic Society, 2002, 45-56
 20. Šveda, M.: Frost resistance of brick. American Ceramic Society Bulletin, Vol. 80, 2001, No. 9, 46 – 48
 21. Pavlík, V.: Water extraction of chloride, hydroxide and other ions from hardened cement pastes. Cement and Concrete Research 2000, Vol. 30, Iss. 6, 895-906
 22. Šveda, M.: New look at mathematical relationships among physical properties of brick products. British Ceramic Transactions, Vol. 99, 2000, No. 3, 181-186
 23. Unčík, S., Bajza, A., Rouseková,I.: Protection of Concrete against Acetic and Formic Acid Solutions. Slovak Journal of Civil Engineering, 4, 1997, No. 3, 15-21
 24. Pavlík, V., Unčík, S.: The Rate of Corrosion of Hardened Cement Pastes and Mortars with Additive of Silica Fume in Acids. Cement and Concrete Research, 27, 1997, No. 11, 1731-1745 
 25. Pavlík, V.: Corrosion of hardened cement paste by acetic and nitric acids. Part III. Influence of water cement ratio. Cement and Concrete Research, 1996, Vol. 26, Iss. 3, 475-490

 

Fotografie:

riadkovaci mikroskop
Obr. 1: Riadkovací elektrónový mikroskop

rontgenova difrakcna analyza
Obr. 2: Pracovisko röntgenovej difrakčnej fázovej analýzy

laboratoria pre skusky vlastnosti materialov
Obr. 3: Laboratóriá pre skúšky fyzikálnych a chemických vlastností stavebných materiálov

karbonatacna komora
Obr. 4: Karbonatačná komora so vzorkami mált