Prejsť na obsah
Výskum

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta

Katedra/ústav:      Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Kontaktná osoba:  Ing. Kristína Galbová, PhD.
Kontakt:               02-59274702, fax: 02-59274602
e-mail:                  andrea_stanova@stuba.sk, kristina.galbova@stuba.sk
web stránka:         www.kzdi.sk

 

Kľúčové slová:

Vodárenstvo a úprava vôd, hospodárenie s vodou, stokovanie a čistenie odpadových vôd, povrchové vody, hydrológia, balneotechnika, kúpele, GIS aplikácie, odpadové hospodárstvo, redukcia produkcie odpadu, skládkovanie, environmentálne inžinierstvo...

Charakteristika:

Laboratórium katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva slúži na uskutočňovanie výskumných a vývojových činností zameraných hlavne na chémiu vody pre pitné účely ako aj odpadové vody. V oblasti chémie je predmetom výskumu chémia vody a analytickú chémiu; laboratórium stokovania a čistenia odpadových vôd, ktoré sa venuje odpadovým vodám ako aj degradáciou organických látok.

Materiálovo-technické vybavenie laboratória a učebne podporuje uskutočňovanie výskumných a vývojových činností v oblasti ochrany kvality vodných zdrojov a ich využívania, v oblasti hydrauliky stôk, hydrológie urbanizovaných území, degradácie organických látok v skládkach odpadu a podobne.

Výstupy z vedeckovýskumných projektov umožňujú  publikačnú činnosť, ktorá ovplyvňuje  kvalifikačný rast pracovníkov ako aj úspešnú reprezentáciu fakulty doma i v zahraničí.

V laboratóriu sa realizujú bakalárske, diplomové a doktorandské práce, ako aj vybrané cvičenia študentov v dennej a externej forme v rámci laboratórnych cvičení.

Katedra má k dispozícii personálne i technické kapacity na uskutočnenie a vyhodnotenie laboratórnych a poloprevádzkových skúšok, nevyhnutné pri riešení výskumných projektov, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Na stanovenie anorganických látok a niektorých základných ukazovateľov v pitných, povrchových a odpadových vodách je k dispozícii prenosný spektrofotometer fy. Hach DR2800 a Hach DR2000, na stanovenie ropných látok ako aj rôznych anorganických ukazovateľov laboratórny UVVIS spektrofotometer Camspect, na stanovenie katiónov a aniónov prítomných v pitnej vode laboratórny analyzátor ITP01 (izotachoforéza), na stanovenie organických látok vo vode laboratórny analyzátor TOC, zariadenie na stanovenie BSK5, termoreaktor na stanovenie CHSKCr, mineralizačné zariadenie na rozklad a predúpravu vzoriek, v prípade špeciálnej organickej analýzy (napr. stanovenie ropných látok, chlórovaných uhľovodíkov, pesticídov, polychlórovaných bifenylov, chlórovaných fenolov, triazínových herbicídov, ftalátov, atď.) dva plynové chromatografy s FID a ECD detektorom, katedra vlastní aj ďalšie potrebné prístroje (pH meter, OXImeter, Konduktometer fy. WTW, fy. Hach), zariadenia na on-line meranie prietokov a odber vzoriek ISCO.

Grantové úlohy a projekty riešené na Katedre ZEI

CEIPO

2009-2011

Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia

POMO

 

Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra

APVV

2013-2017

Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie 

 

 

 

VEGA

2013-2015

Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach 

 

 

 

APVV

2011-2014

Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch 

 

 

 

VEGA

2012-2014

Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v integrovanom systéme odvodnenia urbanizovaného územia 

 

 

 

 

2012-2014

Prírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia 

 

 

 

 

 

 

Joint Projects

2010-2013

Systém vzdelávania v technológiach hospodárenia s vodnými zdrojmi 

 

 

 

 

2007-2013

DeWaLoP - Developing Water Loss Prevention

 

 

 

 

2010-2013

Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Azií. 

 

 

 

VEGA

2011-2013

Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na 

 

 

 

APVV

2008-2011

Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody 

 

 

 

KEGA

2009-2011

Odkanalizovanie urbanizovaných území 

 

 

 

SR - Rakúsko

2009-2011

Tools for urban water infrastructure managment 

 

 

 

VEGA

2009-2011

Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody 

 

 

 

 

2010-2011

Konkurencieschopné a environmentálne bezpečné systémy v oblasti nakladania s odpadmi 

 

 

 

VEGA

2008-2010

Optimalizácia návrhu a obnovy inžinierskych sietí v urbanizovanom území, ich alternatívne využitie 

 

 

 

 

2008-2010

Určenie závislostí disperzných javov od hlavných hydraulických parametrov tokov 

 

 

 

KEGA

2007-2009

Vodárenstvo II 

 

 

 

VEGA

2007-2009

Management kvality vody vo vodárenských systémoch. 

 

 

 

VEGA

2006-2008

Hodnotenie vodárenských dopravných systémov. 

 

 

 

APVV

2005-2007

Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch 

 

 

 

VEGA

2005-2007

Zraniteľnosť systémov zásobovania pitnou vodou. 

 

 

 

 

2005-2007

Systémová analýza skladby komunálneho odpadu. 

 

 

 

 

2005-2007

Rozvoj  a zlepšenie  infraštruktúry vidieckych sídiel, ako súčasť obnovy ich hmotného prostredia. 

 

 

 

 

2005-2007

Implementácia optických informačných káblov v stokových systémoch. 

 

 

 

 

2005-2007

Zmeny kvality vody v recipientoch spôsobené odtokom z urbanizovaných povodí 

 

 

 

KEGA

2003-2005

Vodárenstvo I. 

 

 

 

VEGA

2003-2005

Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov 

 

 

 

 

2003-2005

Management vodárenských dopravných systémov 

 

 

 

Energy, environment and sustainable development (EESD)

2002-2004

Použitie programu odhadu životného cyklu pre rozvoj stratégie integrovaného odpadového hospodárstva pre mestá a regióny s rýchlym nárastom ekonómie 

 

 

 

VEGA

2002-2004

Regulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí 

 

 

 

VEGA

2001-2003

Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia 

 

Publikácie:

 • Galbová, Kristína: Water balance of municipal solid waste landfills. In: "Ovidius" University annals - Constantza. - ISSN 1584-5990. - Vol.14, Iss. 15 (2013), s. 211-216.
 • Holubec, Michal: Analysis of a wastewater settling tank using CFD methods. In: "Ovidius" University annals - Constantza. - ISSN 1584-5990. - Vol.14, Iss. 15 (2013), s. 293-300
 • Stanko, Štefan: What influences the sanitation level. In: Proceedings of Engineering Academy of Armenia. - ISSN 1829-0043. - Vol. 21 (2013), s. 51
 • Škultétyová, Ivona: The indoor air pollution as the environmental factor on quality of life. In: "Ovidius" University annals - Constantza. - ISSN 1584-5990. - Vol.14, Iss. 15 (2013), s. 175-180
 • Ilavský, Ján - Barloková, Danka: The use of granular iron-based sorption materials for nickel removal from water. In: Polish Journal of Environmental Studies. - ISSN 1230-1485. - Vol. 21, No. 5 (2012), s. 1229-1236
 • Mahríková, Ivana - Škultétyová, Ivona - Stanko, Štefan - Pagliara, Stefano: Sewage sludge hygienic inspection-innovation methodes. In: Proceedings of Engineering Academy of Armenia. - ISSN 1829-0043. - Vol. 20 (2012), s. 68
 • Tóthová, Katarína - Haluska, Juraj - Gregorová, Jana: Water Loss Prevention in a Large Water Supply System within CENTROPE Region. In: Water Loss 2012 : Conference. Manila,Philippines,26.-29.2.2012. - , 2012. - nestr.
 • Volodina, G.B. - Garelik, Ch. - Lysenko, I.O. - Mahríková, Ivana - Okrut, S.V. - Popov, N.S. - Škultétyová, Ivona - Stanko, Štefan: Vodnaja ekologija i vlijanije dejateľnosti čeloveka na sostojanije vodnych resursov. - Tambov : Izd-vo IP Česnokova A.V., 2011. - 229 s. - ISBN 978-5-903435-82-1
 • Stanko, Štefan: Influence of flat area type on sewage design conditions. In: Food and Environment Safety. - ISSN 2068-6609. - Vol.10, Iss. 3 (2011), s. 72-77
 • Rusnák, Dušan: Design of sewer tanks and related calculations in the conditions of Slovakia. In: Technical progress in sanitary engineering. - Gdansk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011. - ISBN 978-83-7348-374-3. - S. 151-162
 • Škultétyová, Ivona - Stanko, Štefan - Galbová, Kristína: Minimalization of solid waste landfilling base on waste analyses. In: Current events in hydraulic engineering. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011. - ISBN 978-83-7348-375-0. - S. 261-265

 

Spolupráca:

Prax a zahraničné inštitúcie:

Univerzity:

Firmy a inštitúcie:


Fotografie:

laboratórium zdravotníckeho a enviro inžinierstva


Laboratórium zdravotníckeho a environmentálneho inžinierstva