Prejsť na obsah
Výskum

Katedra mapovania a pozemkových úprav  
Stavebná fakulta

Katedra/ústav: 
Kontaktná osoba: 
Kontakt:
e-mail: 

Katedra mapovania a pozemkových úprav  
Ing. Róbert Fencík, PhD.
02-59274325
robert.fencik@stuba.sk

Projekty:

 • Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska (VEGA 1/0894/10, 2009-2010)
 • Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach (VEGA 1/4210/07, 2007-2009): Analýza priestorových a popisných dát používaných v GIS aplikáciách pre riešenie krízových povodňových situácií. Návrh kartografických pravidiel a znakov na geovizualizáciu povodňových máp. Tvorba webového portálu na publikovanie povodňových krízových situácií na Internete.
 • Spoľahlivosť vyjadrenia prvkov krajiny v priestorovom modelovaní (VEGA 1/4026/07, 2007-2009): Model organizácie územia, vlastníckych vzťahov k pôde a usporiadanie pozemkového vlastníctva.

 

Publikácie:

 • HUDECOVÁ, Ľ.: Mapping as a Spatial Data Source. In: Slovak Journal of Civil Engineering, Vol. 21, No. 1, Bratislava: Slovak University of Technology, pp. 24-30, 2013, ISSN 1210-3896.
 • DANEK, L. – FENCÍK, R.: Webový povodňový portál pre potreby samosprávy [on-line].
  In: GIS.Ostrava 2012, Sborník sympozia GIS Ostrava 2012, Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2012,.ISBN 978-80-248-2546-5.
 • HUDECOVÁ, Ľ.: Vector cadastral maps. In: Geodetický a kartografický obzor, Vol. 57 (99), No.10, Praha: Vesmír, 2011, pp. 243-248, ISSN 0016-7096.
 • FENCÍK, R. – KLIMENT, T. – TUCHYŇA, M.: Current state of building the spatial data infrastructure in the Slovak republic. In: Proceedings of GI2010-Symposium, 10. Sächsisches GIS-Forum, Dresden (Nemecko): IGN e.V., 2010.
 • FENCÍK, R. – VAJSÁBLOVÁ, M.: Parameters of Interpolation Methods of Creation of Digital Model of Landscape. In: Proceedings of 9th AGILE Conference on Geographic Information Science, Székesfehérvár (Hungary): University of West Hungary, 2006, pp. 374-381.

 

Spolupráca:

 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: Tvorba legislatívy a metodík pre oblasť katastra nehnuteľností a projektovania pozemkových úprav.
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby: Expertízna činnosť v oblasti evidovania inžinierskych sietí v katastri nehnuteľností. testovanie modelov a GIS aplikácií na správu inžinierskych sietí.
 • Zahraničné inštitúcie: ERASMUS
 • Katedra matematiky, Západočeská univerzita, Plzeň, ČR
 • Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

  

Fotografie:

modelovanie krajiny
Obr. 1: Modelovanie krajiny

modelovanie objektov
Obr. 2: Modelovanie objektov

povodnovy portal
Obr. 3: Webový povodňový portál