Prejsť na obsah
Výskum

Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav:      Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Kontaktná osoba:  doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD.
Kontakt:               02-592740441, 02-592740643
e-mail:                  milan.palko@stuba.sk


Charakteristika:

Katedra konštrukcií pozemných stavieb (KKPS) Stavebnej fakulty STU je jedným z popredných slovenských zariadení zameraných na výskum a vývoj v stavebníctve. Výraznou mierou prispieva k výskumu na Stavebnej fakulte, vzdelávaniu študentov, rozvoju stavebníctva, normatívnej činnosti a ďalších aktivít súvisiacich so stavebným priemyslom a praxou.

Poslaním KKPS je identifikovať, rozvíjať a implementovať udržateľné a energeticky účinné stavebné technológie a konštrukčné systémy vytváraním partnerstiev medzi univerzitnými zdrojmi a priemyslom s cieľom vytvárania kvalitných analýz a dobre vyargumentovaných experimentov, zabezpečenia technologického rozvoja a jeho trhového dosahu.

Vedecká a výskumná činnosť katedry je zameraná na problematiku vnútornej tepelnej pohody, šírenia tepla a vlhkosti prostredníctvom stien a striech budov a ich spojov, prenosu zvuku v budovách, priestorovej a urbanistickej akustiky, teórie denného osvetlenia budov a využívania solárnej energie, infiltrácie vzduchu a účinkov hnaného dažďa, celkovej energetickej efektívnosti budov, trvanlivosti stavebných materiálov, diagnostiky a obnovy budov .

Laboratórne vybavenie:

 • Veľká klimatická komora pre synergický výskum šírenia tepla, difúzie vodnej pary a infiltrácie vzduchu za stacionárnych i nestacionárnych okrajových podmienok,
 • Akustická komora pre experimentálny výskum šírenia zvuku vzduchom a vplyvu zvukovej izolácie -  umožňuje laboratórne merania vzduchovej nepriezvučnosti vertikálnych a horizontálnych deliacich konštrukcií a tiež na meranie krokovej nepriezvučnosti.
 • Veľká tlaková komora pre výskum infiltrácie vzduchu detailmi alebo prvkami obalových konštrukcií budov zaťažených celkovým tlakovým rozdielom ∆p.
 • Dažďová komora pre výskum prieniku vody detailmi, dielcami a sústavami obalových konštrukcií budov.
 • Solárna komora pre štúdium energetickej bilancie okien a materiálov obvodových stien,
 • Aerodynamický tunel - dovoľuje experimenty na určenie statických a dynamických efektov vetra na modely pozemných a inžinierskych stavieb. Modely sú umiestnené v turbulentnom prúdení, ktoré je simulované ako prírodný vietor nad rôznymi kategóriami drsnosti terénu. Dĺžka tunela je 26,3 m.

 

Projekty:

Prebiehajúce výskumné a vzdelávacie projekty:

 • Výskum svetelného prostredia v budovách založený na chronobiológii a cirkadiálnej fotometrii (APVV)
 • Symbióza interakcie - obnoviteľné zdroje energie a systémová väzba: budova-klíma-energia v ekológii nízkoenergetickej, zelenej a trvalo udržateľnej architektúry (APVV)
 • Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov (VEGA)
 • Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (VEGA)
 • Výučba zásad trvalo udržateľnej výstavby (Erasmus Mundus Joint Programmes)

 

Publikácie:

KKPS ročne publikuje okolo 200 – 300 publikácií v rozsahu od výskumných správ a elektronickej komunikácie, cez odborné články v časopisoch, tvorbu vzdelávacích materiálov až po knižné publikácie. 

 

Spolupráca:

V rámci Slovenska KKPS spolupracuje alebo spolupracovala s takmer každým významnejším priemyselným podnikom a akademickou inštitúciou s pôsobnosťou v oblasti stavebníctva. Spomedzi zahraničných inštitúcií a podnikov je treba vyzdvihnúť najmä spoluprácu s významnými univerzitami vo všetkých susedných krajinách, ďalej s KU Leuven, University of Manchester a University of Strathclyde a tiež s podnikmi BASF, Scheldebouw N.V. a Physibel.

 

Fotografie:

aerodynamicky tunel
Ob r.1 Aerodynamický tunel – pohľad zvonku

klilmaticka komora
Obr. 2: Veľká klimatická komora pre synergický výskum šírenia tepla, difúzie vodnej pary a infiltrácie vzduchu

dazdova komora
Obr. 3: Dažďová komora pre výskum prieniku vody cez detaily stien a striech