Prejsť na obsah
Výskum

Hydrotechnické laboratórium
Stavebná fakulta

Katedra/ústav:      Katedra hydrotechniky
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Rumann, PhD. 
Kontakt:               02-59274570, 02-59274322, fax: 02-59274619
e-mail:                  jan.rumann@stuba.sk
web stránka:         www.hydrotechnika.sk

 

Charakteristika

Hydrotechnické laboratórium sa nachádza sa v budove Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Je určené na výskum hydraulických a hydrotechnických problémov vodných stavieb a vodohospodárskych objektov na fyzikálnych modeloch. Základný priestor laboratória slúžiaci na inštaláciu modelov má rozmery rozmery 30 x 8 x 6 m (dĺžka x šírka x výška).  Jeho súčasťou je systém nádrží, žľabov, potrubí čerpadiel, ktorý zabezpečuje uzavretý okruh vody v laboratóriu. Ovládanie hydraulického systému laboratória je plne automatické a má maximálnu prietokovú kapacitu čerpadiel 170 l.s-1. Súčasťou laboratória je aj sklopný žľab slúžiaci na výskum hydraulických problémov na výsekových modeloch. Má samostatný uzavretý okruh vody.

Od roku 2011 je komplexne zrekonštruované a je plne technologicky vybavené pre výskum na fyzikálnych modeloch. Na výskumné účely merania veličín v laboratóriu sú k dispozícii tlakové a ultrazvukové snímače, posuvné hladinové meradlá, magneticko-indukčné prietokomery,  Thomsonov merný priepad, hydrometrické prístroje – vrtule, indukčné a ultrazvukové merače rýchlosti, laserovo-optické merače rýchlosti, tenzometre a dynamometre. Z nich najmodernejšie prístroje určené pre neinvazívne merania hydraulických veličín prúdiacej kvapaliny sú laserovo – optické zariadenie od fy Dantec Dynamics – LDA, PIV.

 

Projekty, publikácie, spolupráca

V minulosti boli v tomto laboratóriu uskutočnené výskumy objektov významných  vodohospodárskych stavieb, ktoré boli následne aj v praxi realizované. Medzi najvýznamnejšie nepochybne patrí výskum plniaceho a prázdniaceho systému plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo.

V nedávnej minulosti tu bol riešený výskum odberného objektu poldra Oreské, ktorý je súčasťou protipovodňovej ochrany územia.

Výskum na fyzikálnom modeli v roku 2009 bol venovaný overeniu projektovaného návrhu odberného objektu, privádzača, vyrovnávacej komory a vtokovej časti do MVE Dobrohošť na Dunaji. Táto MVE vrátane skúmaných objektov je v súčasnosti tiež zrealizovaná.

V roku 2012 bol v laboratóriu na fyzikálnom modeli preverovaný kapacitný prietok pre železničný most vystavaný v urbanizovanom prostredí a následne boli navrhnuté a experimentálne preverené opatrenia na zabezpečenie protipovodňovej ochrany mosta a súvisiaceho úseku toku.

V roku 2012 boli vykonané validačné merania na modeli priepadu so širokou korunou v rámci spolupráce s FAST VUT Brno pri riešení projektu FAST-S-12-8 „Průtokové charakteristiky pravouhlého přelivu se širokou korunou“.

 

Fotografie

pohľad do labaku
Obr. 1: Pohľad do priestoru laboratória so sklopným žľabom 

trojrozmerny model koryta
Obr. 2: Trojrozmerný fyzikálny model  koryta s mostami

meranie hydraulickych parametrov
Obr. 3: Meranie hydraulických parametrov priepadu so širokou korunou v sklopnom žľabe