Prejsť na obsah
Výskum

HTC – EMC „High-tech centrum elektromagnetickej kompatibility“
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:      Ústav elektrotechniky
Kontaktná osoba:  doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Kontakt: tel.          02 6029 1631
e-mail:                  karol.kovac@stuba.sk
web stránka:         www.emc.sk    

Charakteristika:

Laboratórium získalo od MŠVVaŠ SR štatút High-tech centra pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) v rámci riešenia tématického ŠPVaV „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja“. Je vybavené špičkovou technológiou pre oblasť EMC. Svojím technologickým a personálnym vybavením je orientované na riešenie dvoch základných typov úloh:

  • výskumných úloh v oblasti elektromagnetickej kompatibility (EMC) – štúdium javov súvisiacich s nežiaducim vyžarovaním elektromagnetickej energie pri činnosti elektrických a elektronických systémov  a javov súvisiacich s ovplyvňovaním funkcie takýchto systémov elektromagnetickou energiou z okolitých systémov a prostredia,
  • vývojových úloh spojených so zabezpečením elektromagnetickej kompatibility elektrických a elektronických systémov určených pre nasadenie do prevádzky v laboratórnom i priemyslovom prostredí.

Podrobnosti o prístrojovom vybavení a možnostiach laboratória sú uvedené na www.emc.sk.


Projekty riešené v súčasnosti:

VEGA 1/963/12 „Metódy validácie základných EMC skúšok“, APVV-0333-11 „Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom  priemysle“. 

Najvýznamnejší  projekt:

Úloha „Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility“ tématického ŠPVaV „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja“. Projekt bol ukončený otvorením prevádzky HTC – EMC v r. 2012.


Spolupráca s praxou:

HTC-EMC ročne poskytuje podporu v oblasti EMC okolo 50 projektom vývojových pracovísk rôznych organizácií priemyslu SR o.i. VÚJE a.s. Trnava, Vývoj Martin, EMO a i.. Okrem toho je laboratórium akreditovaným skúšobným laboratóriom pre skúšky elektromagnetickej kompatibility v rámci SNAS a jej prostredníctvom aj na medzinárodnej úrovni v rámci dohôd ILAC-MIRA. Ďalerj spolupracuje so SNAS v oblasti akreditácie skúšobných laboratórií EMC v SR a so SÚTN v rámci  TNK č.34 pre oblasť EMC.


Publikácie:

Bittera, M. - Smieško, V. - Kováč, K. - Hallon, J.: Directional Properties of the Bilog Antenna as a Source of Radiated Electromagnetic Interference Measurement Uncertainty. In: IET Microwaves Antennas & Propagation. - ISSN 1751-8725. - Vol. 4, Iss. 10 (2010), s. 1469-1474.

Bittera, M. - Smieško, V. - Kováč, K.: Modified Uncertainty Estimation of Antenna Factor Measurement by Standard Site Method. In: Measurement. - ISSN 0263-2241. - Vol. 45, Iss. 2 (2012), s. 190-198.

Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Války, Gabriel: Improvement in Spectral Properties of Quantization Noise of Harmonic Signal Using Multiresolution Quantization. In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. - ISSN 0018-9456. - Vol. 61, Iss. 11 (2012), s. 2888-2895.  

Bittera, M. - Kováč, K. - Hallon, J.: Measurement of Semi-Anechoic Chamber Using Modified VSWR Method above 1GHz. In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 7, Section 3, No. 3 (2007), s. 42-46.

Hallon, J. – Kováč, K.: Improvement of electromagnetic field homogenity within EMC immunity testing area. Proc. of Int. Symp. „Measurement 2013“, Smolenice, 27. – 30. May 2013.  


Fotografie:


Pohľad do vnútra tienenej bezodrazovej kabíny so zostavou skúšobného pracoviska odolnosti voči elektromagnetickému poľu.