Prejsť na obsah
Výskum

Centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov  - APRODIMET
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Ústav materiálov
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Kontakt:               0918 646 043
e-mail:                 lubomir.caplovic@stuba.sk
web stránka:        http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=9739

Charakteristika:

Centrum je zamerané na analytické metódy využívajúce najnovšie poznatky z interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou a špičkových detekčných systémov s vysokou citlivosťou, moderných mechanických postupov a sledovania elektrických a neelektrických veličín. Metódy sú zamerané na hodnotenie špecifických vlastností prevažne progresívnych kovových a nekovových materiálov. Centrum prispieva ku skvalitneniu výskumnej infraštruktúry nielen v trnavskom regióne, skvalitneniu vzdelávacieho procesu a popularizácii vedy a techniky medzi laickou verejnosťou. Tvoria ho nasledovné laboratóriá:

 

Laboratórium tepelných tokov je vedecko-výskumné laboratórium pre skúmanie materiálov z hľadiska ich tepelnej stability, dlhodobej tepelnej odolnosti, bezpečnosti materiálov pri vysokotepelnom namáhaní v riadenej atmosfére kyslíka, výskumu bezpečnostných parametrov nanomateriálov, kompozitov, polymérov, povrchových náterov a pod. Laboratórium je vybavené modernými, medzinárodne uznávanými zariadeniami umožňujúcimi simulovať tak technologické procesy pri výrobe, používaní a likvidácie materiálov, ako aj ich tepelné namáhanie pri vysokých tepelných tokov (až do 100 kW.m-2), úbytok hmotnosti v riadenej oxidačnej atmosfére pri dlhodobom tepelnom namáhaní, tvorbu korozívnych produktov. Sú to unikátne prístroje a zariadenia, ktoré v súčasnosti nie sú v SR k dispozícii a prispievajú k rozvoju vedeckých základov bezpečnostného výskumu materiálov a technológií. Ide o nasledovné zariadenia:

 • Kónický kalorimeter pre tepelný tok 0 – 100 kW.m-2;
 • Termokamera FLUKE Ti55 pre rozsah 20 až 600 °C;
 • Bezpečnostný tepelný kalorimetrický analyzátor FLEXY TSC A1717;
 • Výbuchová komora KV-150 M2

 

Laboratórium termofyzikálnych meraní a výpočtov je neoddeliteľnou súčasťou vedeckého prístupu k návrhu, analýze a optimalizácii technologických procesov výroby a spracovania progresívnych materiálov využívaním techník fyzikálneho a počítačového modelovania a numerickej simulácie správania sa materiálov doplnenej o experimentálne stanovené termofyzikálne vlastnosti. Na rozdiel od reálnych experimentov umožňuje počítačová simulácia detailnejšie skúmať daný jav a sledovať podstatne vyšší počet fyzikálnych veličín vo vzájomných súvislostiach. Na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnotenia výsledkov je možné predikovať správanie sa materiálov pri rôznych zaťaženiach a okrajových podmienkach, simulujúcich výrobný proces, určiť determinujúce faktory, ovplyvňujúce skúmaný proces a identifikovať príčiny nežiadúcich javov. Meranie teplotne stimulovaných depolarizačných prúdov od teplôt - 160 °C pri nabíjacom napätí do 250 V a tiež meranie nízkych elektrických vodivostí v jednosmernom elektrickom poli numožňuje aparatúra pre meranie elektrických vlastností. Maximálna teplota merania so zaručenou citlivosťou merania veľkosti elektrického prúdu 10-16 A dosahuje pri použitej meracej bunke 400°C. Tento systém predstavuje dva štandardy pre charakterizáciu polarizačných javov najmä v polymérnych štruktúrach a sklách a tiež transportných javov pri keramikách , sklách, polovodičoch a materiálov na báze polymérnych látok. Pre modulárnu a impedančnú spektroskopiu materiálov a rozhraní slúži spektrálny analyzátor s príslušenstvom. Je schopný merať široké spektrum elektrických a dielektrických parametrov vzorky (konduktivity, rezistivity, impedancie, komplexnej permitivity) pri rôznych frekvenciách elektrického prúdu.

Laboratórium je vybavené nasledovnými experimentálnymi zariadeniami a príslušným simulačným SW:

 • Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným spektrometrom pre teploty 20 až 2000 °C,  NETZSCH STA 409  CD/7/403/5/G,
 • Vysokoteplotný dilatometer pracujúci v rozsahu -160 až 2000 °C, NETZSCH DIL 402 C/7/G+C75
 • Laserový flashový analyzátor pre určenie teplotnej difuzivity v intervale teplôt 20 až 2000 °C, NETZSCH LFA 427/7/G
 • Aparatúra na meranie elektrických vlastností so zameraním sa na lineárne ohrevy a teplotné výdrže TSDC Systém CONCEPT 90 s rozšírením o Quatro Cryosystém
 • Spektrálny analyzátor s príslušenstvom
 • Software pre simulačné analýzy deformačných procesov v materiáloch DEFORM
 • Software pre modelovanie a simuláciu tepelných a napäťovo-deformačných stavov materiálov v procesoch tepelného spracovania a zvárania SYSWELD
 • Software pre výpočet materiálových vlastností multikomponentných zliatin s termodynamickými databázami JMatPro
 • Databázy termodymanických dát - minerály a karbidy, roztoky a čisté látky, ocele/liatiny Fe, zliatiny Al a ľahké zliatiny, keramické systémy

 

Laboratórium koróznych skúšok je vybavené nadštandardnou laboratórnou technikou pre zisťovanie úrovne koróznych procesov u kovov a ich degradácie. Je zamerané najmä na vedeckovýskumné činnosti v oblastiach ochrany kovových materiálov voči korózii a povrchových úprav kovov. Prístrojové vybavenie umožňuje navrhnúť riešenia pre zlepšenie stavu technických zariadení, renovačné postupy, projekty protikoróznej ochrany súčiastok i celých konštrukčných celkov. Moderné unikátne zariadenia umožňujú meranie elektrochemických charakteristík, ktorými sa zisťuje okamžitá rýchlosť korózie kovov, náchylnosť na atmosferickú, jamkovú alebo medzikryštálovú koróziu a  schopnosť pasivácie v rôznych pracovných prostrediach a mnoho ďalších koróznych vlastností materiálov umožňujúcich správny výber materiálu a pracovného prostredia z hľadiska korózie. 

•          Zariadenie na potenciostatické skúšky PGU 10V
•          Hmlová komora na testovanie odolnosti proti korózii CorrosionBox 400E
•          Zariadenie na korózne skúšky pod napätím CORTEST

  

Laboratórium štruktúrnych analýz je vybavené najmodernejšími mikroskopmi (elektrónové, svetelné a laserové). Rastrovací vysokorozlišovací elektrónový mikroskop s detektormi EDX, WDX a EBSD dokáže identifikovať chemické zloženie a kryštalografické charakteristiky v mikroobjemoch analyzovaných materiálov. Technika „gentle beam“ umožňuje pozorovať aj nevodivé vzorky. Mikroskop je prednostne určený na analýzu povrchových vrstiev kovových a nekovových materiálov v reálnom stave (degradácia, fraktografia), ale aj na materiálografických výbrusoch.

Laserový konfokálny mikroskop umožňuje vizualizovať do 3D zobrazenia povrchové vrstvy a kvantifikovať výškové nerovnosti s rozlíšením až 20 nm. Dva laserové zdroje umožňujú analyzovať povrch vzoriek aj vo fluorescenčnom svetle, čím je možné detekovať aj organické látky. Prístroj slúži na analýzu degradovaných povrchov v dôsledku abrazívneho, adhézneho, kavitačného, únavového a korózneho opotrebovania, ako aj na stanovenie drsnosti po aplikácii technologických operácií.

RTG difraktometer je zameraný prednostne na výskum vplyvu vonkajších parametrov a technologických postupov na kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky štruktúrnych zložiek s dôrazom na hodnotenie vnútorných a vonkajších deformácií kryštálovej mriežky a to tak vplyvom redistribúcie atómov, ako aj v dôsledku tepelných, tepelno-deformačných, koróznych, tribologických a fyzikálno-chemických účinkov vonkajšieho prostredia. Ide hlavne o určovanie úrovní zvyškových napätí v hĺbkovom profile tepelne spracovaných dielcov, štruktúrne spresnenia nových a modifikovaných fáz s prihliadnutím na v súčasnosti riešené projekty UMAT, stanovenie veľkosti oblastí koherentného rozptylu, textúrne analýzy deformovaných a liatych systémov. Súčasťou bude vysokoteplotná komora na in situ analýzu materiálových komplexov. Difraktometer je vybavený špičkovými detekčnými systémami, ktoré zvyšujú citlivosť, rozlišiteľnosť a rýchlosť  merania. Súčasťou sú databázy difrakčných a kryštalografických dát. Zoznam všetkých analitických prístrojov a pomocných zariadení je uvedený nižšie:

 • Vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop JEOL 7600F s analyzátormi EDX, WDX a EBSD
 • Transmisný elektrónový mikroskop Philips CM 300 s LaB6 a digitálnou kamerou GATAN SC 200 Orius
 • Laserový konfokálny mikroskop ZEISS LSM 700
 • Multifunkčný rtg. difraktometer PanAnalytical EMPYREAN pre fázové analýzy v teplotnom intervale 20 až 1100°C
 • Guľový planétový mikromlyn FRITSCH, model PULVERISETTE 7
 • Ultrazvukový vyrezávač diskov Gatan
 • Zariadenie na prípravu vzoriek pre EBSD (Cross Section Polisher – CP) JEOL SM-09010_CP

 

Laboratórium povlakovania, tepelného spracovania a mechanických skúšok je koncipované tak, aby bolo možné vytvoriť vhodné experimentálne materiály so špecifickou štruktúrou povrchových vrstiev a tiež definovanou štruktúrou v jadre. Ide predovšetkým o povlaky vytvorené procesmi PVD, ale aj klasickými metódami cementácie, nitrocementácie, karbonitridácie a nitridácie.

Súčasťou laboratória je aj zariadenie na skúšanie mechanických vlastností kovových a nekovových materiálov podľa platných noriem (STN EN ISO 7500-1, DIN 51220, DIN 51221, STN EN 10002, DIN 51223, DIN 51227, ASTM E-4, VDE 0113, ISO 5893) a ostatných medzinárodných štandardov. Maximálna zaťažovacia sila je 250 kN. Súčasťou prístroja je aj teplotná komora do 1000 °C. Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo umožňuje merať rázovú energiu zo závislosti sily a priehybu skúšobného telesa podľa STN EN ISO 14556.  Maximálna rázová energia tohto zariadenia je 300 J. Automatické nastavenie zdvihu kladiva dovoľuje meniť rázovú energiu v rozmedzí 150 až 300 J. Na meranie je možné použiť inštrumentovaný a neinštrumentotovaný brit. Vysokorýchlostná snímacia kamera zaznamenáva priebeh deformácie na vonkajšej strane skúšobnej vzorky. Vzorky možno testovať v intervale od - 70 až do + 270 (+500) °C. Typové označenie jednotlivých zariadení je uvedené nižšie:

 • Povlakovacie zariadenie Platit PI 80 + DLC pre vytváranie povlakov TiN, AlTiN, CrN, AlCrN, atď.
 • Multifunkčná laboratórna pec LAC pre nitridáciu, cementáciu a nitrocementáciu
 • Skúšobný stroj LABORTECH LabTest 5.250 Sp1
 • Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo CHK-300

 

Projekty VEGA a APVV:

 

Projekty

Typ

1

Štruktúra, vlastnosti a procesy na povrchoch a rozhraniach materiálov: počítačové modelovanie.

VEGA

2

Kvantifikácia radiačného poškodenia kompozitných materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory.

VEGA

3

Štúdium relaxačných mechanizmov v kompozitoch so špeciálnymi plnivami na báze uhlíka

VEGA

4

Štúdium štruktúrnej a mechanickej stability nových vysokotvrdých povlakov na konštrukčných a nástrojových materiáloch

VEGA

5

Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami

VEGA

6

Vplyv expozičných podmienok na vývoj binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka

VEGA

7

Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov

VEGA

8

Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného experimentu a výpočtovej termodynamiky.

VEGA

9

Vývoj bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov

VEGA

10

Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých materiálov

VEGA

11

Vlastnosti bezolovnantých spájok a ich medzifázové reakcie v kvapalnom a tuhom stave s podložkami.

VEGA

12

Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku

APVV

13

Tuhnutie a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl.

APVV

 

Publikácie v karentovaných časopisoch v rokoch 2011 až 2013:

 • Balog, M. - Yu, P. - Qian, M. - Behúlová, Mária - Švec, P. - Čička, Roman: Nanoscaled Al-AlN composites consolidated by equal channel angular pressing (ECAP) of partially in situ nitrided Al powder. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Materials Science and Engineering A. Structural Materials. Properties, Microstructure and Processing. - ISSN 0921-5093. - Vol. 562 (2013), s. 190-195
 • Bednarcik, Jozef - Michallik, Stefan - Kolesár, Vladimír - Rütt, Uta - Franz, Hermann: In situ XRD studies of nanocrystallization of Fe-based metallic glass: a comparative study by reciprocal and direct space methods. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Physical Chemistry Chemical Physics. - ISSN 1463-9076. - Vol. 15, Iss. 22 (2013), s. 8470-8479
 • Benkovská, Jana - Stuchlíková, Ľubica - Búc, Dalibor - Čaplovič, Ľubomír: Electrical Characterization of 4H-SiC Schottky Diodes with RuWOx Schottky Contacts before and after Irradiation by Fast Electrons. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Physica Status Solidi (A)-Applications and Materials Science. - ISSN 1862-6300. - Vol. 209, Iss. 7 (2012), s. 1384-1389
 • Billik, P - Čaplovičová, M. - Turányi, T. - Čaplovič, Ľubomír - Horváth, B: Low-temperature mechanochemical-thermal synthesis of a-Al2O3 nanocrystals. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Materials Research Bulletin. - ISSN 0025-5408. - Vol. 46, Iss. 11 (2011), s. 2135-2140
 • Bošák, Ondrej - Kostka, Peter - Minárik, Stanislav - Trnovcová, Viera - Podolinčiaková, J. - Zavadil, Jiří: Influence of composition and preparation conditions on some physical properties of TeO2-Sb2O3-PbCl2 glasses. - P106/12/2384, APVV SK-CZ-195-11. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 377, Spec. iss (2013), s. 74-78
 • Čaplovičová, M. - Billik, Peter - Čaplovič, Ľubomír - Brezová, Vlasta - Tturáni, T. - Plesch, Gustav - Fejdi, P: On the true morphology of highly photoactive anatase TiO(2 )nanocrystals. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Applied catalysis B Environmental. - ISSN 0926-3373. - Vol. 117-118 (2012), s. 224-235
 • Černičková, Ivona - Priputen, Pavol - Liu, TianYing - Zemanová, A. - Illeková, Emília - Janičkovič, Dušan - Švec, P. - Kusý, Martin - Čaplovič, Ľubomír - Janovec, Jozef: Evolution of phases in Al-Pd-Co alloys. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. - ITMS 26220120014, Vega 2/0111/11. In: Intermetallics. - ISSN 0966-9795. - Vol. 19, Iss. 10 (2011), s. 1586-1593
 • Duszová, Annamária - Halgaš, Radoslav - Bľanda, Marek - Hvizdoš, Pavol - Lofaj, František - Dusza, Ján - Morgiel, Jerzy: Nanoindentation of WC-Co hardmetals. - 2/0122/12, ITMS: 262200120019, ITMS: 26220120035, ITMS: 26220120056, APVV 0520-10, APVV 004206, LPP 0174-07. In: Journal of the European Ceramic Society. - ISSN 0955-2219. - Vol. 33, Iss. 12 (2013), s. 2227-2232
 • Gömöry, Fedor - Šouc, Ján, Ing - Pardo, Enric - Seiler, Eugen - Soloviov, Mykola - Frolek, Ľubomír - Skarba, Michal - Konopka, Pavol - Pekarčíková, Marcela - Janovec, Jozef: AC Loss in Pancake Coil Made From 12 mm Wide REBCO Tape. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus, IEEE. In: IEEE Transactions on Applied Superconductivity. - ISSN 1051-8223. - Vol. 23, Iss. 3 (2013), [6] p.
 • Halgaš, Radoslav - Dusza, Ján - Kaiferová, Jana - Kovácsová, Lucia - Markovská, Neda: Nanoindentation testing of human enamel and dentin. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List. In: Ceramics - Silikáty. - ISSN 0862-5468. - Vol. 57, Iss. 2 (2013), s. 92-99
 • Hodúlová, Erika - Palcut, Marián - Lechovič, Emil - Šimeková, Beáta - Ulrich, Koloman: Kinetics of intermetallic phase formation at the interface of Sn-Ag-Cu-X (X = Bi, In) solders with Cu substrate. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Alloys and Compounds. - ISSN 0925-8388. - Vol. 509, Iss. 25 (2011), s. 7052-7059
 • Chaus, Alexander - Dománková, Mária: Precipitation of Secondary Carbides in M2 High-Speed Steel Modified with Titanium diboride. - Vega 1/0413/13. - registrovaný: Web of Science. In: Journal of Materials Engineering and Performance. - ISSN 1059-9495. - Vol. 22, Iss. 5 (2013), s. 1412-1420
 • Chaus, Alexander - Sojka, Jaroslav - Čaplovič, Ľubomír: Special features of the internal structure of globular graphite in high-strength cast iron. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Metal Science and Heat Treatment. - ISSN 0026-0673. - Vol. 55, Iss. 3-4 (2013), s. 175-180
 • Chriašteľová, Janka - Rízeková Trnková, Lýdia - Pocisková Dimová, Katarína - Ožvold, Milan: Reaction of Liquid Sn-Ag-Cu-Ce Solders with Solid Copper. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Electronic Materials. - ISSN 0361-5235. - Vol. 40, Iss. 9 (2011), s. 1956-1961
 • Jurči, P. - Hudáková, Mária: Diffusion Boronizing of H11 Hot Work Tool Steel. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Materials Engineering and Performance. - ISSN 1059-9495. - Vol. 20, Iss. 7 (2011), s. 1180-1187
 • Koleňák, Roman - Chachula, Michal - Šebo, Pavol - Koleňáková, Monika: Wettability and shear strength of active Sn2Ti solder on Al2O3 ceramics. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Soldering and Surface Mount Technology. - Bingley: Emerald Group Publishing. - ISSN 0954-0911. - Vol. 23, Iss. 4., 2011, s. 224-228
 • Kolesár, Vladimír - Priputen, Pavol - Bednarčík, J. - Černičková, Ivona - Svoboda, Michal - Drienovský, Marián - Janovec, Jozef: Evolution of phases in Al55Ni30Pd15 alloy at temperatures up to 600°C. - registrovaný: Master Journal List, Scopus. - ITMS 26220120014, 26220120048. In: Intermetallics. - ISSN 0966-9795. - Vol. 46 (2014), s. 141-146
 • Kubliha, Marián - Trnovcová, Viera - Labaš, Vladimír - Psota, Jozef - Pedlíková, Jitka - Podolinčiaková, J.: Electrical and dielectric properties of doped TeO2.PbCl2.PbF2 glasses, prepared in Au or Pt crucibles. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 13, No. 11-12 (2011), s. 1493-1497
 • Kubliha, Marián - Kostka, Peter - Trnovcová, Viera - Zavadil, Jiří - Bednarčik, J - Labaš, Vladimír - Pedlíková, Jitka - Dippel, A.CH. - Liermann, H.P. - Psota, J.: Local atomic structure and electrical properties of Ge20Se80-xTex (x = 0, 5, 10 and 15) glasses doped with Ho. - registrovaný: Master Journal List, Scopus. In: Journal of Alloys and Compounds. - ISSN 0925-8388. - Vol. 586 (2014), s. 308-313
 • Kuduzović, A - Poletti, M.C. - Sommitsch, C. - Dománková, Mária - Mitsche, S. - Kienreich, R.: Investigations into the delayed fracture susceptibility of 34CrNiMo6 steel and the opportunities for its application in ultra-high-strength bolts and fasteners. In: Materials Science and Engineering A. Structural Materials. Properties, Microstructure and Processing. - ISSN 0921-5093. - Vol. 590 (2014), s. 66-73
 • Kusý, Martin - Behúlová, Mária - Grgač, Peter: Influence of the thermal history of a particle during atomization on the morphology of carbides in a hypereutectic iron based alloy. - abstrakt článku uverejnený v zborníku ISMANAM 2011, str. 89. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Alloys and Compounds. - ISSN 0925-8388. - Vol. 536, Supp. 1 (2012), s. 541-545
 • Labaš, Vladimír - Poulain, Marcel - Kubliha, Marián - Minárik, Stanislav - Chaguetmi, Salem - Psota, Jozef - Trnovcová, Viera: Electrical and dielectric properties of glass system NaPO3-KHSO4. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 357, Iss. 11-13 (2011), s. 2371-2374
 • Labaš, Vladimír - Poulain, Marcel - Kubliha, Marián - Trnovcová, Viera - Goumeidane, F.: Electrical, dielectric and optical properties of Sb2O3-PbCl2-MoO3 glasses. - ECONET 21360NA, APVV-SK-CZ-195-11. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 377, Spec. iss (2013), s. 66-69
 • Lapin, Juraj - Pelachová, Tatiana - Dománková, Mária: Creep behaviour of a new air-hardenable intermetallic Ti-46Al-8Ta alloy. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Intermetallics. - ISSN 0966-9795. - Vol. 19, Iss. 6 (2011), s. 814-819
 • Mikula, M. - Grančič, B. - Drienovský, Marián - Satrapinskyy, L - Roch, Tomáš - Hájovská, B. - Gregor, M. - Pleceník, Tomáš - Čička, Roman - Pleceník, A. - Kúš, Peter: Thermal stability and high-temperature oxidation behavior of Si-Cr-N coatings with high content of silicon. - APVV 0520-10, ITMS 26240220002, ITMS 26220220004. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Surface & Coatings Technology. - ISSN 0257-8972. - Vol. 232 (2013), s. 349-356
 • Palcut, Marián - Knibbe, Ruth - Wiik, Kjel - Grande, Tor: Cation inter-diffusion between LaMnO3 and LaCoO3 materials. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Solid State Ionics. - ISSN 0167-27380167-2738. - Vol. 202 (2011), s. 6-13
 • Palcut, Marián - Priputen, Pavol - Kusý, Martin - Janovec, Jozef: Corrosion behaviour of Al-29at%Co alloy in aqueous NaCl. - ITMS: 26220120014, ITMS: 26220120048. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Corrosion Science. - ISSN 0010-938X. - Vol. 75 (2013), s. 461-466
 • Palcut, Marián - Mikkelsen, Lars - Neufeld, Kai - Chen, Ming - Knibbe, Ruth - Hendriksen, Peter V.: Efficient dual layer interconnect coating for high temperature electrochemical devices. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: International Journal of Hydrogen Energy. - ISSN 0360-3199. - Vol. 37, Iss. 19 (2012), s. 14501-14510
 • Palcut, Marián - Mikkelsen, Lars - Neufeld, Kai - Chen, Ming - Knibbe, Ruth - Hendriksen, Peter V.: Improved oxidation resistance of ferritic steels with LSM coating for high temperature electrochemical applications. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: International Journal of Hydrogen Energy. - ISSN 0360-3199. - Vol. 37, Iss. 9 (2012), s. 8087-8094
 • Pekarčíková, Marcela - Skarba, Michal - Konopka, Pavol - Janovec, Jozef - Solovyov, M. - Pardo, Enric - Gömöry, Fedor: Investigation of defects in functional layer of high temperature superconducting tapes. - ITMS 26220120014. In: Physica C-Superconductivity and its Applications. - ISSN 0921-4534. - Vol. 497 (2014), s. 24-29
 • Priputen, Pavol - Liu, TianYing - Černičková, Ivona - Janičkovič, Dušan - Kolesár, Vladimír - Janovec, Jozef: Experimental Study of Al-Co-Cu Phase Diagram in Temperature Range of 800-1050°C. - ITMS 26220120014, ITMS 26220120048, Vega 2/0111/11. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Phase Equilibria and Diffusion. - ISSN 1547-7037. - Vol. 34, Iss. 5 (2013), s. 425-429
 • Solovyov, M. - Pardo, Enric - Šouc, Ján, Ing - Gömöry, Fedor - Skarba, Michal - Konopka, Pavol - Pekarčíková, Marcela - Janovec, Jozef: Non-uniformity of coated conductor tapes. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Superconductor Science and Technology. - ISSN 0953-2048. - Vol. 26, Iss. 11 (2013), art.num. 115013
 • Trnovcová, Viera - Kubliha, Marián - Kokh, Alexander - Fedorov, P.P. - Zakalyukin, R.M.: Electrical properties of crystalline borates. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Russian Journal of Electrochemistry. - ISSN 1023-1935. - Vol. 47, Iss. 5 (2011), s. 531-536
 • Trnovcová, Viera - Fedorov, P.P. - Buchinskaya, Irina I. - Kubliha, Marián: Ionic Conductivity of Multicomponent Fluorite-Structured Fluorides. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Russian Journal of Electrochemistry. - ISSN 1023-1935. - Vol. 47, No. 6 (2011), s. 639-642
 • Trnovcová, Viera - Kubliha, Marián - Labaš, Vladimír - Kadlečíková, Magdaléna - Pedlíková, Jitka - Greguš, J. - Slabeycius, Juraj: Structure and Optical Properties of TeO(2)PbCl(2)PbF(2) Glasses Doped with Pr and Er, Prepared in Au or Pt Crucibles. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 14, No. 1-2 (2012), s. 77-83
 • Vančo, Ľubomír - Kadlečíková, Magdaléna - Breza, Juraj - Čaplovič, Ľubomír - Gregor, M.: Examining the Ground Layer of St. Anthony from Padua 19th Century Oil Painting by Raman Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy and X-ray Diffraction. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Applied Surface Science. - ISSN 0169-43320169-4332. - Vol. 264 (2013), s. 692-698
 • Zaprazny, Z. - Korytár, Dušan - Ac, V - Konopka, Pavol - Bielecki, J.: Phase contrast imaging of lightweight objects using microfocus X-ray source and high resolution CCD camera. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Instrumentation. - ISSN 1748-0221. - Vol. 7, Iss.3 (2012), s. 1-7
 • Zavadil, Jiří - Kubliha, Marián - Kostka, Peter - Iovu, M. - Labaš, Vladimír - Ivanova, Z.G.: Investigation of electrical and optical properties of Ge-Ga-As-S glasses doped with rare-earth ions. - APVV SK-CZ-195-11. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 377, Spec. iss (2013), s. 85-89
 • Béger, Miroslav - Jurči, Peter - Grgač, Peter - Mečiar, Svätopluk - Kusý, Martin - Horník, Jakub: CrxNy coatings prepared by magnetron sputtering method. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Kovové materiály. Metallic materials. - ISSN 0023-432X. - Vol. 51, Iss. 1 (2013), s. 1-10
 • Černičková, Ivona - Roščák, Lukáš - Ali, F. - Kusý, Martin - Scudino, S. - Čička, Roman - Drienovský, Marián - Priputen, Pavol - Janovec, Jozef: Influence of technological parameters on evolution of phases in Al-CMA composites prepared by powder metallurgy. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Kovové materiály. Metallic materials. - ISSN 0023-432X. - Vol. 50, Iss. 5 (2012), s. 327-334
 • Jurči, P. - Hudáková, Mária - Kusý, Martin: Nature of phases in boronized H11 hot work tool steel. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Kovové materiály. Metallic materials. - ISSN 0023-432X. - Vol. 50, Iss. 3 (2012), s. 177-184
 • Lapin, Juraj - Frkáňová, Katarína: Effect of processing routes on properties of plasma melted intermetallic Ti-Al-Ta ingots. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Kovové materiály. Metallic materials. - ISSN 0023-432X. - Vol. 49, Iss. 4 (2011), s. 243-251

 

Fotografie:

termonalyzator
Obr. 1: Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným spektrometrom  Netzsch STA 409CD

transmisny mikroskop
Obr. 2: Transmisný elektrónový mikroskop Philips (FEI) CM 300 s LaB6 katódou a digitálnoul kamerou GATAN SC 200 Orius

vysokorozlisovaci rastrovaci mikroskop
Obr. 3:  Vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop JEOL 7600F s analyzátormi EDX, WDX a EBSD