Prejsť na obsah
Výskum

BCD Lab - Body Conscious Design Laboratory
Fakulta architektúry STU

Katedra/ústav:      Ústavu interiéru a výstavníctva
Kontaktná osoba:  doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Kontakt:               02-5727 6215
e-mail:                  kotradyova@fa.stuba.sk
web stránka:         http://bcdlab.eu

Charakteristika:

BCD Lab je výskumné, vzdelávacie a vývojové pracovisko Fakulty architektúry pre dizajn s ohľadom na človeka (ang. Body Conscious Design Laboratory).Vykonáva výskum a odborné vzdelávanie v oblasti dizajnu. BCD Lab je združením interných pedagógov, výskumníkov a externých odborníkov z oblasti tvorby vnútorného prostredia, ergonómie, neuroergonómie, sociálnych vied, medicíny a neurovied, projektových manažérov a študentov doktorandského štúdia Fakulty architektúry STU v Bratislave.

BCD Lab tvorí interdisciplinárny tím, ktorý pozostáva z odborníkov skúmajúcich človeka a prostredie z rôznych perspektív. Tím pracoviska tvoria experti z oblasti dizajnu, architektúry, ergonómie, neuroergonómie, sociálnych vied a medicíny.

Aktivity:

Výskum a vývoj - Laboratórium vedie výskum v oblasti tém orientovaných na človeka, zdravie a civilizačných chorôb v súvislosti s obytným a pracovným prostredím. Medzi aktivity pracoviska patrí aj vývoj a testovanie nových, experimentálnych produktov a komerčných prototypov. Na vyhodnocovanie bude slúžiť simulator environmentálneho nastavenia na meranie a vyhodnocovanie objektivnych aj subjektivych paramterov komfortu alebo environmentálneho stresu, ktorý je v procese realizácie.

Konzultačno-poradenská činnosť - Medzi dôležité aktivity pracoviska BCD Lab patrí konzultačno-poradenská činnosť v oblasti dizajnu, ergonómie, tvorby zdravého obytného a pracovného interiéru.

Vzdelávacie aktivity - BCDLab ako pracovisko zriadené pri Fakulte architektúry STU poskytuje celoživotné vzdelávanie v oblasti dizajnu s ohľadom na človeka (Body conscious design) a interiérového dizajnu. Vyvíja vzdelávacie aktivity v podobe kurzov, seminárov, konferencií a workshopov.

 

Projekty: 

Projekt APVV APW-0469-11: Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb

Projekt riešený od roku 2012 sa zaoberá súvislosťami medzi interiérovým dizajnom a civilizačnými chorobami, presnejšie možnosťami ich prevencie a terapie prostredníctvom nastavenie prostredia, v ktorom trávime väčšinu svojho času.

Pasívny / sedavý spôsob života a environmentálny stres (teda stres spôsobený nevhodným prostredím) sú dve kľúčové príčiny, ktoré je možné interiérovým dizajnom priamo ovplyvniť. Zariadenie interiéru by malo človeku dávať možnosť pohybu, mať možnosť zaujať rôzne polohy pri práci aj odpočinku bez pocitu diskomfortu. Stres z umelého prostredia zase môže pomôcť zmierniť farby použité v interiéri, osvetlenie, výhľad a vizuálne spojenie s prírodným prostredím v exteriéri, vhodne zvolené materiály a zariadenia.

Podrobnejšie informácie a rady pre profesionálov – architektov, projektantov či dizajnérov, ako aj pre laikov, budú postupne pribúdať na tomto portáli . Pre lepšiu zrozumiteľnosť tu budú prezentované aj v podobe krátkych dokumentárnych filmov a tiež prostredníctvom interaktívnych aplikácií. Práve tá bude slúžiť na simulovanie rôznych nastavení prostredia s ohľadom na jeho vplyv na zdravotný stav.

Rovnako bude slúžiť užívateľom aj aplikácia na vyhodnotenie sedavosti životného štýlu spolu s odporúčaniami, ako mu predísť alebo ako zmierniť jeho následky.

_____

Projekt APVV-0594-12: Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri

Pri priamej interakcii človeka a jeho materiálneho prostredia v súčasnosti existuje množstvo zbytočného environmentálneho stresu a telesného diskomfortu kvôli nesprávnej voľbe materiálov bez ohľadov na potreby človeka. Preto je hlavnou náplňou projektu dôsledné preskúmanie tejto problematiky a ozrejmiť humanizačný potenciál domácich obnoviteľných surovín – predovšetkým dreva.

Pre implementovanie a aplikovanie týchto myšlienok budú vytvorené nové a modifikované materiály formou modifikovania povrchov (mechanicky, chemicky, biologicky) alebo tvorbou nových- prevažne sendvičových skladieb, kde sa bude optimalizovať užívateľský komfort prostredníctvom vrstvenia. Ich koncepcia sa bude odvíjať od výsledkov preskúmania kontaktu/interakcie medzi človekom a kontaktovaným prvkom všetkými zmyslami so zvláštnym dôrazom na haptickú a somatickú interakciu. Novovzniknuté materiály budú vytvorené experimentálne a následne testované pomocou laboratórnych skúšok a testov. Bude tak kombinovaná exaktná objektívna forma kvantitatívneho výskumu – pomocou merateľných parametrov a v kombinácii so subjektívnym testovaním komfortu pri kontakte s materiálom na skupinách respondentov. Výsledky výskumu budú ďalším podnetom pre tvorcov interiérových prvkov ale aj laickú verejnosť a budú relevantné predovšetkým pri tvorbe sedacieho a odpočinkového nábytku, kde je kontakt najbezprostrednejší.

Projekt nadväzuje na výskum "Interakzion von Holz und Mensch" riešený v rokoch 2011-2012 v spolupráci s Institut für Holztechnologie na BOKU Viedeň a bude riešený v rokoch 2013 až 2017.

_____

 

Publikácie:

Veronika Kotradyová a kolektív: Dizajn s ohľadom na človeka - humanizácia mikroprostredia, 2013

Veronika Kotradyová, Alfred Teischinger: Komfort v mikroprostredí (vedecká monografia)

Táto publikácia obsahuje komplexný pohľad na problematiku komfortu (resp. Well -being z angl.) a navrhovania mikroprostredia s ohľadom na človeka. Je vyústením výskumov uskutočnených za posledných 7 rokov v rámci zahraničných stáží a domácich grantov.

 

Podujatia:

INTERIÉR 2013, VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

26-27.SEPTEMBER 2013, FAKULTA ARCHITEKTÚRY, STU BR ATISL AVA

 

Fotografie:

suvislosti medzi prostredim a chorobami
Obr. 1: Schéma súvislostí medzi prostredím a ochoreniami

znizovanie environmentalneho stresu
Obr. 2: Vplyv znižovania environmentálneho stresu