Prejsť na obsah
Výskum

Audio laboratórium slúži pre analýzu a spracovanie audio signálov. Jeho priestor a infraštruktúra slúži potrebám spracovanie rečových a audiosignálov. V rámci projektov sa tu vytvára zázemie pre vysokokvalitnú TTS (text-do-reči) syntézu založenú na rečových databázach vysokej kvality. Rovnako sa v laboratóriu robí výskum v oblasti modifikácie prozódie a emócií reči, rozpoznávania reči a psychoakustických meraní zameraných najmä na rozpoznávanie reči a syntézu rečových signálov. Laboratórium je čiastočne akusticky utlmené. Obsahuje techniku potrebnú na nahrávanie, analýzu  a digitálne spracovanie audio a rečových signálov.

Hlavným zameraním laboratória je nahrávanie vysokokvalitných korpusových databáz a databáz pre meranie a priebeh prozodických parametrov reči a v nahrávaní doménovo orientovaných korpusových databáz pre TTS systémy, s možnosťami rozšírenia na viacjazykové databázy, ako aj v  nahrávaní doménovo orientovaných sínusoidálnych databáz pre TTS systémy a systémy rozpoznávania reči a identifikácie hlasu. Laboratórium sa ďalej používa vo výskume v oblasti modifikácie prozódie v slovenskej reči a v štatistickom meraní a vyhodnotení priebehu prozódie vo vetách a vo výskume v oblasti modifikácie emócií v slovenskej reči, vo výskume metód kódovania a kompresie rečových signálov nízkymi prenosovými rýchlosťami za využitia TTS syntézy pre mobilné zariadenia používajúce TTS, v analýze konverzie hlasu rečníka a vo výskume rozpoznávania reči a psychoakustiky v oblasti rečových signálov.

Laboratórium a programové systémy sa zároveň využíva aj pri pedagogickej činnosti na Ústave telekomunikácií pre študentov v rámci práce na svojich diplomových, tímových a bakalárskych prácach, ako aj pre študentov ktorí sú poslucháčmi na predmetoch Číslicové spracovanie reči a Číslicové spracovanie signálov.