Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

1.12.2014
je uzávierka podávania žiadostí na jedno ročné doktorandské alebo postgraduálne štúdium financované cez BAYHOST v akademickom roku 2015/2016 na Bavorských univerzitách. Štipendium si možno 2 krát predĺžiť až na 3 roky.  V prípade otázok kontaktujte info@bayhost.de.

30.11.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci programu CEEPUS na mobility mimo sietí, tzv. "freemover". Mobilita sa môže realizovať v týchto štátoch: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a na Univerzite v Prištine, Kosovo. 
Dĺžka mobility je v prípade študijných pobytov 3 až 10 mesiacov, v prípade pobytov spojených s vypracovaním záverečnej práce 1 až 2 mesiace. Podmienkou štipendia je ukončenie minimálne 2 semestrov štúdia v čase nástupu na mobilitu. 

31.10.2014

je uzávierka podávania žiadostí o doktorandské štipendium na Charles Sturt University v Austrálii určené pre študentov na postgraduálnej úrovni. Viac v letáčiku. (24.9.2014. T.Ž.)

31.10.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v letnom semestri akademického roka 2014/2015. Štipendium sa neposkytuje študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium). 

31.10.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci programu CEEPUS na mobility v letnom semestri 2014/2015 v rámci schválených sietí. Mobilita sa môže realizovať v týchto štátoch: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a na Univerzite v Prištine, Kosovo. Dĺžka mobility je v prípade študijných pobytov 3 až 10 mesiacov, v prípade pobytov spojených s vypracovaním záverečnej práce 1 až 2 mesiace. Podmienkou štipendia je ukončenie minimálne 2 semestrov štúdia v čase nástupu na mobilitu. 

20.10.2014
je uzávierka podávania prihlášok na 4 až 12 mesačný stážový pobyt v Strasbourgu v oblasti Java-web developer, ktorú vyhlásil európsky ombudsman na účely výpomoci pri vývoji intranetových a extranetových stránok ombudsmana. Stážista bude platený. (22.9.2014 T.Ž.)

15.10.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá programu Akcia Rakúsko-Slovensko. Štipendiá sú určené pre študentov: 
- inžinierskeho štúdia, ktorí chcú pracovať na svojej diplomovej práci. Dĺžka pobytu je 1 až 3 mesiace. Program hradí štipendium 800 EUR/mesiac a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
- doktorandského štúdia. Dĺžka pobytu je 3 až 6 mesiacov. Program hradí štipendium 940 EUR/mesiac a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

13.10.2014
je uzávierka podávania návrhov programu REXUS/BEXUS (Rocket and Balloon EXperiments for University Students) na návrhy a realizácie sondážnych rakiet a stratosférických balónov vyvinutých vysokoškolskými študentmi.
Balóny a rakety budú vypustené z vesmírneho centra Esrange pri meste Kiruna, Švédsko, na jeseň 2015 a na jar 2016.  

1.10.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na krátkodobé výskumné pobyty realizované v období február - máj 2015 cez Wallonie-Bruxelles International (WBI). Štipendium je určené pre doktorandov a post-doktorandov so záujmom realizovať doktorandskú alebo post-doktorandskú špecializáciu alebo výskumný pobyt na jednej z univerzít regiónu Wallonie-Bruxelles, ktoré sú uznané alebo podporované Francúzskym spoločenstvom Belgicka. Dlžka pobytu je 1 až 3 mesiace. Podrobnosti

15.9.2014
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou Canon Foundation. Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Dĺžka štipendia je minimálne 3, maximálne 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500 do 27 500 EUR/rok. Podrobnosti

Od 1.9. do 1.11.2014
možno podávať žiadosti o štipendiá Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung. Štipendium 900 €/mesiac je udeľované na 2,5 roka magisterského štúdia študentov ekonómie, prírodných vied, techniky a inžinierstva a riadenia turistiky a na 4,5-mesačný stážový pobyt v nemeckej firme.  Uchádzači musia mať ukončené bakalárske vzdelanie (resp. byť v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia) a musia hovoriť plynule nemecky a anglicky.

15.6.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci programu CEEPUS na mobility v zimnom semestri 2014/2015 v rámci schválených sietí. Mobilita sa môže realizovať v týctho štátoch: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a na Univerzite v Prištine, Kosovo. Dĺžka mobility je v prípade študijných pobytov 3 až 10 mesiacov, v prípade pobytov spojených s vypracovaním záverečnej práce 1 až 2 mesiace. Podmienkou štipendia je ukončenie minimálne 2 semestrov štúdia v čase nástupu na mobilitu. 

1.5.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na krátkodobé výskumné pobyty realizovaných v období október 2014 až január 2015 cez Wallonie-Bruxelles International (WBI). Štipendium je určené pre doktorandov a post-doktorandov so záujmom realizovať doktorandskú alebo post-doktorandskú špecializáciu alebo výskumný pobyt na jednej z univerzít regiónu Wallonie-Bruxelles, ktoré sú uznané alebo podporované Francúzskym spoločenstvom Belgicka. Dlžka pobytu je 1 až 3 mesiace. Podrobnosti.

30.4.2014
je uzávierka podávania prihlášok na týždňový letný kurz na Ochanomizu University v Japonsku. Štipendium 80 000 JPY dostane 30 z 90 uchádzačov o letný kurz. Podrobnosti a program letného kurzu.

30.4.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v akademickom roku 2014/2015. Dĺžka pobytu pre študentov inžinierskeho štúdia je 1 až 2 semestre, dĺžka pobytu doktorandov je 1 až 12 mesiacov. Štipendium sa neposkytuje študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium).

27.4.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Francúzskeho veľvyslanectva v SR v spolupráci s francúzskou skupinou COLAS (Cesty Nitra a Inžinierske stavby Košice). Ide o štipendium na druhý rok inžinierskeho štúdia vo Francúzsku so zameraním na inžinierske stavby. Uchádzači by mali ovládať francúzsky jazyk minimálne na úrovni B2.  Súčasťou štipendijného pobytu je povinná prax vo firme COLAS. Podrobnosti.

15.4.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá programu Professional Internship Slovensko-americkej nadácie (Slovak-American Foundation). Štipendiá sú určené študentom a čerstvým absolventom ekonómie a techniky (20.000 USD na dobu do 12 mesiacov v USA).

1.4.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium švajčiarsko-slovenského štipendijného fondu Sciex na výskumný pobyt doktorandov a postdoktorandov. Pobyt trvá minimálne 6 a maximálne 13 mesiacov. Náklady pokrývané štipendiom: mzda štipendistu 50 000 CHF ročne (doktorand počas mesiacov 1-12), 55 000 CHF (počas 13. mesiaca), 80 000 CHF (postdoktorand), sociálne odvody hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany), dalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. 2 500 CHF; preplácané krátkodobé pobyty školiteľov štipendistu: max. 2 500 CHF za pobyt. Podrobnosti

15.3.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá programu Akcia Rakúsko-Slovensko. Štipendiá sú určené pre študentov: 
- inžinierskeho štúdia, ktorí chcú pracovať na svojej diplomovej práci. Dĺžka pobytu je 1 až 3 mesiace. Program hradí štipendium 800 EUR/mesiac a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
- doktorandského štúdia. Dĺžka pobytu je 3 až 6 mesiacov. Program hradí štipendium 940 EUR/mesiac a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

6.3.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na 3- až 5-mesačný študijný pobyt v Egypte. Štipendium je určené pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 60 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium 500 L.E. (cca. 70 EUR). 

6.3.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na 3 až 5-mesačný výskumný pobyt v Egypte. Štipendium je určené pre študentov doktorandského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 120 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium 600 L.E. (cca. 83 EUR). 

1.3.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na výskumné pobyty realizovaných v akademickom roku 2014/2015 cez Wallonie-Bruxelles International (WBI). Štipendium je určené pre doktorandov a post-doktorandov so záujmom realizovať doktorandskú alebo post-doktorandskú špecializáciu alebo výskumný pobyt na jednej z univerzít regiónu Wallonie-Bruxelles, ktoré sú uznané alebo podporované Francúzskym spoločenstvom Belgicka. Dĺžka pobytu je minimálne 1 rok s možnosťou predĺženia. Podrobnosti.

28.2.2014
je uzávierka podávania prihlášok študentov všetkých fakúlt STU na zahraničné štipendijné pobyty v akademickom roku 2014/2015 na vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie v štátoch Európskej únie cez program Erasmus+Podrobnosti.

20.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na študijný pobyt v Chorvátsku. Štipendium je určené pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje bezplatné štúdium, mesačné štipendium 1 300 kn, ktoré pokrýva náklady na ubytovanie v študentských domovoch, stravovanie v študentských jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej doprave. Dĺžka pobytu je minimálne 4 mesiace.

20.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na výskumný alebo študijný pobyt v Chorvátsku. Štipendium je určené pre doktorandov. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje bezplatné štúdium, mesačné štipendium 1 500 kn, ktoré pokrýva náklady na ubytovanie v študentských domovoch, stravovanie v študentských jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej doprave. Dĺžka pobytu je minimálne 1 mesiac. 

14.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendijné pobyty Programu A KUSEP na Kanazawa University. Štúdium je zamerané na japonský jazyk a kultúru. Príručka k štipendiu. Uchádzači musia doručiť vyplnenú prihlášku na Útvar medzinárodných vzťahov Rektorátu STU. 

13.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt v Českej republike. Štipendium je určené pre študentov inžinierskeho štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje štipendium 9 000 CZK. 

13.2.2014

je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt v Českej republike. Štipendium je určené pre študentov doktorandského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje štipendium 9 500 CZK. 

6.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na ročný štipendijný pobyt v Číne pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu (100 USD/mesiac počas bakalárskeho štúdia, 150 USD/mesiac počas inžinierskeho štúdia, 200 USD/mesiac počas doktorandského štúdia). Prijímajúca strana hradí: štipendium od 800 do 1 400 jüanov/mesiac a zdravotné zabezpečenie. Šipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály.

4.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na 5- až 10-mesačný študijný pobyt v Bulharsku. Štipendium je určené pre študentov prvého (ukončené minimálne 2 semestre) a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 100 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 leva/mesiac). 

4.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na 1 až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt v Bulharsku. Štipendium je určené pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov a učiteľov vysokej školy. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 120 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 leva/mesiac). 

1.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium Hooker-Kubik Endowment na výskumný alebo študijný pobyt realizovaný od 1.6.2014 do 31.12.2014 na University of South Alabama. Štipendium je prednostne určené pre doktorandov. Výška štipendia je 5 000 USD. 

1.2.2014
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na krátkodobé výskumné pobyty realizované v období jún - september 2014 cez Wallonie-Bruxelles International (WBI). Štipendium je určené pre doktorandov a post-doktorandov so záujmom realizovať doktorandskú alebo post-doktorandskú špecializáciu alebo výskumný pobyt na jednej z univerzít regiónu Wallonie-Bruxelles, ktoré sú uznané alebo podporované Francúzskym spoločenstvom Belgicka. Dĺžka pobytu je 1 až 3 mesiace. Podrobnosti.

31.1.2014

je uzávierka podávania žiadostí o štipendium Outgoing Scholarship v rámci Vyšehradského fondu do krajín Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Kosovo, Macedónia, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina. 

10.1.2014

je uzávierka podávania žiadostí na 1-ročné štipendijné stáže v japonských firmách v období od septembra 2014 do augusta 2015 v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. V  rámci programu študenti absolvujú seminár o Japonsku, 4-mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8-mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Výška štipendia je 1 900 000 YEN. Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare medzinárodných vzťahov Rektorátu STU. 

Vždy prvý týždeň v mesiaci

je uzávierka podávania prihlášok o štipendium Nadace pro rozvoj vzdělání. Štipendium je pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia vysokých škôl v ČR a SR, ktorí idú na Erasmus alebo iný krátkodobý študijný program. Uprednostnení sú študenti technických odborov. 

5 mesiacov pred plánovaným začatím pobytu
je uzávierka podávania žiadostí o CIMO Fellowship na 3- až 12-mesačný pobyt vo Fínsku. Štipendium je určené pre študentov doktorandského štúdia. Výška štipendia je 900-1 200 EUR/mesiac.