Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

19.12.2013
je uzávierka prihlasovania sa na 18-mesačný stážový pobyt. Realizácia pobytu začne 1.7.2014 a bude prebiehať v USA, Španielsku, ČR a v Nemecku. Vítaní sú záujemcovia z oblasti strojárstva so zameraním na spracovanie kovov/tvarovanie za studena, ktorí už absolvovali študijný alebo stážový pobyt v zahraničí a majú minimálne 6 mesačnú prax v oblasti automobilového priemyslu. Podrobnejšie informácie a kontakt.

Prvý týždeň v mesiaci

je uzávierka pre podávanie prihlášok o štipendium Nadace pro rozvoj vzděláni. Štipendium je pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia vysokých škôl v ČR a SR, ktorí idú na Erasmus alebo iný krátkodobý študijný program. Uprednostnení sú študenti technických odborov.

1.12.2013
je uzávierka podávania žiadostí o financovanie jedno ročného doktorandského alebo postgraduálneho štúdia štipendiom BAYHOST v akademickom roku 2014/2015 na Bavorských univerzitách. Štipendium možno 2 krát predĺžiť až na 3 roky.  Plagát.  V prípade otázok kontaktujte doeppe@bayhost.de or info@bayhost.de. (T.Ž. 7.8.2013)

7.11.2013

je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na základe bilaterálnej dohody medzi Izraelom a Slovenskou republikou na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt. Štipendium je určené pre študentov inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. (7.8.2013)

31.10.2013

je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v letnom semestri akademického roka 2013/2014. Štipendium sa neposkytuje študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium). (S.S. 26.11.2012)

31.10.2013
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci programu CEEPUS na mobility v letnom semestri. Mobilita sa môže realizovať v krajinách: Albánsko, Bosna a Hercogovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a na Univerzite v Prištine, Kosovo. Podmienkou štipendia je ukončenie minimálne 2 semestrov štúdia v čase nástupu na mobilitu.

15.10.2013

je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá programu Akcia Rakúsko-Slovensko. Štipendiá sú určené pre študentov:
- inžinierskeho štúdia, ktorí chcú pracovať na svojej diplomovej práci. Dĺžka pobytu je 1-3 mesiace. Program hradí štipendium 800 EUR/mesiac a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
-
doktorandského štúdia, ktorí chcú pracovať na svojej dizertačnej práci. Dĺžka pobytu je 3-6 mesiacov. Program hradí 940 EUR/mesiac cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

15.10.2013
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Slovensko-Americkej nadácie Slovak-American Foundation na 1. Professional Intership Program - pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov so štipendiom do $30,000 USD v možnosťou pobytu až na 12 mesiacov a 2. Research Scholar - pre profesorov a vedeckých pracovníkov so štipendiom do $60,000 USD až na 12 mesiacov. (9.8.2013, T.Ž)

11.10.2013
je uzávierka prihlášok o štipendiá Go8 Australia  (každé v sume 20.000 AUD) pre mladých výskumníkov z Európy, aby mohli 6 mesiacov pracovať na univerzitách Go8. Prihlásiť sa môžu výskumníci z Litvi, Lotyšska, Estónska, Poľska, Maďarska, ČR, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Ruska a Chorvátska. (T.Ž. 7.8.2013)

15.9. 2013

je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Dĺžka štipendia je minimálne 3 mesiace maximálne 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500,- do 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti. (18.10.2012)

Od 1.9. do 1.11.2013

možno podávať žiadosti o štipendiá Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung. Štipendiá sú udelované na 2,5 roka magisterského štúdia na univerzite v Kolíne nad Rýnom, na Nemeckej športovej vysokej škole a na RWTH v Aachene. Podpora je garantovaná v spolupráci s nadáciou Roberta Boscha. Uchádzači musia mať ukončené bakalárske vzdelanie (resp. byť v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia), a musia hovoriť plynule nemecky a anglicky. (11.10.2012, T.Ž.)

30. 8. 2013
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Mexickej vlády pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Štipendiá zahŕňajú študijné a výskumné pobyty, špecializačné pobyty a absolvovanie celého štúdia 2. a 3. stupňa. Nástup na pobyt je od akademického roku 2014/2015. Zoznam mexických univerzít zahrnutých do výzvy a špecifické podmienky týchto inštitúcií: http://amexcid.mx/index.php/component/content/article/1416  
a) Postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt (1-12 mesiacov)  
b) 3-6 mesačný pobyt pre študentov na 1. stupni VŠ štúdia  
c) celé štúdium 2. stupňa VŠ štúdia    
d) celé doktorandské štúdium   
e) ročný špecializačný pobyt   
f) ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štipendií a podávania prihlášky kontaktujte Mgr. Silviu Puškárovú silvia.puskarova@saia.sk, tel: 02 59 30 47 21.

30.6.2013
je uzávierka podávania žiadostí o vládne štipendiá na štúdium na Tianjin University v Číne na 6 a viac mesiacov. Viac o štipendiu a adresa na on-line prihlašku. Please feel free to contact Ms. Ning Gao at ies@tju.edu.cn if you want to apply to Tianjin University.

15.6.2013

je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci programu CEEPUS na mobility v zimnom semestri. Mobilita sa môže realizovať v krajinách: Albánsko, Bosna a Hercogovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a na Univerzite v Prištine, Kosovo. Podmienkou štipendia je ukončenie minimálne 2 semestrov štúdia v čase nástupu na mobilitu.

30.5.2013
je uzávierka na podávanie prihlášok na letnú školu na Ochanomizu University v Japonsku zameranej na nasledovné témy: 1. Contemporary Perspectives on Social Policy, Education, Family and Development, 2. Latest Topics in Natural Sciences and Contribution of Japan,  3. Globalized Aesthetics: An Introduction to Cross-Cultural Developments in Contemporary Art, Architecture, and Literature. Študenti STU nemusia platiť registračný poplatok. Prijimajúca univerzita poskytne 10 študentom štipendium vo výške 80 000 jenov/pobyt. Prihlášku treba poslat do 30.5.2013. Popis tém. Prehľad nákladov.

10.5.2013
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Nadácie SPP na letné školy, študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty realizované počas zimného semestra 2013/2014 v Európe a v Turecku. Podrobnosti. (S.S. 11.10.2012)

30.4.2013
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v akademickom roku 2013/2014. Dĺžka pobytu pre študentov inžinierskeho štúdia je 1 až 2 semestre, dĺžka pobytu doktorandov je 1-12 mesiacov. Štipendium sa neposkytuje študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium). (S.S. 12.9.2012)

15.4.2013
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Slovak American Foundation. Professional Internship Program je pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov. Štipendium je na šesť mesiacov alebo na celý rok v USA. (T.Ž. 18.2.2013)

15.4.2013
je uzávierka podávania žiadostí o grantový program Nadácie Tatra banky "Študenti do sveta" na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže a výskumné pobyty na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. (T.Ž. 18.2.2013)

1.4.2013
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium švajčiarsko-slovenského štipendijného fondu Sciex na výskumný pobyt doktorandov a postdoktorandov. Pobyt trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi) a 24 (doktorandi) mesiacov. Náklady pokrývané štipendiom: mzda štipendistu: CHF 50 000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12); CHF 55 000.- (doktorand počas mesiacov 13 - 24); CHF 80 000.- (postdoktorand), sociálne odvody hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany), dalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2 500.-; preplácané krátkodobé pobyty školiteľov štipendistu: max. CHF 2 500.- za pobyt. Podrobnosti. (S.S.05.02.2013)

15.3.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá programu Akcia Rakúsko-Slovensko. Štipendiá sú určené pre študentov:
- inžinierskeho štúdia, ktorí chcú pracovať na svojej diplomovej práci. Dĺžka pobytu je 1-3 mesiace. Program hradí štipendium 800 EUR/mesiac a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
-
doktorandského štúdia, ktorí chcú pracovať na svojej dizertačnej práci. Dĺžka pobytu je 3-6 mesiacov. Program hradí štipendium 940 EUR/mesiac a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
- všetkých stupňov štúdia na letné jazkyové kurzy. Dĺžka kurzu je maximálne 1 mesiac. Program hradí štipendium vo výške 115 EUR/týždeň, náklady na jazykový kurz a ubytovanie.

28.2.2013
je uzávierka podávania prihlášok študentov všetkých fakúlt STU na zahraničné štipendijné pobyty v akademickom roku 2013/2014 na vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie v štátoch Európskej únie cez program Erasmus. Podrobnosti.

28.2.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium študijný pobyt v Chorvátsku. Štipendium je určené pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje bezplatné štúdium, mesačné štipendium 1300 kn, ktoré pokrýva náklady na ubytovanie v študentských domovoch, stravovanie v študentských jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej doprave. Dlžka pobytu je minimálne 4 mesiace. (S.S.12.9.2012)

28.2.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium výskumný pobyt v Chorvátsku. Štipendium je určené pre doktorandov. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje bezplatné štúdium, mesačné štipendium 1500 kn, ktoré pokrýva náklady na ubytovanie v študentských domovoch, stravovanie v študentských jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej doprave. Dlžka pobytu je minimálne 1 mesiac. (S.S. 12.9.2012)

21.2.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 3-10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt v Českej republike. Štipendium je určené pre študentov inžinierskeho štúdia a doktorandov. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje štipendium (9 000 CZK študentom, 9 500 CZK doktorandom), možnosti ubytovania a stravovania vo vysokoškolských zariadeniach za úhradu za rovnakých podmienok, ako majú domáci študenti. (S.S.12.9.2012)

20.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty Programu A KUSEP na Kanazawa University. Štúdium je zamerané na japonský jazyk a kultúru. Výška štipendia je 80 000 yen/mesačne. Uchádzači doručia vyplnenú prihlášku na Útvar pre zahraničné vzťahy rektorátu. (20.12.2012, S.S.)

14.2.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 3 až 6 mesačný výskumný pobyt v Belgicku. Štipendium je určené pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov a učiteľov vysokej školy do 35 rokov. MŠVVaŠ hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana hradí: štipendium 740 EUR/mesiac, jednorazový príspevok 125 € na výdavky spojené s pobytom a zdravotné poistenie. (S.S.12.9.2012)

8.2.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na ročný štipendijný pobyt v Číne pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu (100 USD/mes. počas bakalárskeho štúdia, 150 USD/mes. počas magisterského štúdia, 200 USD/mes. počas doktorandského štúdia). Prijímajúca strana hradí: štipendium od 800 do 1 400 jüanov/mes. a zdravotné zabezpečenie. Šipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály. (S.S. 12.9.2012)

1.2.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 5 až 10 mesačný študijný pobyt v Bulharsku. Štipendium je určené pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 100 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 leva/mes.). (S.S.12.9.2012)

1.2.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 1 až 10 mesačný postgraduálny a výskumný pobyt v Bulharsku. Štipendium je určené pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov a učiteľov vysokej školy. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 120 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 leva/mes.). (S.S.12.9.2012)

31.1.2013
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium fínskej vlády na 3 až 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt. Štipendium vo výške 1200 EUR/mesiac je určené iba pre doktorandov. (S.S.12.9.2012)

31.1.2013
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium "Outgoing Scholarship" v rámci Vyšehradského fondu do krajín Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Kosovo, Macedónia, Moldavsko, Čierna hora, Srbsko a Ukrajina. Výška štipendia je 2500 EUR/semester. (S.S. 12.9.2012)

20.1.2013
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže v japonských firmách v období od septembra 2012 do augusta 2013 v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. V  rámci programu študenti absolvujú seminár o Japonsku, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Výška štipendia je 2 000 000 YEN. Jazykový kurz a ubytovanie sú bezplatné. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2012. Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č. d. B325 do 11.1.2013. Tento termín treba dodržať, aby bol čas odoslať prihlášky so sprievodným listom. STU má každý rok schválené žiadosti. Často kladené otázky.

15.1.2013
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijný výskumný pobyt študentov, financovaný japonskou vládou, na partnerskej univerzite STU Ochanomizu University v Japonsku. Materiály prihlášky požadované japonskou stranou treba ododvzdať na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu najneskôr do 15.1.2013. 1. Application for Research Student Scholarship 2013. 2. Field of Study and Study Program. 3. Supervisor Application Form. 4. Guidelines to Japanesse Government Scholarschip. (T.Ž. 15.12.2012)