Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

30.11.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiáCEEPUSpre študentov a doktorandov, ktorých domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS (freemover) a ktorí plánujú vycestovať v letnom semestri akademického roku 2011/2012 a Podrobnosti. (S.S. 18.9.2011)

15. 11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o študijné štipendiá DAAD pre študentov posledného ročníka bakalárskeho štúdia, absolventov bakalárskeho štúdia, študentov posledného ročníka vysokých škôl a absolventov vysokých škôl. Štipendium nie je určené pre doktorandov. Štipendium sa udeľuje na jeden akademický rok, v prípade úspešných výsledkov prvého roka štúdia je možnosť získať štipendium na ukončenie celého štúdia. Štipendium zahŕňa: 750 EUR/mesiac, cestovné, príplatok k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu. Podrobnosti. (S.S. 18.9.2011)

15. 11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty, ktoré sa budú realizovať v termíne 1. 6. 2012 - 31. 1. 2013. Štipendium sa poskytuje na 1 až 6 mesiacov a zahŕňa grant vo výške 750 - 1 000 EUR/mesiac, cestovné a príplatok k poisteniu. Podrobnosti(S.S. 18.9.2011)

15. 11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty, ktoré sa budú realizovať v termíne 1. 10. 2012 - 31. 7. 2013. Štipendium sa poskytuje na 7 až 10 mesiacov a zahŕňa grant vo výške 750 - 1 000 EUR/mesiac, cestovné a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu. Podrobnosti(S.S. 18.9.2011)

15. 11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD na celé doktorandské štúdium. Štipendium zahŕňa grant vo výške 750 eur/mesiac, cestovné a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu. Podrobnosti(S.S. 18.9.2011)

4.11.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá do Izraela pre študentov inžinierskeho štúdia a  doktorandov na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt. Podrobnosti. (S.S. 18.9.2011)

1.11.2011
je uzávierka podávania žiadostí o 2,5 ročné štipendiá Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung na magisterské štúdium na RWTH v Aachene alebo na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Uchádzači musia mať ukončené bakalárske vzdelanie (resp. byť v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia), hovoriť plynule nemecky a anglicky. Štipendium zahŕňa grant vo výške 850-900 EUR/mesiac, cestovný príplatok 150-250 EUR/mesiac, príplatok na laptop 700 EUR, zdravotné a úrazové poistenie. (10.10.2011, S.S.)

31.10.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať v letnom semestri akademického roku 2011/2012. (T.Ž. 4.4.2011)

31.10.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá CEEPUS pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať v letnom semestri akademického roku 2011/2012. Podrobnosti. (S.S. 18.9.2011)

29.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium švajčiarskej vlády ESKAS. Štipendium je určené pre študentov inžinierskeho štúdia, doktorandov a výskumných pracovníkov. Štipendium vo výške 1920 CHF/mesiac sa prideľuje na dobu 9 mesiacov. Podrobnosti. (10.5.2011, S.S.)

21.10.2011
je uzávierka podávania prihlášok na Go8 European Felloships. Group of Eight (Go8) Austrália ponúka 8 štipendií pre mladých výskumných pracovníkov z Litvy, Estónska, Lotyšska, Poľska, Maďarska, ČR, SR, Rumunska, Bulharska, Ruska a Chorvátska. Výskumný pracovník môže pracovať na niektorej z univerzít Go8 na dobu 6 mesiacov so štipendiom 20.000 AUD, pričom sa predpokladá, že po návrate domov bude naďalej spolupracovať s univerzitou.
Viac o štipendiu a rihláška:http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships (T.Ž.17.8.2011)

15.10.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko
-
výskumné pobyty doktorandov 1 - 4 mesiace
- výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 - 6 mesiacov
- krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov 1 - 3 dni
- pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 - 3 mesiace. (T.Ž. 6.9.2011)

15.10.2011
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Slovensko-Americkej nadácie na 1.Professional Intership Program pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov so štipendiom do $30,000 USD v možnosťou pobytu až na 12 mesiacov a 2. Research Scholar pre profesorov a vedeckých pracovníkov so štipendiom do $60,000 USD až na 12 mesiacov. Oznámenia o výsledkoch výberu budú 15.12.2011, pobyt sa začne na jar 2012. (T.Ž. 5.9.2011)

7.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre doktorandov a výskumných pracovníkov na 1-12 mesačný výskumný pobyt. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo výške 5-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City (8 973 pesos), zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu, vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku štipendijného pobytu a spiatočná cesta do Mexico City na konci štipendijného pobytu. O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Podrobnosti. (16.8.2011, S.S.)

7.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre študentov 1., 2. stupňa štúdia a doktorandov na jednosemestrálny pobyt. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo výške 4-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City pre študijný pobyt na 1. a 2. stupni štúdia (7 178,40 pesos), vo výške 5-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City pre študijný pobyt na 3. stupni štúdia (8 973,00 pesos), zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu, vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu. O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Podrobnosti. (16.8.2011, S.S.)

7.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre študentov doktorandského štúdia na ročný pobyt s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo výške 5-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City (8 973 pesos), zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu, vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu. O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Podrobnosti . (16.8.2011, S.S.)

7.10.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre študentov 2. stupňa štúdia na ročný pobyt s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo výške 4-násobku minimálnej mzdy v hlavnom meste Mexico City (7 178,40 pesos), zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu, vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu. O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Podrobnosti . (16.8.2011, S.S.)

15.9. 2011
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Dĺžka štipendia je minimálne 3 mesiace maximálne 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500,- do 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti a prihláška sú dostupné na http://www.canonfoundation.org/  (23.6.2011, T.Ž.)

1.9. až 1.11.2011
možno zasielať žiadosti o Mummertovo štipendium - Mummert-Scholarship Program. Štipendium sponzoruje 2,5 ročné štúdium inžinierskeho stupňa v Nemecku, 4-5 mesačnú stáž vo firme a štipendisti sa stávajú členmi Management Development Program. (2.4.2011, T.Ž.)

15.6.2011
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá na celé magisterské štúdium (v angličtine) na Chinese Culture University. Čínska kultúrna univerzita ponúka občanom Slovenskej republiky 2 miesta na celé magisterské štúdium v angličtine v ôsmich oblastiach. Štipendium zahŕňa odpustenie školného (2 250 eur ročne). V prípade, ak sa študent rozhodne pracovať ako odborný asistent na univerzite, bude mu vyplácaných 5 000 - 7 000 NTD mesačne. Všetky ostatné náklady si študent musí hradiť sám.
Žiadosť o štipendium: http://www.pccu.edu.tw/intl/index-e.htm Bližšie informácie: http://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/english07.htm (T.Ž. 14.4.2011)

30.5.2011
je uzávierka podávania prihlášok na výberové konanie na vládny štipendijný program Monbukagakusho: MEXT. Jedná sa o štipendium pre absolventov ostatných odborov/postgraduálne štipendium pre absolventov vysokých škôl na 2 roky. Bližšie informácie o programe a downloady formulárov sa nachádzaju na samom konci stránky
http://www.sk.emb-japan.go.jp/mext_scholarship.html V prípade potreby dotatočných informácií kontaktujte: PhDr. Zuzana Želinská, Kultúrna sekcia, Veľvyslanectvo Japonska, Hlavné námestie 2, 813 27 BRATISLAVA 1, Tel.: 02-5980-0101, 02-5980-0100, Fax: 02-5443-3681, 02-5443-2771, E-mail: japanemb6@stonline.sk (T.Ž. 13.4.2011)

20.5.2011
je uzávierka podávania žiadostí do programu interných stáží v sídle NATO v Bruseli. Po uzávierke prebehne hodnotenie prihlášok. Stáž sa bude realizovať v roku 2012. Uchádzač o stáž musí spĺňať minimálne podmienky:- vek minimálne 21 rokov, - absolvovanie minimálne 2 rokov vysokoškolského štúdia, - ovládanie jedného z pracovných jazykov NATO, - štátny príslušník členskej krajiny NATO. Po úspešnom výberovom procese je podmienkou pre nástup na stáž získanie bezpečnostnej previerky pre stupeň utajenia "Tajné". Stážista bude počas stáže podporovaný zo strany NATO sumou 800 EUR/mesiac. Všetky potrebné informácie ako aj formuláre pre prihlásenie do programu sú dostupné na adrese: http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm V roku 2011 je Slovensko zastúpené v programe 2 stážistami. (T.Ž. 21.4.2011)

15.5.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať v akademickom roku 2011/2012. (T.Ž. 4.4.2011)

2.5.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky. 1. Štipendiá na vysokoškolský študijný pobyt - uchádzači musia mať v čase podávania prihlášky ukončené to vzdelanie, ktoré vyžaduje daná talianska univerzita na prijatie do vybranej úrovne vysokoškolského vzdelávania (napr. na prijatie na 2. stupeň vysokoškolského vzdelania musí mať študent ukončené bakalárske vzdelanie)
2. Štipendium na postgraduálny pobyt na druhom stupni vysokoškolského štúdia, pre doktorandov a pre špecializované študijné odbory (s výnimkou lekárskych vied)
3. Štipendium na výskumný pobyt pre vedcov vo všetkých vedných odboroch.
Pri všetkých pobytoch je nevyhnutná znalosť talianskeho jazyka, potvrdená oficiálnym jazykovým certifikátom, alebo na základe pohovoru absolvovanom na Talianskom kultúrnom inštitúte. Šipendiá sú udeľované výlučne na obdobie 9 mesiacov. Prihlášky na inú dĺžku trvania nebudú akceptované. Štipendiá sú udeľované na obdobie akademického roka 2011/2012, pričom nie je možné začať štipendijný pobyt skôr než v januári 2012.
Prihláška sa podáva on-line na stránke Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, http://www.iicbratislava.esteri.it/

30.4.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na výskumný pobyt na Univerzite Palackého v Olomouci. Štipendium je určené pre mladých vedcov, ktorí skončili PhD. - štúdium v rokoch 2009 a 2010. Štipendium vo výške 30 000 CZK/mesačne sa prideluje na dobu 3 až 6 mesiacov. Podrobnosti. (31.3.2011, S.S.)

29.4.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá tureckej vlády. Štipendium na 2 až 8 mesačný výskumný pobyt. O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku magisterského štúdia, absolventi VŠ, doktorandi, pedagogickí pracovníci VŠ a vedeckí pracovníci ovládajúci turecký, anglický alebo francúzsky jazyk vo veku do 45 rokov s dobrým
zdravotným stavom. Štipendium na celé magisterské alebo doktorandské štúdium. O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia (ukončené aspoň 4 roky štúdia), absolventi VŠ, doktorandi ovládajúci turecký, anglický alebo francúzsky jazyk vo veku do 40 rokov s dobrým zdravotným stavom. (T.Ž. 13.4.2011)

29.4.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Slovensko americkej nadácie - Slovak American Foundation.
Professional Internship Program je pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov. Štipendium je na šesť mesiacov alebo na celý rok v USA. (7.2.2011, T.Ž.)

31.3.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko na nasledujúce druhy pobytov: - výskumné pobyty doktorandov 1-4 mesiace, - výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3-6 mesiacov, - pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1-3 mesiace. (T.Ž. 7.3.2011)

18.3.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o 1- až 2-semestrálny študijný pobyt pre študentov bakalárskeho stupňa v oblasti informatiky na Fakulte prírodných vied, technológie a komunikácie Luxemburskej univerzity na základe medzivládnej bilaterálnej dohody. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana hradí: náklady na ubytovanie, štipendium 650 eur/mes. zápisné a školné. Podrobnosti. (2.11.2010, S.S.)

15.3.2011
je uzávierka podávania žiadostí o jedno, prípadne dve trojmesačné štipendiá Mellonovej nadácie do W. F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem, pre disciplíny ako archeológia, anthropológia, dejiny umenia, Biblia, historická geografia, dejiny a staroveké jazyky a literatúra, náboženstvo a príbuzné odbory. Informácie. Plagát.

15.3.2011
je uzávierka podávania žiadostí o jedno, prípadne dve trojmesačné štipendiá Glassman Holland nádácie do W. F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem, pre disciplíny ako archeológia, anthropológia, dejiny umenia, Biblia, historická geografia, dejiny a staroveké jazyky a literatúra, náboženstvo a príbuzné odbory. Informácie. Plagát.

9.3.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí na 5-10 mesačné študijné pobyty do Maďarskej republiky. Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2 stupňa štúdia. MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 199,16 eur/mes. Prijímajúca strana hradí: 7 000 HUF/mes. na ubytovanie a zdravotnú starostlivosť. Podrobnosti. (2.11.2010, S.S.) 
 
1.3.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium Ernsta Macha Spolkového ministerstva pre vedu a výskum v Rakúsku určeného pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov, pracovníkov výskumu a vývoja. Výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade štipendistu nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.). Podrobnosti. (2.11.2010, S.S.) 

28.2. 2011
je uzávierka podávania prihlášok pre študentov všetkých fakúlt STU na štipendijné pobyty na štúdium cez program Erasmus na akademický rok 2011/2012. Podrobnosti.

24.2.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí na semestrálne študijné pobyty do Poľskej republiky. Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2 stupňa štúdia. MŠVVaŠ SR hradi: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 200USD/mesačne. Priijímajúca strana poskytuje bezplatné štúdium; ubytovanie a stravovanie za úhradu. Podrobnosti. (2.11.2010, S.S.) 

21.2.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty Programu A KUSEP na Kanazawa University. Štúdium je zamerané na japončinu a japonskú kultúru. Uchádzači doručia vyplnenú prihlášku na Útvar pre zahraničné vzťahy rektorátu. Prihláška na KUSEP. Guidelines for applicants. (17.1.2011, S.S.)

15.2.2011
je uzávierka podávania prihlášok na štipendium  Bavorského ministerstva pre vedu, výskum a umenie na doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách v školskom roku 2011/2012. Štipendium je na dobu jedného roka a na základe žiadosti je možné ho dvakrát predĺžiť (maximálna doba poberania štipendia sú 3 roky), výška ročného štipendia je 8400 Euro. Podrobnosti. (7.2.2011 T.Ž.)

11.2.2011
je uzávierka podávania žiadostí na ročný štipendijný pobyt v Číne pre študentov 1. a 2. stupňa a doktorandov. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu(100 USD/mes. počas bakalárskeho štúdia, 150 USD/mes. počas magisterského štúdia, 200 USD/mes. počas doktorandského štúdia). Prijímajúca strana hradí: štipendium od 800 do 1 400 jüanov/mes. a zdravotné zabezpečenie. štipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály. Podrobnosti. (2.11.2010, S.S.)

12.1.2011
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže - pracovné pobyty v japonských firmách v období od septembra 2011 do augusta 2012 do Japonska v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na cestu a pobyt je 2 000 000 YEN. V  rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Kurz jazyka, ubytovanie počas jazykového kurzu a stáže je zdarma. 
Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č. d. B325 do 12.1.2011. Často kladené otázky. Plagát. (2.11.2010, S.S.) 

od novembra 2010 do januára 2011
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá programu Erasmus Mundus.  Štipendiá sú dostupné pre všetkých študentov z celého sveta, vrátane Európy, ktorí chcú absolvovať spoločné inžinierske programy (Joint Master Program) a doktorandské programy (Doctoral Pogram). Erasmus Mundus Joint Masters Courses a Doctoral Programmes sú spoločné študijné alebo výskumné programy ponúkané konzorciami vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií alebo výskumných organizácií z EU a mimo EU. Tieto integrované spoločné programy zahrnujú povinné štúdium alebo výskumné obdobie v minimálne dvoch odlišných Europskych štátoch. Ak konzorcium zahruje aj štáty mimo EU, môže mobilita zahrnovať aj obdobie štúdia/výskumu na inštitúciách mimo EU. Všetky programy vedú k udeleniu spoločného, dvojitého alebo viacnásobného titulu uznávaného v Európskych štátoch zastúpených v konzorciu. V ponuke je 123 Erasmus Mundus inžinierskych programov (od 60 do 120 ECTS) a 24 Erasmus Mundus spoločných doktorandských programov (trvanie 3 alebo 4 roky), ktoré pokrývajú široký rozsah akademických disciplín a ponúkajú Erasmus Mundus štipendiá na štúdium a výskmné aktivity od začiatku akademického roka 2011/2012. Prihlášky sa podávajú priamo na konzorcium v období od novembra 2010 do januára 2011. Konzorcium je zodpovedné za svoje vlastné výberové postupy, kritériá a časový harmonogram. Uzávierky podávania prihlášok na štipendiá sa preto môžu meniť podľa termínov definovaných jednotlivými konzorciami, avšak v rozsahu od novembera 2010 do januára 2011. Konzorciá spoločných programov Erasmus Mundus musia predložiť zoznamy svojich uchádzačov o štipendiá na Európsku Komisiu do 28. februára 2011 a uchádzači budú informovaní o výsledku svojich prihlášok do apríla 2011. Viac informácií a odkazy na web stranky.