Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

29.12.2010
je uzávierka prihlášok na JAPAN FOUNDATION: Program intelektuálnej výmeny pre rok 2011 - 2012.  Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami na poli humanitných a spoločenských vied a potrebujú pre svoju vedeckú činnosť previesť výskum týkajúci sa Japonska priamo v tejto krajine. V prípade potreby dodatočných informácií kontaktujte kultúrnu sekciu Veľvyslanectva Japonska na telefónnom čísle (02) 5980 0101. Prihlasky je treba dorucit osobne: PhDr. Zuzana Želinská, Kultúrna sekcia, Veľvyslanectvo Japonska, Hlavné námestie 2, 813 27 BRATISLAVA 1, Tel.: 02-5980-0101, 02-5980-0100, Fax: 02-5443-3681, 02-5443-2771, E-mail: japanemb6@stonline.sk . Uchadzaci sa budu musiet dostavit na velvyslanectvo za ucelom pohovoru s japonskou kulturnou attache (v anglickom jazyku). Program details. Instructions. Application.

od novembra 2010 do januára 2011
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá programu Erasmus Mundus.  Štipendiá sú dostupné pre všetkých študentov z celého sveta, vrátane Európy, ktorí chcú absolvovať spoločné inžinierske programy (Joint Master Program) a doktorandské programy (Doctoral Pogram). Erasmus Mundus Joint Masters Courses a Doctoral Programmes sú spoločné študijné alebo výskumné programy ponúkané konzorciami vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií alebo výskumných organizácií z EU a mimo EU. Tieto integrované spoločné programy zahrnujú povinné štúdium alebo výskumné obdobie v minimálne dvoch odlišných Europskych štátoch. Ak konzorcium zahruje aj štáty mimo EU, môže mobilita zahrnovať aj obdobie štúdia/výskumu na inštitúciách mimo EU. Všetky programy vedú k udeleniu spoločného, dvojitého alebo viacnásobného titulu uznávaného v Európskych štátoch zastúpených v konzorciu. V ponuke je 123 Erasmus Mundus inžinierskych programov (od 60 do 120 ECTS) a 24 Erasmus Mundus spoločných doktorandských programov (trvanie 3 alebo 4 roky), ktoré pokrývajú široký rozsah akademických disciplín a ponúkajú Erasmus Mundus štipendiá na štúdium a výskmné aktivity od začiatku akademického roka 2011/2012. Prihlášky sa podávajú priamo na konzorcium v období od novembra 2010 do januára 2011. Konzorcium je zodpovedné za svoje vlastné výberové postupy, kritériá a časový harmonogram. Uzávierky podávania prihlášok na štipendiá sa preto môžu meniť podľa termínov definovaných jednotlivými konzorciami, avšak v rozsahu od novembera 2010 do januára 2011. Konzorciá spoločných programov Erasmus Mundus musia predložiť zoznamy svojich uchádzačov o štipendiá na Európsku Komisiu do 28. februára 2011 a uchádzači budú informovaní o výsledku svojich prihlášok do apríla 2011. Viac informácií a odkazy na web stranky.

24.11. 2010 o 16:00
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Národného štipendijného programu na pobyty v letnom semestri 2010/2011 určené na vyslania študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (resp. z ústavov SAV) do zahraničia, ako aj o prijatia študentov, doktorandov, vysokoškolských pedagógov a výskumníkov zo zahraničia na pobyty na Slovensku (slovenskí výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia sa môžu uchádzať len o cestovné granty). Podrobné informácie o podmienkach, ako aj on-line žiadosť o štipendium nájdu záujemcovia na webstránke programu www.stipendia.sk. (2.11.2010, S.S.)

15.11. 2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nemecka poskytované v rámci DAAD. DAAD poskytuje - študijné štipendiá určené pre študentov a absolventom vysokých škôl -výskumné štipendiá určené doktorandom, mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom. Podrobnosti. (11.6.2009, S.S.)

1.11.2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium švajčiarsko-slovenského štipendijného fondu Sciex. Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov, trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi) a 24 (doktorandi) mesiacov. Medzi náklady pokrývané štipendiom patrí: mzda štipendistu: CHF 50'000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12); CHF 55'000.- (doktorand počas mesiacov 13 - 24); CHF 80'000.- (postdoktorand),sociálne odvody hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany - SNF), dalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2'500.-; preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov) štipendistu: max. CHF 2'500.- za pobyt. Podrobnosti. (11.8.2010, S.S.)
 
1.11.2010
je uzávierka podávania žiadostí o 2,5 ročné štipendiá Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung na magisterské štúdium na RWTH v Aachene alebo na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Uchádzači musia mať ukončené bakalárske vzdelanie, hovoriť plynule nemecky a nesmú byť starší ako 24 rokov. Štipendium sa udeluje na dva roky vo výške 850-900 EUR/mesiac. Náborový leták. Prihlášky a bližšie informácie: Edith Wolf mummertstipendium@bosch-stiftung.de, tel.: +49(0)711/460 84-976. (10.6.2009, S.S.)

22.10.2010
je uzávierka podávania žiadostí o 8 štipendií v sume $20,000 na max. 6 mesiacov na univerzity Go8 v Austrálii cez Go8 European Fellowships pre mladých vedcov z Bulharska, ČR, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska. Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. (23.8.2010. T.Ž.) 

21.10. 2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS na 9-mesačný postgraduálny pobyt. O štipendiá sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka štúdia, absolventi bakalárskeho alebo magisterského štúdia, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci vo veku do 35 rokov (narodení po 31. decembri 1975). Uchádzači musia mať akceptačný list a ovládať nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, prípadne anglický jazyk. Prednosť majú uchádzači zo spolupracujúcich slovenských a švajčiarskych VŠ. Cestovné náklady ani školné nie sú hradené. Švajčiarska strana poskytuje štipendium 1 920 CHF/mes. a zdravotné poistenie.
Podrobnosti.(10.8.2010, S.S.)

15.9. 2010
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Dĺžka štipendia je 3 - 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500,- do 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti, prihláška. (9.6.2009, S.S.)

31. 8. 2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie do Japonska pre postdoktorandov. Štipendiá na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt
v Japonsku (medzi aprílom 2011 a marcom 2012) sú určené mladým vedcom (do 40 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už dosiahli titul PhD. a ovládajú anglický alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium sa prikladá aj akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Nadácia od roku 1980 udelila štipendiá 636 výskumníkom zo 110 krajín, z toho 6 zo Slovenska. (T.Ž. 12.4.2010)

30.6. 2010
je uzávierka podávania žiadostí na 5 - mesačné medzinárodné parlamenté štipendium do Nemeckého spolkového snemu v Berlíne. Štipendium je určtené mladým absolventom a akademikom do 30 rokov, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme v SRN. Štipendium zahŕňa 450,- EUR/mesiac, ubytovanie zdarma a náklady na poistenie a cestovné. Podrobnosti. (23.3.2010, S.S.)

9. 6. 2010.
je uzávierka podávania prihlášok na MONBUKAGAKUSHO štipendium určené pre absolventov, občanov SR, ktorí majú záujem o výskumný pobyt v Japonsku. Viac informácií(T.Ž. 19.4.2010)

15.5. 2010
je uzávierka podávania žiadostí na stáže študentov vysokých škôl v Kancelárii Národnej rady SR. Program stáže sa uskutoční od 01.10. 2010 - 31.05. 2011. Študenti pracujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru. Podrobnosti. (11.6.2009, S.S.)

27. 4. 2010
je uzávierka podávania žiadostí o 3 štipendiá Kórejskej vlády na celé magisterské a doktorandské štúdium(T.Ž. 3.4.2010)

23. 4. 2010
uzávierka podávania žiadostí o štipendiá dánskej vlády na študijné a výskumné pobyty. Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre, alebo štúdiu oblastí inak súvisiacich s Dánskom (ako dizajn, environmentálne štúdiá a podobne). (T.Ž. 12.4.2010)

15. 4. 2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Maďarskej štipendijnej rady. Štipendiá sú na celé doktorandské štúdium (3 roky), 1- až 10-mesačné štipendiá pre postdoktorandov a pre výskumníkov a pedagógov vysokých škôl na 3 - 21 dní alebo 1 - 10 mesiacov. Prihlasovanie je on-line, vytlačenú prihlášku treba do termínu uzávierky poslať na adresu kancelárie Maďarskej štipendijnej rady. (T.Ž. 12.4.2010)

31.3.2010
Štipendiá poskytované Talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. Obdobie užívania štipendia je akademický rok 2010-2011 (1.10.2010 - 30.9.2011). Podrobnosti.  Kompletnú výzvu v talianskom jazyku a anglickom jazyku nájdete na http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/
V prípade otázok (registrácia online, podkladové materiály a pod.) sa obráťte na Taliansky kultúrny inštitút: Mgr. Milan Bariak, E-mail: milan.bariak.iic@esteri.it, Tel.: +421 2 59 30 71 13 (Pondelok - Štvrtok: 10:00 - 12:00), Fax: +421 2 59 30 71 19, Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
 
15.3.2010 je uzávierka predkladania žiadostí o štipendiá v rámci "Akcie Rakúsko-Slovensko" pre: a) doktorandi - pobyty 1 - 4 mesiacov, b) postdoktorandi - pobyty 6 mesiacov, c) bývalí štipendisti -  pobyty 1 mesiac, d) letná jazyková škola nemčiny pre študentov a doktorandov z technických odborov. Podrobnosti - Štipendiá Akcie

7.3. 2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci siete francúzskych vysokých škôl "n+i". Štipendium je poskytované na 2-ročné inžinierske štúdium vo Francúzsku. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

2.3.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Českej republiky. Štipendiá sú určené pre študentov VŠ a doktorandov na semestrálne pobyty. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

2.3.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Čiernej hory. Štipendium je určené pre študentov VŠ a doktorandov. Dĺžka štipendijného pobytu je 1- 9 mesiacov. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

28.2. 2010
je uzávierka podávania prihlášok pre študentov všetkých fakúlt STU na štipendijné pobyty na štúdium cez program Erasmus na akademický rok 2010/2011. Podrobnosti.

26.2.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávanie žiadostí na semestrálne štipendijné pobyty do Poľska a na letný jazykový kurz poľského jazyka. Uchádzač musí mať absolvované min. 3 semestre. Výška štipendia je 200 USD/mesiac. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

26.2.2010
je na SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Chorvátska na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 1-3 mesačného študijného alebo výskumného pobytu pre študentov VŠ a doktorandov alebo letného kurzu chorvátskeho jazyka. Podrobnosti . (19.6.2009, S.S.)

5.2.2010
je na SAIA, n.o. uzávierka podávania žiadostí na študijný pobyt, výskumný pobyt a letný kurz rumunského jazyka v akademickom roku 2010/2011 v Rumunsku pre PhD študentov, vedeckých pracovníkov a učiteľov vysokých škôl. Podrobnosti.

5.2.2010
je na SAIA, n.o. uzávierka podávania žiadostí na študijný pobyt, výskumný pobyt a letný kurz bulharského jazyka do Bulharska v akademickom roku 2010/2011. Podrobnosti.

2.2.2010
je na SAIA, n. o.uzávierka podávania žiadostí na štipedniá na študijný a výskumný pobyt pre študentov a doktorandov do Kazašskej republikyPodrobnosti.

2.2.2010
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Dánska na absolvovanie 3-10 mesačného študijného alebo výskumného pobytu pre študentov VŠ a doktorandov alebo letného kurzu dánskeho jazyka. Podrobnosti. (19.6.2009, S.S.)

31.1. 2010
je uzávierka podávania prihlášok na štipendium Medzinárodného vyšehradského fonduIntra-Visegrad sú 1-2 semestrálne štipendiá sú určené účastníkom z ČR, Maďarska, Poľska a Slovenska na akreditované univerzity alebo akadémie vied v štátoch V4. Outgoing štipendiá sú určené na 1-2 semestrálne pobyty účastníkov zo štátov V4 do štátov Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna hora, Srbsko a Ukrajina. Výška štipendia je 2.300,- EUR/semester. Podrobnosti(S.S. 23.11.2009)   

29.1.2010
je na SAIA, n. o. uzávierka pre podávanie prijlášok na štipendiá na študijný a výskumný pobyt pre PhD študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a tiež na na letný kurz jazyka v Moldavsku. Podrobnosti.

15.1.2010
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá pre kresťanských študentov, absolventov vysokých škôl a vedcov v rámci programu KAAD. Śtipendium (540-1530 EUR/mesiac) je poskytované na 2-36 mesiacov. Náklady spojené s cestou a zdravotné poistenie hradí KAAD. Inštrukcie k podaniu prihlášky a ďalšie podrobnosti. (20.5.2009, S.S.)

15.1. 2010
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Weidenfeld Scholarschips Weidenfeld Scholarships and Leadership Programme na Oxford University. Poslanie programuAko podať prihlášku. V prípade otázok kontaktujte: Victoria Fraser, Programme Associate, Weidenfeld Scholarships and Leadership Programme, Institute for Strategic Dialogue, 41 Dover Street, London W1S 4NS, tel: 00 44 (0) 20 7493 9333, fax: 00 44 (0) 20 7493 4909, email: vfraser@strategicdialogue.org, web: http://www.strategicdialogue.org/

12.1.2010
je na SAIA uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody pre doktorandov a vysokoškolských učiteľov na študijný, výskumný alebo prednáškový
pobyt
na rok 2010/2011 do Fínska.  Podrobnosti.

11.1.2010
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže -pracovné pobyty v japonských firmách (september 2010 - august 2011) do Japonska v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na cestu a pobyt je 2 000 000 YEN. V rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Kurz jazyka je pre účastníkov bezplatný. Firma poskytne a hradí ubytovanie. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2010. Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č.d. B325 do 11.1.2010. Často kladené otázky. Podrobnosti. (3.11.2009, S.S.)