Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

30.11. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty (freemoveri) v rámci programu CEEPUS na letný semester 2008/09. Študenti, ktorí sa prihlasujú do programu musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre a vekový limit pre študentov (študenti a doktorandi) uchádzajúcich sa o štipendium je 35 rokov. Program podporuje: semestrálne pobyty študentov VŠ (min. 3-mesačné), krátkodobé pobyty diplomantov a doktorandov (1-2 mesačné), učiteľské mobility (zväčša 1-mesačné). Podrobnosti. (14.7.2008, L.K.)

24.11. 2008
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty poskytované Technische Universität Dresden v Nemecku v rámci "Herbert Quandt Stipendiumprogramm". Štipendium je určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (do 35 rokov) všetkých študijných odborov. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 2 roky. Výška štipendia pre študentov je 630,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre doktorandov je 715,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre postdoktorandov je 925,- EUR/mesiac. Uchádzači zo všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s kontrolným check listom na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch, č.d. B325. Úspešní kandidáti, ktorým bude pridelené štipendium budú o tejto skutočnosti informovaní písomne v priebehu mesiaca apríl 2008. (19.4.2008, L.K.)

15.11. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nemecka poskytované v rámci DAAD. Prostredníctvom DAAD sú poskytované študijné štipendiá, výskumné štipendiá, umelecké štipendiá a štipendiá na jazykové kurzy pre študentov VŠ. Podrobnosti. (18.7.2008, L.K.)

30.11. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Universität Koeln a RWTH Aachen, Nemecko financované nadáciou Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov 3. a 4. ročníka univerzitného štúdia s vynikajúcimi študijnými výsledkami a výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Dĺžka štipendijného pobytu je 2 roky s možnosťou ďalšieho predĺženia. Výška poskytovaného štipendia je 800,- EUR/mesiac v prvom roku štúdia a 825,- EUR/mesiac v druhom roku štúdia. Uchádzači o štipendium odovzdávaju kompletne vyplnenú prihlášku s povinnými prílohami na Oddelení pre zrahničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325. Podrobnosti o štipendiu. (9.4.2008, L.K.)

31.10. 2008
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá z Národného štipendijného programu na podporu mobilít v letnom semestri 2008/2009 študentov, doktorandov, vysokolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Štipendiá su určené pre magisterské štúdium ( 5 - 10 mesiacov), štipendiá pre doktorandov (1 - 12 mesiacov) a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Podrobnosti. (3.10.2007, L.K.)

31.10. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendijné pobyty do Austrálie poskytované "Group of Eight Australian Fellowships". Dĺžka trvania výskumného pobytu je max. 6 mesiacov. Výška pridelovaného grantu je 20.000 AUD a pokrýva cestovné náklady, ubytovanie a životné náklady. Uchádzači o štipendium musia byť držiteľmi PhD. diplomu menej ako 5 rokov, nesmú byť starší ako 40 rokov a musia mať výbornú znalosť anglického jazyka. Prihláška a podrobnosti. (26.8.2008, L.K.)

30.10. 2008
je uzávierka podávania prihlášok na 9 - mesačné štipendijné pobyty do Nemecka poskytované nadáciou Roberta Boscha. Štipendijný program je určený pre mladých vedúcich pracovníkov verejného sektora (verejná správa, príspevkové organizácie, inštitúcie plniace spoločensky dôležité úlohy, a pod.), ktorí počas tohto pobytu pracujú v partnerských inštitúciách v Nemecku, kde získavajú pracovné skúsenosti a nadväzujú nové pracovné kontakty. Programový rok trvá od 1.9.2009 do 31.5.2010. Výška poskytovaného štipendia je 1.380,- EUR/mesiac. Prihlasovanie prebieha on-line. Podrobnosti. (23.9.2008, L.K.)

16.10. 2008
Dňa 16.10. 2008 (štvrtok) o 13:00 hod. sa na pôde rektorátu STU v Bratislave uskutoční informačné stretnutie a prezentácia aktuálnych štipendií a grantov ponúkaných agentúrou SAIA n.o. Miesto konania: Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava. Vstup na prezentáciu je voľný. Leták (6.10.2008, L.K.)

15.10. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci akcie Rakúsko - Slovensko. Štipendijné pobytu sú určené pre doktorandov, postdoktorandov a bývalých štipendistov Akcie. Dĺžka trvania pobytov je 1 - 6 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je 940,- EUR/mesiac pre doktorandov a 1040,- EUR/mesiac pre postdoktorandov. Podrobnosti. (8.10.2008, L.K.)

1.9. - 30.11. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Universität Koeln a RWTH Aachen, Nemecko financované nadáciou Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov 3. a 4. ročníka univerzitného štúdia s vynikajúcimi študijnými výsledkami a výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Dĺžka štipendijného pobytu je 2 roky s možnosťou ďalšieho predĺženia. Výška poskytovaného štipendia je 800,- EUR/mesiac v prvom roku štúdia a 825,- EUR/mesiac v druhom roku štúdia. Uchádzači o štipendium odovzdávaju kompletne vyplnenú prihlášku s povinnými prílohami na Oddelení pre zrahničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325. Podrobnosti o štipendiu. (9.4.2008, L.K.)

30.9. 2008
Dňa 30.9.2008 je uzávierka podávania žiadostí na medzinárodný seminár "Florence International Exchange Seminar", ktorý je sa uskutoční v termíne 14.11.-18.11.2088 vo Florencii, Taliansko. Medzinárodný festival je rozdelený na dve paralelné sekcie "Virtual Expo" a "Florence Festival". Cieľom festivalu je umožniť mladým absolventom po skončení štúdia prezentovať svoje práce v medzinárodnej konkurencie. Účastnícky poplatok je 35,- EUR. Hlavné témy seminára budú: Architecture, Environment, Town and  community planning, Conservation and restoration of cultural properties, Design, Visual and figurative arts. Podrobnosti. (11.9.2007, L.K.)

26.9. 2008
je uzávierka podávania abstraktov vedeckých projektov študentov a doktorandov v rámci medzinárodnej conferencie "Junior Scientist Conference 2008", ktorá sa uskutoční v termíne 16.-18.11.2008 vo Viedni, Rakúsko. Účastnícky poplatok je 70,- EUR a zahŕňa účasť na konferencii, spoločenský večer, občerstvenie a materiály konferencie. Hlavné témy konferencie sú: Information, Communication and Computer Technology, Material Sciences, Environmental Science and Energy. Cena za najlepší abstrakt/poster je 1.000,- EUR. Podrobnosti. (8.8.2008, L.K.)

15.9. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendijné pobyty do Japonska poskytované nadáciou Canon Foundation. Výskumné pobyty sú určené pre doktorandov alebo absolventov. Dĺžka štipendijného pobytu je minimálne 3 mesiace a maximálne 1 rok. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22.500,- EUR do 27.500,- EUR za rok. Úspešní kandidáti budú o pridelení štipendia informovaní v decembri 2008. Podrobnosti. Leták. (2.7.2008, L.K.)

4.9. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá pre PhD. študentov na Universitá degli studi di Padova, Taliansko. Dĺžka štipendijného pobytu je 3 roky s termínom nástupu k 2.1.2009. Výška poskytovaného štipendia je 12.000,- EUR/ročne + zabezpečenie ubytovania počas celej doby štúdia. Úspešní uchádzači budú o výsledkoch pridelenia štipendia informovaní v mesiaci november 2008. Kontakt: alessandra.salvan@unipd.itdottorato@stat.unipd.it. Podrobnosti, prihláška. (13.6.2008, L.K.)

1.9. - 30.11. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Universität Koeln a RWTH Aachen, Nemecko financované nadáciou Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov 3. a 4. ročníka univerzitného štúdia s vynikajúcimi študijnými výsledkami a výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Dĺžka štipendijného pobytu je 2 roky s možnosťou ďalšieho predĺženia. Výška poskytovaného štipendia je 800,- EUR/mesiac v prvom roku štúdia a 825,- EUR/mesiac v druhom roku štúdia. Uchádzači o štipendium odovzdávaju kompletne vyplnenú prihlášku s povinnými prílohami na Oddelení pre zrahničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325. Podrobnosti o štipendiu. (9.4.2008, L.K.)

1.9. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci programu COPERNICUS do Nemecka. Štipendijný pobyt zahŕňa 4-mesačné štúdium na univerzite v Mníchove, Hamburgu alebo Berlíne. Následne po ukončení štúdia študenti absolvujú 2-mesačnú pracovnú stáž v nemeckých podnikoch. Štipendium pokrýva náklady na ubytovanie, poistenie, cestovné náklady a vreckové. Podrobnosti. (22.2.2008, L.K.)

28.7. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na krátkodobé štipendijné pobyty na Technische Universität Chemnitz, Nemecko. Pobyty sú určené pre študentov vyšších ročníkov štúdia alebo absolventov s vynikajúcimi študijnými výsledkami a dobrou znalosťou nemeckého jazyka. Dĺžka študijného pobytuje je 6 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je 450,- EUR/mesiac. Podrobnosti. (17.6.2008, L.K.)

4.7. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na vedecké štipendijné pobyty pre doktorandov do Francúzska na univerzity: Ecole Normale Supérieure de Lyon, Ecole Centrale de Lyon, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines, Université Claude Bernard Lyon 1, Université Lumičre Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3 and Université Jean Monnet de Saint Etienne. Výška poskytovaného štipendia je 1.658,- EUR/mesiac. Dĺžka štipendijného pobytu 3 roky. Podrobnosti. (11.6.2008, L.K.)

júl 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Punjab College of Technical Education, India. Typy štúdia: MBA - Master of Business Administration a MCA - Master of Computer Application.Dĺžka štipendijného pobytu je 2 - 3 roky v závislosti od druhu štúdia. Kontakt: Harpreet K Kang, email: harpreet@pcte.edu.in. Podrobnosti, prihláška(9.7.2008, L.K.)

30.6. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nemecka v rámci programu KAAD - Východoeurópsky program. Štipendiá sú určené pre kresťanských študentov (po 6. študijnom semestri), absolventov vysokých škôl a vedcov. Štipendiá sa týkajú všetkých študijných odborov. Dĺžka trvania štipendijného pobytu je 2 - 36 mesiacov. Výška poskytované štipendia je 540,- až 1530,- EUR/mesiac. Náklady spojené s cestou do Nemecka a zdravotné poistenie hradí KAAD. Leták. (14.12.2007, L.K.)

30.6. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na 5 - mesačné medzinárodné parlamenté štipendium do Nemeckého spolkového snemu v Berlíne. Štipendium je určtené mladým absolventom a akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme v SRN. Štipendium zahŕňa 511,- EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie. Ubytovanie je bezplatné, náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Podrobnosti. (18.12.2007, L.K.)

30.6. 2007
je uzávierka podávania žiadosti na 10 - mesačné postgraduálne štúdium na americkej univerzite alebo inštitúcii financované prostredníctvom Fulbright Scholarship for Graduate Studies. Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: ukončené úplné VŠ vzdelanie, vynikajúce študijné výsledky (študijný priemer 1,5 alebo B+), výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL), slovenské štátne občianstvo. Štipendium zahŕňa školné a poplatky do výšky 19.000 USD na 10 mesiacov, cestovné náklady, zdravotné poistenie a životné náklady. Online prihláška a podrobnosti. (25.2.2008, L.K.)

15.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS. Študenti, ktorí sa prihlasujú do programu musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre a vekový limit pre študentov (študenti a doktorandi) uchádzajúcich sa o štipendium je 35 rokov. Program podporuje: semestrálne pobyty študentov VŠ (min. 3-mesačné), krátkodobé pobyty, diplomantov a doktorandov (1-2 mesačné), učiteľské mobility (zväčša 1-mesačné). Okrem toho sa podporujú: profesionálne jazykové kurzy, odborné kurzy, exkurzie. Podrobnosti. (24.4.2008, L.K.)

9.6. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné granty v rámci International Fulbright Sicence and Technology Award, ktoré umožňujú PhD. štúdium na inštitúciach v USA v oblastiach: aeronautia, astronómia/planterárne vedy, biológia, biomedicína, chémia, počítačové vedy, inžinierstvo (elektro, chemické, mechanické, ropné, oceánografické), environmentálne vedy, materiálový výskum, geológia, matematika, neurologické vedy, kognitívne vedy, fyzika. Štipendium zahŕňa školné, mesačné štipendium po dobu 36 mesiacov, zdravotné a úrazové poistenie, príspevky na knihy, výskumný materiál, účsť na konferenciách a cestovné náklady. Podrobnosti.

1.6. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na študijné a výskumné pobyty do Kórei. Uchádzači o štipendium musia mať ukončené minimálne bakalárske štúdium, vynikajúce študijné výsledky, dobrú znalosť anglického jazyka (TOEFL) a nesmú byť starší ako 40 rokov. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 3 roky v závislosti od druhu štipendia. Výška poskytovaného štipendia 900.000 WON/mesiac. Kórejská strana ďalej hradí cestovné náklady, zdravotné poistenia, kurz kórejského jazyka. Prihláška. Podrobnosti. (24.4.2008, L.K.)

31.5. 2008
je uzávierka podávanie žiadostí na štipendium M. R. Štefánika zameraného na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe. Dĺžka postgraduálneho pobytu je 1 - 2 roky na oprávnenej zahraničnej vysokej škole. Finančná podpora pokrýva: poplatky za štúdium, životné náklady, zdravotné poistenie, vízové poplatky. Podrobnosti. (L. K., 11.6.2007)

29.5. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Mexika. Typy štipendií: celé magisterské alebo doktorandské štúdium, 1 - 6 mesačný umelecký pobyt, 2 - 6 mesačná odborná prax. Podrobnosti. (24.4.2008, L.K.)

15.5. 2008
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá z Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Štipendiá sú určené pre magisterské štúdium ( 5 - 10 mesiacov), štipendiá pre doktorandov (1 - 12 mesiacov) a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Podrobnosti. (4.5.2007, L.K.)

7.5. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendiá japonskej vlády do Japonska - Monbukagakuscho. Typy štúdia: 5 - ročné štúdium a 2 - ročný študijný pobyt. Podrobnosti. (17.12.2007, L.K.)

5.5. 2008
je uzávierka podávania žiadostí v rámci štipendijného programu nadácie SPP "Hlavička". O podporu môžu žiadať všetci študenti/ doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Žiadatelia o štipendium majú možnosť získať štipendium do výšky 150 000 Sk na obdobie 3 týždňov až 9 mesiacov. Podrobnosti. (19.11.2007, L.K.)

máj 2008
je na Veľvyslanectve Helénskej republiky v Bratislave uzávierka podávania žiadostí na 8 - mesačný kurz novogréckeho jazyka a kultúry. Štipendium zahŕňa: ubytovanie a stravu, poplatok za kurz, zdravotnú starostlivosť v akútnych prípadoch, mesačné vreckové 150 eur a jednorazový príspevok po príchode 200 eur. Podrobnosti. (19.11.2007, L.K.)

1.5. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na University of Bridgeport, USA. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s vynikajúcimi študijnými výsledkami a dobrou znalosťou anglického jazyka (TOEFL, SAT I). Dĺžka študijného pobytu je 1 rok, s možnosťou ďalšieho predĺženia. Výška poskytovaného štipendia je od 5.000 USD do 12.000 USD na akademický rok. Podrobnosti, prihláška. (3.4.2008, L.K.)

30.4. 2008
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá z Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Štipendiá su určené pre magisterské štúdium ( 5 - 10 mesiacov), štipendiá pre doktorandov (1 - 12 mesiacov) a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Podrobnosti. (3.10.2007, L.K.)

20.4. 2008
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá do Číny poskytované štipendijným programom čínskej vlády. Štipendiá sú určené pre študentov (mladším ako 35 rokov) na štúdium čínskeho jazyka počas jedného roka. Podrobnosti. (19.11.2007, L.K.) 

13.4. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na letnú školu do Fínska pre študentov a doktorandov. Letná škola v Helsinkách ponúka možnosť pre talentovaných študentov uchádzať sa o celé alebo polovičné štipendium. Plné štipendium zahŕňa registračný poplatok, školné a ubytovanie. Účastník si musí hradiť cestovné náklady a stravu. Podrobnosti. (14.11.2007, L.K.)

3.3. - 6.6. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pracovný pobyt v centrále NATO v Bruseli, Belgicko. Štipendijný pobyt je určený pre absolventov a študentov nad 21 rokov s vynikajúcou znalosťou anglického a/alebo francúzskeho jazyka (ďalšie jazyky sú výhodou). Uchádzači musia mať ukončnené minimálne 4 semestre štúdia. Výška poskytovaného štipendia je 600,- EUR/mesiac. Prihlášky sa podávajú on-line. Podrobnosti a pihláška. (25.3.2008, L.K.)

1.4. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na podporné štipendiá vo výške 700,- EUR poskytované Universität fuer Bodenkultur Wien, Rakúsko. O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí plánujú na BOKU Wien stráviť študijný pobyt v rámci programu Erasmus, Ceepus a iných programov. Prihláška. Leták. (11.3.2008, L.K.)

31.3. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt na Lingnan University, Hongkong. Výška štipendia je 100.000,- HKS na rok a slúži na pokrytie školného, internátu a ďalších výdavkov na štúdium. Dĺžka pobytu je 1 rok s možnosťou predĺženia až na 3 roky. Nástup na pobyt je k termínu 1.9.2008. Podrobnosti. (13.2.2008, L.K.)

31.3. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na čiastočné štipendium na účasť na medzinárodnom fóre "European Alpbach Forum 2008", ktoré sa bude konať v termíne 14.8. - 30.8.2008 v Alpbachu, Rakúsko. Štipendium pokrýva účastnícky poplatok a čiastočné náklady na ubytovanie. Prihlasovanie prebieha on-line. Program, podrobnosti. (26.2.2008, L.K.)

27.3. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 3 - 8 mesačný študijný alebo výskumný pobyt do Talianska a letný kurz talianskeho jazyka (1 - 2 mesiace).  Podrobnosti. (19.11.2007, L.K.)

21.3. 2008
je uzávierka podávania prihlášok na medzinárodnú súťaž "CENTROPE Enterpreneurial Case Race 2008", ktorá sa uskutoční dňa 21.4.2008 vo Viedni, Rakúsko. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých technických smerov s dobrou znalosťou anglického jazyka. Prihlasovanie do súťaže prebieha on-line. Prvá cena pre víťazný študentský tím je týždňový pobyt na US Innovation Hot-Spots v Bostone, USA. Účastníkom súťaže organizátor hradí cestovné a pobytové náklady. Podrobnosti. PrihláškaLeták. (6.2.2008, L.K.)

19.3. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 1 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na Ukrajinu a letný seminár (21 dní) ukrajinského jazyka. Podrobnosti. (19.11.2007, L.K.)

19.3. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - mesačný študijný pobyt pre doktorandov a  5 - ročné štúdium na Fakulte prírodných vied, techniky a spojov pre študentov do Luxemburska. Podrobnosti. (19.11.2007, L.K.) 

19.3. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 1 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt do Bieloruska a kurz bieloruského jazyka. Po.2008drobnosti. (19.11.2007, L.K.)

15.3. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na cenu Ignáca L. Liebena pre mladých vedcov vo veku do 40 rokov z oblasti chémie, fyziky a biológie. Výška ceny je 18.000,- USD. Podrobnosti. (15.1.2008, L.K.)

12.3. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 8 mesačný výskumný pobyt do Turecka a letný kurz tureckého jazyka (2 mesiace) určený pre doktorandov a absolventov VŠ. Podrobnosti. (19.11.2007, L.K.)

10.3. 2008

je uzávierka podávania žiadostí na udelenie 4 štipendií taiwanskej vlády slovenským študentom na akademický rok 2008/2009. Informácie na tel.: 58253 229, resp. na e-mailovú adresu: meliskova@taipei.dialtelecom.sk. O štipendiu, PrihláškaHarmonogram, Dohoda. (30.1.2008, T.Ž.)


7.3. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí do Maďarska na základe bilaterálnych dohôd. Štipendiá sú určené pre študentov VŠ (ukončené min. 2 semestre) a doktorandov so znalosťou maďarského jazyka. Podrobnosti (19.11.2007, L.K.)

5.3. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 3 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt do Slovinska a letnú školu slovinského jazyka. Podrobnosti (19.11.2007, L.K.)

5.3. 2008
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty poskytované Technische Universität Dresden v Nemecku v rámci "Herbert Quandt Stipendiumprogramm". Štipendium je určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (do 35 rokov) všetkých študijných odborov. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 2 roky. Výška štipendia pre študentov je 630,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre doktorandov je 715,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre postdoktorandov je 925,- EUR/mesiac. Uchádzači zo všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s kontrolným check listom na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch, č.d. B325. Výberové konanie sa uskutoční na rektoráte STU. Úspešní kandidáti, ktorým bude pridelené štipendium budú o tejto skutočnosti informovaní písomne v máji. (19.8.2007, L.K.)

3.3. - 6.6. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pracovný pobyt v centrále NATO v Bruseli, Belgicko. Štipendijný pobyt je určený pre absolventov a študentov nad 21 rokov s vynikajúcou znalosťou anglického a/alebo francúzskeho jazyka (ďalšie jazyky sú výhodou). Uchádzači musia mať ukončnené minimálne 4 semestre štúdia. Výška poskytovaného štipendia je 600,- EUR/mesiac. Prihlášky sa podávajú on-line. Podrobnosti a pihláška. (25.3.2008, L.K.)

1.3. 2008
je uzávierka podávnia žiadostí na štipendiá "Ernsta Macha" a "Franza Werfela" do Rakúska poskytované Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Podrobnosti. (22.11.2006, L.K.)

1.3. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci programu COPERNICUS do Nemecka. Štipendijný pobyt zahŕňa 4-mesačné študium na univerzite v Mníchove, Hamburgu alebo Berlíne. Následne po ukončení štúdia študenti absolvujú 2-mesačnú pracovnú stáž v nemeckých podnikoch. Štipendium pokrýva náklady na ubytovanie, poistenie, cestovné náklady a vreckové. Podrobnosti. (22.2.2008, L.K.)

1.3. 2008
je uzávierka podávanie žiadostí na semestrálne štipendiá do Nemecka poskytované v rámci programu Copernicus. Uchádzači musia mať v čase nástupu na štipendium ukončené min. štyri semestre štúdia. Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, vreckové, poistenie, cestovné náklady, poplatky za víza. Podrobnosti. (18.12.2007, L.K.)

marec 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Kórejskej republiky. Typy štipendií: 2 - ročné magisterské a doktorandské štúdium, kurz kóreičiny, vedecké pobyty. Podrobnosti. (17.12.2007, L.K.)

1.1. - 20.4. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štúdium čínskeho jazyka v rámci štipendijného programu Čínskej vlády pre krajiny EÚ. Uchádzač o štipendium musí byť občanom členského štátu EÚ a byť absolventom strednej školy alebo študentom VŠ (menej ako 35 rokov). Podrobnosti. (13.12.2007, L.K.)

29.2. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Českej republiky. Typy štipendia: semestrálny študijný pobyt (5 mesiacov), letná škola slovanských jazykov (1 mesiac). Výška štipendia 7000,- CZK/mesiac. Podrobnosti. (13.6.2007, L.K.) 

29.2. 2008
je na Veľvyslanectve Francúzskej republiky v Bratislave závierka podávania žiadostí na študijné a vedecké štipendiá do Francúzska poskytované Francúzskou vládou. Kontat p. Martina Saganova, tel.: 02/5934 7741, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr  Podrobnosti. (13.2.2008, L.K.)

29.2. 2008
je uzávierka podávania prihlášok pre študentov všetkých fakúlt STU na štipendijné pobyty v rámci programu Erasmus na akademický rok 2008/2009. Podrobnosti. (19.9.2007, L.K.)

29.2. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá na doktorát "co-tutelle" pre záujemcov, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Počas troch rokov strávi doktorand každý rok vždy 6 mesiacov na francúzskej a 6 mesiacov na slovenskej univerzite. Podmienkou je pozyvací list z francúzskej inštitúcie. Nevyžaduje sa znalosť francúzskeho jazyka. Kontakt: p. Martina Saganová, Oddelenie pre spolurpacá a kultúrnu činnosť, Francúzske veľvyslanectvo, Sedlárska 7, 812 23 Bratislava. (14.12.2007, L.K.)

22.2. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Egypta na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 3-5 mesačného študijného alebo výskumného pobytu a 1-mesačného kurzu arabského jazyka. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

22.2. 2008
Je uzávierka podávania žiadostí na 11-mesačný štipendijný pobyt na Kanazawa University v Japonsku v rámci programu A - KUSEP. V čase nástupu na štúdium musí mať študent ukončený 3. ročník štúdia, doktorandi sú vylúčení. Štúdium bude prebiehať v období október 2008 – august 2009. Štipendijný program ponúka možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom jazyku, štúdium japonskej kultúry a návštevu kurzov japonského jazyka. Výška štipendia je 80 000.-YEN/mesiac a cestovné vo výške 150 000.- YEN, ktoré bude vyplatené po príchode do Japonska. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých fakúlt STU v Bratislave. Záujemci odovzávajú kompletne vyplnenú prihlášku s povinnými prílohami na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325. Podrobnosti. (19.12.2007, L.K.)

15.2. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Island pre študentov vyšších ročníkov VŠ na absolvovanie 8- mesačného štúdia islandského jazyka. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

15.2. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Grécka na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 5-10 mesačného postgraduálneho pobytu, 10-dňového výskumného pobytu alebo 1-mesačného kurzu modernej gréčtiny. Podrobnosti . (18.10.2007, L.K.)

15.2. 2008
je uzávierka podávania žiadostí ne grant poskytovaný programom Medzinárodný vyšegrádsky fond. Grant je jednorazovým príspevkom pre katedry alebo fakulty a jeho cieľom je podpora vytvárania a rozvíjania univerzitných programov a predmetov. Podrobnosti. (14.12.2007, L.K.)

15.2.2008
je termín, kedy už musí byť prihláška v Nemecku. Bavorské Akademické Centrum pre Strednú, Východnú a juhovýchodnú Európu (BAYHOST) ponúka jednoročný štipendijný program v roku 2008/2009. Štipendiá vo výške 700 EUR/mesiac sú určené pre inžinierske a doktorandské štúdium. Štipendium možno predĺžiť až na tri (3) roky. Študenti s deťmi alebo s nezamestnanným partnerom dostanú 860 EUR/mesiac. Prihláška a ďalšie podrobnosti: http://www.bayhost.de/. Adresa pre prihlášky: BAYHOST, Bayerisches Hochschulzentrum fuer Mittel-, Ost- und Suedosteuropa; Universitaetsstrasse 31; D-93053 Regensburg; Tel.: ++49 (0)941-943-5046, -5049; Fax: ++49 (0)941-943-5051; E-Mail: mure@bayhost.de  (10.12.2007, T.Ž)

13.2. 2008
je uzávierka prihlásenia sa na on-line kurz nemeckého jazyka pre ženy pod názvom "SISTER - She in Science and Technolgy". Jazykový kurz je bez účastníckeho poplatku. Dĺžka trvania kurzu je 250 hodín. Záujemci sa hlásia on-line. Podrobnosti. Leták. (7.2.2008, L.K.)

13.2. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Číny na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 1-ročného študijného alebo výskumného pobytu a letnú školu jazyka. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

13.2. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Ruska na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie študijného alebo výskumného pobytu a na letný kurz ruského jazyka. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

8.2. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Rumunska na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 1-10 mesačného študijného alebo výskumného pobytu a na letný kurz rumunského jazyka. Podrobnosti(18.10.2007, L.K.)

6.2. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávanie žiadostí na štipendijné pobyty do Poľska. Typy štúdia: semestrálny pobyt, 10 - mesačný pobyt, letný jazykový kurz, 10 - mesačné postgraduálne štúdium. Podrobnosti. (17.12.2007, L.K.)

1.2. - 20.4. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štúdium čínskeho jazyka v rámci štipendijného programu Čínskej vlády pre krajiny EÚ. Uchádzač o štipendium musí byť občanom členského štátu EÚ a byť absolventom strednej školy alebo študentom VŠ (menej ako 35 rokov). Podrobnosti. (13.12.2007, L.K.)

1.2. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendium spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a NAFTA do Francúzska. Program je určený pre študentov technických smerov, ktorí sú v piatom ročníku eventuélne ukončili univerzitu v roku 2007. Kompletnú žiadosť o štipendium je potrebné zaslať na adresu: Mária Bronišová, Gaz de France, Partizánska 2,  811 03 Bratislava 1. Kontakt: tel. : +421 (0)2 58 69 29 40,  e-mail: maria.bronsiova@spp.sk

1.2. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na 6 - 24 mesačný študijný alebo výskumný pobyt do Holandska v rámci Huyegens Scholarhip Programme. Štipendium je určené pre študentov posledného ročníka bakalárskeho alebo magisterského štúdia a absolventom VŠ vo veku do 35 rokov. Výška poskytovaného štipendia je 900,- EUR/mesiac. Podrobnosti. (18.12.2007, L.K.)

31.1. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Srbska na základe bilaterálnych dohôd na študijný alebo výskumný pobyt a letnú jazykovú školu. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

31.1. 2008
je uzávierka podávanie žiadostí na študijné pobyty poskytované v rámci Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. Dĺžka trvania pobytu 1 - 4 semestre. Pobyty sú určené pre študentov, ktorý absolvovali na domácej univerzite min. 4 semestre. Prihlášky sa podávajú on-line. (30.11.2007, L.K.)

31.1. 2008
je v SAIA n.o. uzávierska podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Čiernej hory. Štipendium je určené pre študentov a doktorandov VŠ. Dĺžka štipendijného pobytu je 1- 9 mesiacov. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

31.1. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nemecka poskytované v rámci DAAD. Prostredníctvom DAAD sú poskytované študijné štipendiá, výskumné štipendiá, umelecké štipendiá, štipendiá na jazykové kurzy pre študentov VŠ. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

30.1. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Bulharska poskytovaných na základe medzivládnych dohôd. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

30.1. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Chorvátska na základe bilaterálnych dohôd na študijný pobyt, výskumný pobyt alebo letný kurz chorvátskeho jazyka. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.) 

29.1. 2008
je v SIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Moldavska na základe bilaterálnych dohôd. Pobyty sú určené na absolvovnie 3- 10 mesačného študijného, stážového pobytu alebo 21-dňového kurzu moldavského jazyka. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

20.1. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá pre sociálne slabých študentov na bakalárske štúdium na Grinneli College, USA. Štipendium pokrýva školné, ubytovanie, stravné, zdravotné poistenie, literatúru. Podrobnosti. (13.6.2007, L.K.)

20.1. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov do Japonska poskytované prostredníctvom Japan Society for the Promotion of Science. Typy štipendií: krátokodobé (15 dní až 11 mesiacov) a dlhodobé (12 až 24 mesiacov). Podrobnosti. (18.12.2007, L.K.)

15.1. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Dánska.Typy štipendií: 3 - 10 mesačný študijný/výskumný pobyt, letný kurz dánskeho jazyka (3 týždne). Výška štipendia 5000,- DKK/mesiac. Podrobnosti. (13.6.2007, L.K.)

15.1. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nemecka v rámci programu KAAD - Východoeurópsky program. Štipendiá sú určené pre kresťanských študentov (po 6. študijnom semestri), absolventov vysokých škôl a vedcov. Štipendiá sa týkajú všetkých študijných odborov. Dĺžka trvania štipendijného pobytu je 2 - 36 mesiacov. Výška poskytované štipendia je 540,- až 1530,- EUR/mesiac. Náklady spojené s cestou do Nemecka a zdravotné poistenie hradí KAAD. Leták. (14.12.2007, L.K.)

14.1. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné pobyty do Japonska v rámci programu VULCANUS in JAPAN 2007-2008. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia je 15000,- EUR/rok. V rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie v Bruseli, následne 4 - mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 - mesačnú pracovnú stáž v japonskej spoločnosti (Toyota, Bosch, Honda, Toshiba, Canon a iné). Pre úspešných kandidátov je účasť na prípravnom stretnutí v Bruseli i na kurze japonského jazyka bezplatná. Ubytovanie je poskytované taktiež bezplatne počas celej doby trvania programu.
Uchádzači zo všetkých fakúlt odovzdávaju kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č.d. B325. (7.11.2006, L.K.) 

11.1. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na 10 - mesačné štipendium do Francúzska poskytované štipendijným programom Eiffel Doctorat. Program je určený pre doktorandov (v 2. a 3. ročníku) vo veku do 35 rokov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutná. Podrobnosti. (17.12.2007, L.K.)
4.1. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt na University of Tokyo v Japonsku, ktorý je finančne podporovaný japonským Ministerstvom vzdelávania, kultúry, športu a vedy (Monbukagakusho). Štipendijný pobyt je určený pre študentov a doktorandov v oblasti: quantum engineering and systems science, nuclear engineering and management, environmental and ocean engineering, geosystem engineering, precision engineering. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 2 roky s nástupom k 1.10.2008. Výška štipendia je 170.000,- YEN/mesiac. 
Prihláška je k dispozícii na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č. d. B325. Úspešní ucházači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti písomne informovaní v priebehu mesiaca júl 2008. (14.11.2007, L.K.)

8.1. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Fínska. Štipendijné pobyty sú určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

8.1. 2008
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nórska na základe nórskeho vládneho štipendijného programu. Štipendiá sú určené na absolovanie letnej školy alebo 10-mesačného štipendijného pobyty. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

1.1. - 20.4. 2008
je uzávierka podávania žiadostí na štúdium čínskeho jazyka v rámci štipendijného programu Čínskej vlády pre krajiny EÚ. Uchádzač o štipendium musí byť občanom členského štátu EÚ a byť absolventom strednej školy alebo študentom VŠ (menej ako 35 rokov). Podrobnosti. (13.12.2007, L.K.)