Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Covid 19

bc prijmacie konanie

EAI

Ústav manažmentu je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom STU s univerzitnou pôsobnosťou. Zabezpečuje najmä vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti manažmentu a plánovania v spolupráci s fakultami a ostatnými univerzitnými pracoviskami, domácimi a zahraničnými univerzitami a inými vedeckovýskumnými a akademickými pracoviskami. Garantuje študijné programy a zabezpečuje integráciu kapacít STU vo vzdelávaní v študijných programoch v oblasti manažmentu a plánovania ako prierezových, interdisciplinárnych študijných programov s charakterom univerzitných študijných programov. Garantuje špecifické predmety a moduly výučby v oblasti pôsobenia ústavu, integrované do výučby v rámci študijných programov, garantovaných na fakultách STU vo všetkých stupňoch štúdia. Otvára možnosti širšej vnútrouniverzitnej mobility študentov, pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov so zameraním na problematiku manažmentu a plánovania. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorý zodpovedá rektorovi alebo poverenému prorektorovi.  

Adresa:
Slovenská technická univerzita
Ústav manažmentu 
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
   
Riaditeľ Ústavu manažmentu:     
Doc. Ing. Marián Zajko, PhD., MBA
marian.zajko@stuba.sk
 
                  


AKTUÁLNE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

 

 

- Vyhlásenie volieb členov do Akademického senátu STU

 

               • Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 21.09.2015 o 13:30 hod. v zasadacej miestnosti na 5. posch. Ústavu manažmentu STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mateja Jaššu, PhD., pracovníka Ústavu manažmentu STU.
                Téma habilitačnej prednášky: Regionálna identita v priestorovom plánovaní
                Názov habilitačnej práce: Regionálna identita a jej manažment


                     

                     

                     

                    EYES