Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

ISF - informačný systém fakulty
Pozostáva z viacerých nezávislých modulov ktoré sú vzájomne prepojené a umožnujú operatívne riadenie ekonomiky univerzity. Vedenie STU može sledovať čerpanie mzdových prostriedkov od objednávok, rezerváciu až po úhradu došlých faktúr priamo do banky. Silnou stránkou systému je operatívne riadenie až na úrovneň katedier a sledovanie čerpania rozpočtu podľa konktrétnych rozpočtových pravidiel.

Kontakt:
Čuntaka Miloš
e-mail: milos.cuntala@stuba.sk
mobil: +421 918 669166 - skrátená voľba 9905


FINUCT - finančné účtovníctvo
Podsystém eviduje účtovné obraty a rozpočtové opatrena, sledovanie čerpania rozpočtu,tvorba výkazov a rozborov, spracovanie hospodárskych výsledkov, uzavierky účtovných období až na úroveň fakúlt so zabezpečením väzby na rektorát a nadriadené orgány. Programový systém je určený pre pracovníkov dekanátu na fakultnej úrovni a výstupy slúžia rektorátu STU a vedeniu univerzity k rozhodovacej činnosti v oblasti riadenia.

Kontakt:
Ing. Košuthová Emília
e-mail: emilia.kosuthova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669170 - skrátená voľba 9909


UCH – Uchádzač o štúdium na vysokej škole
Programová podpora pre prijímacie a odvolacie konania, evidencia uchádzačov, výsledkov prijímacích pohovorov a ich spracovanie, tlačové výstupy, štatistické spracovania. Používateľmi programového systému sú pracovníci študijných oddelení.

Kontakt:
RNDr. Vaškorová Jana
e-mail: jana.vaskorova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669178 - skrátená voľba 9918


STUD – Študent vysokej školy
Programová podpora pre priebeh štúdia na vysokej škole, evidencia študentov, ich študijných výsledkov, vrátane rôznych spracovaní, tlačových zostáv, štatistických výstupov, pedagogická dokumentácia, podpory pre kreditný systém štúdia, sociálneho zabezpečenia študentov a pod. Používateľmi programového systému STUD sú pracovníci študijných oddelení a vedúci katedier. Výstupy z programu využívajú zástupcovia vedenia fakúlt a zástupcovia vedenia univerzity.

Kontakt:
RNDr. Vaškorová  Jana
e-mail: jana.vaskorova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669178 - skrátená voľba 9918


PAM - PERSON PRO
Programový systém PERSON PRO zabezpečuje sledovanie ľudských zdrojov na celouniverzitnej úrovni, osobnú evidenciu a spracovanie miezd na úrovni fakúlt STU.

Kontakt:
Ing. Tarová Eva
e-mail: eva.tarova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669177 - skrátená voľba 9916


FOXPRO
Opravy poškodených databáz, zálohovanie databáz v prostredí Foxpro pre platformu DOS a WINDOWS. Optimalizácia operačných systémov pre potreby programov bežiacich vo FOXPRO. Implementácia slovenskej diakritiky do aplikácii vo FOXPRO pre rôzne typy tlačiarní.

Kontakt:
Ing. Štefan Tar
e-mail: stefan.tar@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669176 - skrátená voľba 9915