Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

  Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. - rektor

Rektorát STU
Prof. Ing.arch. Robert Špaček, CSc. - prorektor pre rozvoj, vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy

Stavebná fakulta 
Doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD. -  prodekan pre zahraničné styky

Strojnícka fakulta 
Doc. Ing. Peter Kostka, PhD. -  prodekan zahraničné styky a propagáciu fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doc. Ing. Ján Breza, PhD -  prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, PhD štúdium a zahraničné styky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Doc. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - prodekan pre výskum, zahraničné styky, doktorandské a postgraduálna štúdium

Fakulta architektúry

Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková -  prodekanka pre zahraničné styky a doktorandské štúdium

Materiálovotechnologická fakulta

Doc. Ing. Jozef Vaský, PhD. -  prodekan pre zahraničné vzťahy

Fakulta informatiky a informačných technológií
Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. - prodekan pre domácu a zahraničnú spoluprácu, pre propagáciu fakulty