Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko Nem/Slov/1/DAAD
Anglický názov: Novel Materials, Technologies and Metodologies of their Assesment for Electronics and Sensorics
Slovenský názov: Nové materiály, technológie a metodiky ich hodnotenia pre elektroniku a senzoriku
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Partneri: TU Ilmenau (D)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
Označenie projektu: Nemecko-Slovensko N/S-MUE-Bez-EU9
Anglický názov: Development of High-power six-port reflectometers (impedance analyzers) for different types of transmission media frequency ranges of 900 MHz and 2450 MHz
Slovenský názov: Výskum a vývoj vývoj vývoj vektorových reflektometrov (impedančných analyzátorov ) pre rôzne typy vedení vo frekvenčných pásmach 900 a 2 450 Mhz
Doba riešenia: 1.1.2004 - 31.5.2005
Partneri: Germany, Muegge Electronic GmbH
Koordinátor za STU: doc. Ing. Bezák Ján, PhD.
Označenie projektu: Poľsko - Slovensko Pol/Slov/W
Anglický názov: Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronic Devices
Slovenský názov: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky
Doba riešenia: 1.1.2003 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Dr. Marek Tlaczala 
Partneri: Wroclaw University of Technology, (PL)
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.

doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
Označenie projektu: Taliansko - Slovensko Tal/Slov
Anglický názov: Micromachined metal oxide gas  microsensors
Slovenský názov: Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mikromechanických štruktúrach
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Partneri: Italy , Instituto per la Microeletrronica ed i Microsystemi, Lecce
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, PhD.
Označenie projektu: Anglicko - Slovensko
Anglický názov: NiO baed thin films with Pt surface modification for gas detection 
Slovenský názov: NiO tenké vrstvy povrchovo modifikované pomocou Pt na detekciu plynov
Doba riešenia: 01.02.2004 - 15.12.2006
Partneri: University of London, Imperial College (UK 
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Hotový, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Mexico
Anglický názov: Investigation of hexagonal ferrites
Slovenský názov: Charakterizácia vlastností hexagonálnych feritov
Doba riešenia: 01.07.2002 - 31.06.2006
Partneri: Mexico , Dr. Guillermo Mendoza,Cinvestav - IPN Unidad Saltillo
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko Rak/Slov/FEI/04
Slovenský názov: Optimalizované kontakty pre modré svetlo emitujúce diódy
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
Označenie projektu: DAAD
Anglický názov: New methods for characterization of semiconductor nanostructures
Slovenský názov: Nové metódy pre charakterizáciu polovodičových nanoštruktúr
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany
Koordinátor za STU: doc. Ing. Rudolf Srnánek, CSc.
Označenie projektu: Nemecko - Slovensko
Anglický názov: STRESSMOL - STRESS-controlled MOLecular-electronics
Slovenský názov: Vlastnosti systémov molekulárnej elektroniky indukované extrémnym ťahom
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: prof. Harald Fuchs, Physikalisches Institut Westfälische Wilhems-Universität Münster
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ivan Štich, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Rakúsko
Anglický názov: Structures and materials for ion beam lithography
Slovenský názov: Štruktúry a materiály pre iónovú litografiu
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Partneri: Austria , IMS-Nanofabrication, GmbH
Koordinátor za STU: doc.Ing. Peter Kováč, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Česko 004
Slovenský názov: Výskum magnetických materiálov na báze oxidov železa s cieľom ich aplikácie v elektronických a záznamových systémov
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: doc. Ing. Anna Grusková, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - Česko 003
Slovenský názov: Nukleácia a rast diamantových vrstiev
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ján Janík, PhD
Označenie projektu: DAAD
Anglický názov: Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces
Slovenský názov: Progresívne materiály a mikro/nano štruktúry pre senzorické rozhrania
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Univ. Prof. Dr. Christian Knedlik, TU Ilmenau
Koordinátor za STU: doc.Ing. Vladimír Tvarožek, CSc.
Označenie projektu: Francúzko - Slovensko
Anglický názov: Magnetic Microstructure of Nanocrystalline Alloys
Slovenský názov: Magnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatín
Doba riešenia: 01.02.2004 - 31.01.2006
Partneri: Universite du MAine, Laboratoire de Physique de l´Etat Condensé, Le Mans
Koordinátor za STU: prof. Marcel Miglierini, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Česko 057
Slovenský názov: Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: prof. Marcel Miglierini, DrSc.
Označenie projektu: DAAD
Anglický názov: Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Fachhochschule Heilbronn (D)
Koordinátor projektu: doc.Ing. Peter Hubinský, PhD.

Stavebná fakulta
Označenie projektu: Slovensko - USA 020/2001
Anglický názov: Symmetries of graphs and maps and their application in network design
Doba riešenia: 19.01.2002 - 31.12.2005
Koordinátor za STU: prof. Jozef Širáň
Označenie projektu: Rakúsko-slovenská spolupráca SPHO 18SPHO18
Anglický názov: Scaling relationtionship for floods
Doba riešenia: 6.12.2000 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: prof. Bloeschl, Rakúska akadémia vied
Koordinátor za STU: doc. Ing. Silvia Khonová


Strojnícka fakulta

Označenie projektu: 12722/Regular Budget Fund
Anglický názov: Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet
Slovenský názov: Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Dr. Udo Feldmann, International Atomic Energy Agency, Vienna
Partneri: Slovakia, Výskumný ústav potravinársky, Modra
Slovakia, Ústav zoológie SAV Bratislava
Koordinátor za STU: Ing. Ivan Morávek


Fakulta architektúry

Označenie projektu: Fr/Nem/Slov/FA/04
Anglický názov: Identity Programme of Urban Structure
Slovenský názov: Program identity mestskej štruktúry
Doba riešenia: 01.01.2004 do 31.12.2005
Koordinátor projektu: doc. Ing. arch. Peter Kardoš, CSc.
Označenie projektu: Nem/Slov/FA/05
Anglický názov: Environmental implications of spatial development in selected European countries
Slovenský názov: Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2007
Partneri: Germany, Bauhaus Universität Weimar
Koordinátor projektu: RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. 
Označenie projektu: Ang/Slov/VŠMU/05
Anglický názov: Methodology of exploitation ICT in education, application for international art cooperation
Slovenský názov: Metodológia využitia IKT vo vzdelávaní, s aplikáciou na medzinárodnú umeleckú spoluprácu
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2007
Partneri: United Kingdom, University of Luton
United States of America, University of Tennessee
Koordinátor projektu: Ing.arch. Igor Koščo, PhD.


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Označenie projektu: Slovensko - Mexico
Anglický názov: Synthesis, Crystal Structures, Thermodynamical and Magnetic Properties of 3d-complexes of non-linear Pseudohalides with Pyrimidines.
Slovenský názov: Syntéza, kryštálové štruktúry, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogénov s pyrimidínmi.
Doba riešenia: 01.01.2003 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: Dr. Jesus Garcia Diaz, Instituto Technologico de Morelia, Mexiko
Koordinátor za STU: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Česko 037
Slovenský názov: Štúdium kinetiky reakcií s radikálovými medziproduktami metódami elektrónovej paramagnetickej rezonancie a termickej analýzy
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Univerzita Pardubice, ČR
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Česko 042
Slovenský názov: Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Vysoká škola chemickotechnologická Praha, ČR
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Česko 103
Slovenský názov: Využitie membránových a oxidačných procesov pri úprave vody a čistení odpadových vôd
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: VUT Brno, ČR
Koordinátor za STU: doc. Ing. Ján Derco, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Francúzsko Štefánik 30 FRN
Francúzsky názov: Mécanisme d´adsorption sur les surfaces hétérogénes. Applications aux problémes environnementaux
Slovenský názov: Mechanizmy adsorpcie na heterogénnych povrchov. Aplikácie na problematiku životného prostredia
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Dr.Tatiana Gorner, PhD, Nancy, FR
Koordinátor za STU: doc. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Označenie projektu: Slovenská republika - Maďarská republika č.11
Anglický názov: Enhacement of the stability of lipase enzymes in aionic liquids
Slovenský názov: Zvýšenie stability enzýmu lipázy v iónových kvapalinách
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2006
Riešiteľ projektu: Hungary, Veszprém University
Koordinátor za STU: doc. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Označenie projektu: Slovensko - USA 035/2002
Anglický názov: The HPLC Study of Enantioselective Separation Using Molecular Modelling and Artificial Neural Networks on Macrocyclic Chiral Selectors
Doba riešenia: 1.7.2002 - 30.6.2005
Partneri: Prof. Dr. Daniel W. Armstrong, Iowa State University, USA
Koordinátor projektu: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
Označenie projektu: Slovenská republika - Česká republika 041 CZE
Slovenský názov: Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií
Doba riešenia: 1.1.2004 - 31.12.2005
Partneri: Czech Republic, Univerzita Pardubice
Koordinátor projektu: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.
Označenie projektu: Slovenská republika-Grécka republika Gr/Slov/FCHPT/05
Anglický názov: Biotechnological production of bioactive lipids from agro-industrial byproducts
Slovenský názov: Biotechnologická produkcia bioaktívnych lipidov z agro-industriálnych vedľajších produktov
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2006
Partneri: Agricultural University of Athens, Greece
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Označenie projektu: Slovenská republika - Maďarská republika č.21
Anglický názov: Modelling and control of modern processes with heat and mass transfer
Slovenský názov: Modelovanie a riadenie procesov s prestupom tepla a látky
Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2005
Riešiteľ projektu: Budapest University of Technology and Economics, H
Koordinátor projektu: Doc. Ing. Alojz Mészáros, PhD.
Označenie projektu: Slovenská republika - Maďarská republika č.10
Anglický názov: Investigation of the preparation, composition, structure and speciation of copper(II) complexes with therapeutically active ligands of quinolone types
Slovenský názov: Štúdium prípravy, zloženia, štruktúry a špecializácie komplexov medi(II) s terapeuticky aktívnymi ligandami
Doba riešenia: 1.6.2005 - 31.12.2006
Riešiteľ projektu: Dr. Terézia Szabó-Planka, CSc., University of Szeged
Koordinátor za STU: Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
Označenie projektu: Slovensko - Francúzsko Štefánik 37 FRN
Anglický názov: Dynamic and global optimisation of processes.
Slovenský názov: Dynamická a globálna optimalizácia procesov.
Doba riešenia: 1.1.2004 - 31.12.2005
Riešiteľ projektu: France, INPL ENSIC
Koordinátor za STU: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar


Materiálovotechnologická fakulta

Označenie projektu: Slovensko - Česko 086
Slovenský názov: Štúdium a numerická simulácia tepelných a vlhkostných stavov meteriálov v podmienkach prenosu hmoty a energie pri konvektívnom prenose tepla
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Koordinátor projektu: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Nemecko DAAD
Anglický názov: FEM Analyse und Optimierung dynamischer und partieller Halbzeugerwarmung fur innovative Umformprozesse
Slovenský názov: FEM analýza a optimalizácia dynamického postupného ohrevu polotovarov pre inovačné procesy tvárnenia
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2006
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Ing. Lothar W. Meyer, TU Chemnitz
Koordinátor za STU: RNDr. Mária Belúhová, CSc.
Označenie projektu: Slovensko - Srbsko a Čierna Hora
Anglický názov: New Approaches to Geometrical Product Specification GSP
Slovenský názov: Nové prístupy ku geometrickej špecifikácii výrobku
Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2005
Partneri: Institut IMK, Kruševac
Koordinátor za STU: doc. Ing. Michal Štefánek, CSc.