Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivityFINANCOVANIE NÁKLADOV NA MOBILITU UČITEĽA

a) Cestovné náklady
V zmysle aktualizovaných pravidiel programu Erasmus+   bude  v akademickom roku 2021/2022 stanovená paušálna výška finančného príspevku na cestovné náklady pre zamestnancov Erasmus+ mobilít do krajín programu Erasmus+  nasledovne:

Cestovné náklady: sa stanovia na základe vzdialenostného pásma vypočítaného prostredníctvom oficiálneho kalkulátora Európskej komisie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

Do kalkulátora je potrebné zadať krajinu a mesto, v ktorej sídli žiadateľ a krajinu/ mesto v zahraničí, kde sa uskutoční mobilita. Cestovné náklady zahŕňajú celkové náklady na cestu tam aj späť pre účastníka mobility.

Cestovné vzdialenosti                                                                Suma

Od 10 do 99 km:

20 EUR na účastníka

Od 100 do 499 km:

180 EUR na účastníka

Od 500 do 1 999 km:

275 EUR na účastníka

Od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na účastníka

Od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na účastníka

Od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na účastníka

8 000 km alebo viac:

1 500 EUR na účastníka

Paušálny príspevok na cestovné náklady zahŕňa všetky cestovné výdavky súvisiace s mobilitou. Účastník mobility nepredkladá k vyúčtovaniu žiadne cestovné doklady.

Cestovné lístky si každý účastník mobility zabezpečuje individuálne po schválení prihlášky na mobilitu učiteľa a žiadosti o vyslanie na ZPC.

Za miesto začiatku cesty sa považuje miesto, kde sídli vysielajúca organizácia a za miesto konania sa považuje miesto, kde sídli prijímajúca organizácia. Ak učiteľ už je na mieste konania v rámci inej aktivity, podpora na cestovné náklady nebude udelená.     

b) Pobytové náklady

Na pokrytie pobytových nákladov poskytuje Európska únia finančnú podporu vo forme dennej sazdby, ktorá učiteľovi vždy prináleží. Pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady prináležia na dni práce (výučby) a na 1 deň cesty (deň pred prvým dňom výučby v zahraničí alebo deň po poslednom dni výučby v zahraničí).
EUR/deň  - Denná sadzba na pobytové náklady podľa prijímajúcej krajiny
135 EUR -  Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo. Lichtenštajnsko, Nórsko
120 EUR -  Rakúsko, Belgicko, Cyprus,  Francúzsko, Grécko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Malta
105 EUR - Severné Macedónsko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Maďarsko, Bulharsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Česká republika,  Rumunsko, Turecko, Srbsko

Do 14. dňa mobility učiteľa prináleží učiteľovi denná sadzba v EUR na pobytové náklady podľa vyššie uvedenej tabuľky. Od 15. dňa do 60. dňa mobility prináleží učiteľovi 70% dennej sadzby v EUR na pobytové náklady.

c) Pridelené finančné prostriedky vo forme poskytnutého grantu sú
len príspevkom na realizáciu Erasmus+ plánovaných a schválených projektových mobilít. Z toho dôvodu, ak stanovené limity nie sú postačujúce a nepokryjú náklady v plnej výške, príjemca grantu ich musí uhradiť z iných zdrojov.


Spôsob financovania: 80:20
Predfinancovanie vo výške 80% a vyplatenie doplatku vo výške 20% po ukončení mobility a splnení si povinností.

 
Pred vycestovaním na mobilitu učiteľa.

Nominovaný učiteľ doručí na útvar medzinárodných vzťahov STU (rektorát STU, Vazovova 5, Bratislava) v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 30 dní pred plánovaným vycestovaním, originály všetkých nižšie uvedených dokumentov.
Na základe predložených dokumentov 1., 2., 3. vystaví UMV STU učiteľovi a pošle na podpis 4. "Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu" na pobytové a cestovné náklady.
Jeden originál tejto zmluvy sa predkladá ako súčasť žiadosti o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na ekonomický útvar rektorátu, za účelom vystavenia cestovného príkazu a realizácie prevodu finančných prostriedkov na bankový účet účastníka mobility.
1. Prihláška na mobilitu učiteľa
V prihláške vyplňte jednotlivé položky. Prihlášku podpíšte a zabezpečte podpis prodekana pre zahraničné vzťahy.
2. Staff mobility for teaching – Mobility Agreement   (Dohoda o programe mobility na výučbu)
Učiteľ sa dohodne s prijímajúcou inštitúciou na pláne výučby. Pripravený plán zapracuje učiteľ do Dohody o programe mobility na výučbu (Staff mobility for teaching – Mobility Agreement). Materiál sa vyhotovuje v 3 exemplároch, 1x pre učiteľa, 1x pre prijímajúcu inštitúciu a 1x pre ÚMV STU.
Staff mobility for teaching – Mobility Agreement učiteľ predloží už schválený prijímajúcou inštitúciou v originále, akceptovateľná je aj kópia s naskenovanými alebo s elektronickými podpismi.
3. Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu Erasmus+
Toto tlačivo si účastník mobility vyžiada na ÚMV mailom na adrese michaela.jurkovicova@stuba.sk. Vyplňte jednotlivé položky. Podpíšte sa a zabezpečte aj podpis Vášho nadriadeného. Ostatné podpisy zabezpečuje ÚMV STU.
4. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu.
- Keď učiteľ odovzdal všetky vyššie uvedené materiály, ÚMV STU mu vystaví "Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu". Zmluva definuje finančnú podporu na pobytové náklady vo forme dennej sazdby a grant na cestovné náklady, ktorého výška je stanovená na základe vzdialenostného pásma. Finančná podpora učiteľovi prináleží po splnení podmienok definovaných v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory.
- ÚMV STU pošle zmluvu učiteľovi na podpis.
- Učiteľ obratom pošle 3 originály späť na ÚMV STU, ktorý zabezpečí podpis prorektora.
Jeden originál tejto zmluvy sa predkladá ako súčasť žiadosti o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na ekonomický útvar rektorátu, za účelom vystavenia cestovného príkazu a realizácie prevodu finančných prostriedkov na účet príjemcu grantu.
5. Učiteľ s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami môže požiadať o dodatočný finančný príspevok ku grantu.
Vo Výzve na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby nájdete kritériá pre žiadateľov, informáciu o povinných prílohách a informáciu o finančných pravidlách na udelenie dodatočného grantu.
Tlačivo Žiadosti o dodatočný príspevok ku grantu musí učiteľ odovzdať najneskôr do 31.09.2021 na UMV STU.  
     
Po ukončení mobility učiteľa

Učiteľ je povinný do 10 dní po návrate z mobility odovzdať na ÚMV STU nasledujúce materiály:
1) Potvrdenie o účasti
Učiteľ musí predložiť doklad o skutočnom dátume začiatku a ukončenia výučby formou potvrdenia vystaveného prijímajúcou inštitúciou na hlavičkovom papieri inštitúcie a s originálom podpisu kontaktnej osoby.
Potvrdenie musí obsahovať celé meno učiteľa, názov prijímajúcej inštitúcie, jej fakulty a katedry/ústavu, meno kontaktnej osoby, jej funkciu, presný dátum začiatku a ukončenia výučby a počet odučených hodín. 
2) Vyúčtovanie cesty 
Toto tlačivo sa používa na rektoráte. Učiteľ uvedie prechod hraníc zo SR a do SR.
Paušálny príspevok na cestovné náklady zahŕňa všetky cestovné výdavky súvisiace s mobilitou. Účastník mobility nepredkladá k vyúčtovaniu žiadne cestovné doklady.
3) Správa z Erasmus učiteľskej mobility
Správu z Erasmus+ mobility musí učiteľ vyplniť on-line v Mobility Tool, ktorý spravuje Európska únia. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy vygeneruje Mobility Tool a zašle učiteľovi na jeho e-mailovú adresu po ukončení mobility. Učiteľ odošle správu Európskej únií stlačením tlačidla "submit". Správu netreba odovzdať v tlačenej forme.
                             
ERASMUS+ dohoda (Inter Institutional Agreement)
Podmienkou pre realizáciu mobilít študentov na štúdium a zamestnancov na výučbu je podpísaná dohoda so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou. Dohody uzatvára za jednotlivé fakulty a ústav fakultný Erasmus+ koordinátor. Dohodu podpisuje dekan alebo prodekan fakulty. Každá dohoda musí byť doručená na ÚMV STU. 
Inter Institutional Agreement
ISCED codes 2013 - zoznam ISCED 2013 kódov študijných odborov, ktoré treba vpísať do dohody
   
Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+
1. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020: 48145-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
2. Erasmus+ ID Code: SK BRATISL01
3. European Policy Statement