Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Slovenská technická univerzita v Bratislave je v roku 2020  zapojená do programu Erasmus+, Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov,
Typ akcie: Mobility študentov a zamestnancov VŠ v rámci krajín programu pod identifikačným číslom projektov 2018-1-SK01-KA103-045954 a 2019-1-SK01-KA103-060271.

Typ akcie: Mobility študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami pod identifikačným číslom projektov 2018-1-SK01-KA107-045949 a 2019-1-SK01-KA107-060303.

 Výberové kritéria pre študentov a zamestnancov STU na Erasmus+ mobility (schválené na Kolégium rektora dňa 10.02.2020)

.

Slovenská technická univerzita v Bratislave je od roku 2014  zapojená do nového programu Erasmus+, Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov, Typ akcie: Mobility študentov a zamestnancov VŠ v rámci krajín programu.

.

Erasmus+ - všeobecné informácie o programe 

.
Erasmus+ študijný pobyt - podrobné informácie pre študentov STU
 
Erasmus+ pracovná stáž - podrobné informácie pre študentov a absolventov STU
 
Erasmus+ výučba - podrobné informácie pre učiteľov STU
 
Erasmus+ školenia - podrobné informácie pre zamestnancov STU
 
Erasmus+ dohoda (Inter Institutional Agreement)
Podmienkou pre realizáciu mobilít študentov na štúdium a zamestnancov na výučbu a školenia je podpísaná dohoda so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou. Dohody uzatvára za jednotlivé fakulty a ústav fakultný Erasmus+ koordinátor. Dohodu podpisuje dekan alebo prodekan. Každá dohoda musí byť doručená na útvar medzinárodných vzťahov STU.

Inter Institutional Agreement

ISCED codes 2013 - zoznam ISCED-F 2013 kódov (The International Standard Classification of Education - ISCED) študijných odborov, ktoré sa vpisujú do dohody.

Zoznam univerzít s pridelenou ERASMUS chartou pre vysokoškolské vzdelávanie - inštitúcie, ktoré sa môžu zapojiť do programu.

   

Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+
Referenčné číslo ECHE pridelené STU: 48145-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Text ECHE udeleného STU: ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01
PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823


European Policy Statement
- stratégia internacionalizácie
ECTS - Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov

Info sheet o SK BRATISL01