Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Slovenská technická univerzita v Bratislave je od roku 2014  zapojená do programu Erasmus+, KA103 - Mobility jednotlivcov a KA107 - Mobility jednotlivcov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami.

Aktuálne programy

Mobility študentov a zamestnancov VŠ v rámci krajín programu pod identifikačným číslom projektov 2018-1-SK01-KA103-045954, 2019-1-SK01-KA103-060271 a 2020-1-SK01-KA103-078102.

Mobility jednotlivcov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami pod identifikačným číslom projektov 2018-1-SK01-KA107-045949, 2019-1-SK01-KA107-060303 a 2020-1-SK01-KA107-078196.

Erasmus+ - všeobecné informácie o programe 

Študenti
Zamestnanci
Partnerské inštitúcie
Erasmus+ ICM

Zoznam Erasmus+ študentov 2020/2021

Výberové kritéria pre študentov a zamestnancov STU na Erasmus+ mobility (schválené na Kolégium rektora dňa 10.02.2020)

Erasmus+ dohoda (Inter Institutional Agreement)
Podmienkou pre realizáciu mobilít študentov na štúdium a zamestnancov na výučbu a školenia je podpísaná dohoda so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou. Dohody uzatvára za jednotlivé fakulty a ústav fakultný Erasmus+ koordinátor. Dohodu podpisuje dekan alebo prodekan. Každá dohoda musí byť doručená na útvar medzinárodných vzťahov STU.


ISCED codes 2013 - zoznam ISCED-F 2013 kódov (The International Standard Classification of Education - ISCED) študijných odborov, ktoré sa vpisujú do dohody.

Zoznam univerzít s pridelenou ERASMUS chartou pre vysokoškolské vzdelávanie - inštitúcie, ktoré sa môžu zapojiť do programu.

Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+

Referenčné číslo ECHE pridelené STU: 48145-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Text ECHE udeleného STU:
ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Erasmus+ Charta študenta 2014-2020


Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01
PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823


European Policy Statement
- stratégia internacionalizácie
ECTS - Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov

Info sheet o SK BRATISL01